" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Provozní řád mateřské školy

 

Vedoucí pracoviště: Bc. Dana Stočesová
Učitelky: Svatava Ambrožová, Ing. Markéta Menšíková, Bc. Barbora Tomanová
Asistentka: Jarmila Kosiková, Bc. Veronika Kulhavá
Tel.: 724 879 372 ; 702 229 641

e- mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Typ školy: Dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem, zaměřená na děti s vadou řeči, s mentálním postižením a s jiným zdravotním postižením.

Kapacita pracoviště: 25 dětí

Charakteristika
Posláním této mateřské školy je zajišťovat individuální a všestrannou výchovně vzdělávací péči dětem zpravidla ve věku 3-6 ti let, v případě odkladu školní docházky do věku 7 let.

Provozní doba: Pondělí – pátek 6:00 – 16:00 hodin

Režim dne:

6.00 - 8.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
7.30 - 9.30 Korekce řeči a rozvoj komunikačních dovedností
8.15 - 8.30
8.30 - 9.00
Pohybové aktivity
Osobní hygiena, dopolední svačina
9.00 - 9. 30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity.  
9.30 -11.30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11.30 -12.00 Oběd a osobní hygiena dětí
12.00 -13.45 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
13.45 -15.00 Odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti a didakticky cílené činnosti individuálně i ve skupinách
15.00 -16.00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

Individuální logopedická péče                      

Po - Pá 7:30 hod. – 9:30 hod.                        

Nástup dětí do MŠ
Rodiče přivedou dítě do třídy a osobně ho předají učitelce v době od 6:00 – 7:30 hodin. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Hra je zařazována průběžně ve všech částech dne, spontánní volné hry převládají v době scházení a rozcházení dětí. Řízené didaktické činnosti zařazujeme zpravidla před pobytem venku a v odpoledních hodinách.

Pohybové aktivity
Třídy je vybavena různorodým náčiním, nářadím a pomůckami pro pohybové činnosti dětí, které jsou využívány v řízených i spontánních aktivitách.
Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

 • před dopolední svačinou – individuálně, nebo skupinově zaměřené pohybové činnosti
 • před pobytem venku – cvičení s náčiním doprovázené slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry, zdravotní a relaxační cvičení, didakticky cílené pohybové činnosti
 • při pobytu venku - sezónní pohybové činnosti (v zimě bobování, sáňkování), polodenní vycházky do přírody
 • odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, individuální hry, hudebně pohybové
 • minimálně 1x týdně řízené činnosti zaměřené na cvičení jógy pro děti

Pobyt venku
Probíhá zpravidla 2 hodiny dopoledne. Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí a stavu ovzduší, zpravidla v prostorách školní zahrady. Školní zahrada je plně oplocena, vhodná pro sport i pro vzdělávání, poskytuje dětem rozmanitý terén, pískoviště, travnatou i tvrdou plochu, lavičky, stoly a houpačky. Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě.
V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven již v ranních hodinách. Během pobytu venku mají děti pokrývku hlavy. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Materiální vybavení
Veškeré pomůcky jsou pravidelně kontrolovány, aby odpovídaly bezpečnostním předpisům. Jsou uloženy v příručních prostorách a skladech, které má třída k dispozici.

Zásobování pitnou vodou
Vodu odebíráme z obecní vodovodní sítě.

Stravování
Součástí prostor je výdejna jídel. Dětem je poskytována plnohodnotná strava dle příslušných
předpisů. Dodavatelem je ŠJ při ZŠ Kupkova, Břeclav.
Podrobný režim přípravy svačin a výdeje jídel je uveden v provozním řádu školní výdejny. Pokud je dítě přítomno v době podávání stravy, vždy se stravuje. Pracovnice školní výdejny zajišťuje výdej svačin i obědů, na stolování dohlížejí pedagogické pracovnice.
Nádobí se umývá ihned, k dispozici je myčka.

Pitný režim
Ve třídě je celodenně k dispozici konvice s čajem, vodou nebo ředěné ovocné nápoje. Děti mají možnost se napít v průběhu celého dne dle vlastní potřeby z označených hrnečků. Na přijímání tekutin dětmi dohlížejí učitelky. V letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin během celého pobytu venku.

Otužování:

 • pravidelné vyvětrání v průběhu dne
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrolou vhodného oblékáním na pobyt venku (přiměřený oděv odpovídající počasí)

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší:

 • ráno před příchodem dětí do třídy intenzívní vyvětrání
 • v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání
 • během odpoledního odpočinku dětí

Teplota vzduchu:
Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20°C až 22°C. Kontrolu teploty vzduchu zajišťuje školnice, třídy jsou vybaveny nástěnným teploměrem.

Osvětlení
Třída je dostatečně osvětlena denním i umělým světlem. Ochranu před oslněním zajišťují v oknech žaluzie. Povrchy pracovních ploch nejsou lesklé.

Způsob nakládání s prádlem
Výměna a praní prádla

 • lůžkovin jednou za 3 týdny
 • ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned.

Špinavé ručníky a ložní prádlo provozní pracovnice sesbírá a dá prát do pračky se sušičkou, kterou má k dispozici. Teprve pak ve třídě převléká čisté ložní povlečení. Špinavé a čisté prádlo se nesmí křížit. Školnice pak ukládá vyprané prádlo do prostor k tomu určených.
Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned a vypere
s použitím dezinfekčního prostředku. Kontaminované prádlo se vymění a vypere ihned. Lehátka se desinfikují 1 x ročně v průběhu letních prázdnin.

 

Pravidla provozu mateřské školy v krizových situacích

Tato pravidla upravují v souladu s doporučením MŠMT ze dne 17. 8. 2020 základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování protiepidemických opatření a doporučení. Pravidla stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Nebude se tedy vztahovat pouze na epidemii koronaviru, ale na různé krizové situace, které by mohly nastat.

1. Příchod do mateřské školy, vstup do budovy a šatny MŠ

Do MŠ přivádí dítě jeden zákonný zástupce nebo jedna pověřená osoba. V šatně a v budově je doporučeno zdržování zákonných zástupců současně v co nejnižším počtu, pouze po nezbytně nutnou dobu a s ochranou úst a nosu.

Zákonný zástupce nebo pověřená osoba zazvoní u vstupních dveří MŠ a vyčká příchodu provozní pracovnice nebo pedagoga. Při vstupu do budovy rodiče použijí dezinfekční prostředek na ruce (před vchodem do šatny MŠ). Převlečené dítě přivede doprovázející osoba ke dveřím třídy, zaklepe a vyčká příchodu pedagoga. Žádáme rodiče, aby do tříd nevstupovali.

Děti jsou vyzvedávány obvyklým způsobem – zákonný zástupce nebo pověřená osoba zazvoní u vstupních dveří MŠ, vyčká příchodu provozní pracovnice nebo pedagoga. Po dezinfekci rukou vyčká v šatně MŠ, kde mu pedagog dítě předá.

2. Dezinfekce a preventivní opatření

Před vstupem do budovy je umístěna virucidní dezinfekce v dávkovači, která je k dispozici dětem a dospělým osobám k použití při příchodu do mateřské školy. Po vstupu do třídy si děti pod dozorem učitelky umyjí ruce mýdlem (20 – 30 sekund) a osuší. Děti budou učitelkami poučeny o pravidlech dodržování potřebných hygienických a preventivních opatřeních. V průběhu dne jim budou tato hygienická pravidla častěji připomínána.

Ranní zdravotní filtr

Kontrola zdravotního stavu dítěte bude probíhat při osobním předání dítěte přítomné učitelce s konzultací o zdravotním stavu dítěte. Pokud dítě vykazuje známky infekčního onemocnění, nemůže v době těchto příznaků docházet do MŠ a zákonný zástupce je povinen informovat učitelku v MŠ.

V případě, že dítě během dne začne vykazovat některé z příznaků covid-19, bude MŠ postupovat podle zákona §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví a bezodkladně bude kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. Dítě bude okamžitě izolováno v individuální učebně školy, kde bude zajištěn dozor zletilou osobou až do příchodu zákonného zástupce. V případě onemocnění dítěte je zákonný zástupce povinen informovat KHS Jihomoravského kraje (HS Břeclav).

V případě výskytu covidu-19 v mateřské škole bude tuto situaci vyhodnocovat KHS Jihomoravského kraje.

Alergie – prevence záměny příznaků

Jakmile rodiče sdělí učitelce, že má dítě alergii (vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavé dýchání, vznik kožních kopřivek nebo zvracení a průjem po požití nějaké stravy či léku) musí být přítomnost alergie prokázána tím, že je dítě odborně sledováno u lékaře (alergolog, klinický imunolog). Přinese třídní učitelce lékařskou zprávu, která bude součástí dokumentace dítěte – posudek o zdravotním stavu dítěte.

Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školky přijato.

Roušky

Uvnitř budovy se děti i zaměstnanci mohou pohybovat bez roušky, nestanoví-li ředitelka školy s ohledem na nařízení MZČR jinak.

3. Mateřská škola a zákonný zástupce dítěte

Před prvním vstupem do mateřské školy se zákonný zástupce dítěte seznámení s obsahem Hygienicko - dezinfekčního plánu školy, který upravuje podmínky a provoz MŠ po dobu trvání potřeby dodržování protiepidemických opatření a doporučení s účinností od 1. 9. 2020. (Hygienicko – dezinfekční plán je trvale vyvěšen na informační nástěnce při vstupu do šatny MŠ).

Zákonný zástupce dodržuje shora uvedená pravidla v souladu s doporučením MŠMT ze dne 17. 8. 2020.

Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy.

Zákonný zástupce je povinen sdělit mateřské škole aktuální telefonické spojení pro případ náhlého onemocnění dítěte.

4. Mateřská škola a její provozní podmínky

Mateřská škola je od 1. 9. 2020 v běžném provozním režimu: od 6:00 do 16:00 hodin.

V případě, že dojde k výraznému technickému omezení podmínek provozu (např. z důvodu nedostatku zaměstnanců zajišťujících provoz školy, projedná ředitelka mateřské školy se zřizovatelem omezení provozu mateřské školy v souladu s ustanovením §3, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a informuje o této skutečnosti zákonné zástupce obvyklým způsobem.

V každé třídě se pravidelně větrá, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které zajišťují přípravu a vydávání jídla.

V případě výskytu onemocnění informuje ředitelka MŠ všechny zúčastněné obvyklým způsobem.

Úplata za předškolní vzdělávání - pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZČR dojde k uzavření školy, platí: ředitelka školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dní provozu.

5. Základní pravidla pro provádění úklidu v MŠ

Před případným znovuotevřením mateřské školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.

Zvýšení dezinfekce ploch s důrazem na místa dotyku rukou.

Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.

Ředění dezinfekčních prostředků je prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního přípravku.

Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci dětských stolků, židliček, šatních bloků, stolů a povrchů (kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC…)

Je zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné rázové pytle). Odpadkové koše jsou vyprázdněny denně.

O zpřísněných podmínkách úklidu úklidový personál MŠ poučen.

Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, jednorázovými papírovými utěrkami pro bezpečné osušení rukou.

Úklid a dezinfekce toalet probíhá průběžně, nejméně dvakrát denně.

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů…

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

Dezinfekce povrchů, předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky u dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

6. Mateřská škola a její zaměstnanci

Zaměstnanci školy jsou průkazným způsobem seznámeni dne 29. 8. 2020 s Pravidly provozu a vzděláváním dětí mateřské školy nabývající platností dne 1. 9. 2020 a tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Jsou detailně informováni a poučeni o hygienických zásadách přípravy stravy, o potřebě průběžného čištění, dezinfekci povrchů a předmětů.

Pokud zaměstnanec prokáže nemoc COVID-19, zaměstnavatel postupuje při zadávání práce v souladu s pracovně právními předpisy, zejména v souladu s ustanoveními Zákoníku práce.

Zaměstnanci školy musí neprodleně po přezutí a převlečení důkladně 20 – 30 sekund umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu COVID-19.

Podmínky provozu mateřské školy se budou řídit dalšími doporučeními MZČR, KHS Břeclav a MŠMT. Mohou se v průběhu školního roku změnit.

V Břeclavi 31. 8. 2020

 

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

                  

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout