" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Naše třída

  • Třída mateřské školy Herbenova zajišťuje pobyt pro děti s mentálním postižením a poruchou autistického spektra různé symptomatiky. Děti jsou přijímány do mateřské školy na základě doporučení Speciálně pedagogického centra dle druhu zdravotního postižení, ve věku od tří až šesti let.
  • Děti v mateřské škole mají k dispozici dvě učebny s individuálními pracovními místy a relaxačními zónami, učebnu s interaktivní tabulí, školní tělocvičnu, relaxační místnost a školní hřiště určené pro děti předškolního věku.
  • V případě zájmu zákonných zástupců je možnost využívat svozové služby a odpolední pobyt dítěte v denním stacionáři Utilis. Tyto služby poskytuje firma Remedia plus s.r.o., a jsou plně hrazeny zákonnými zástupci.
  • Zákonní zástupci mohou své děti ráno přivádět od 6:00 - 7:30 hod. Do školky jsou přijímány děti pouze zdravé bez, známek nemoci. Dětem ve školce nesmí být podávány žádné léky. Ze školky si mohou zákonní zástupci vyzvedávat své děti nejpozději v 15:00 hod.
  • Pedagogickou práci nad dětmi zajišťují dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga. Ve třídě MŠ jsou děti vzdělávány i pomocí metodiky strukturovaného učení. Při výchovně – vzdělávací činnosti dětí vycházíme z individuálních schopností, dovedností a momentálního psychického stavu dítěte. Velký důraz klademe na individuální přístup a poskytování podpůrných opatření v plné míře.
  • Předáním dítěte učitelce začíná nácvik sebeobsluhy. Dítě se učí svlékat a oblékat dle procesuálního a pracovního schématu, který je sestaven podle jeho individuálních schopností. Toto schéma je využíváno také při mytí rukou, používání toalety i při stolování. Dítě dostává signál pomocí tranzitních karet, podle kterých jedná.
  • Pro rozvoj komunikace využíváme metodiku VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém) s vizuální podporou, dětem je věnována individuální logopedická péče.
  • Pro naplnění vzdělávacích potřeb dětí je třída velmi dobře vybavena speciálními pomůckami.