" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Provozní řád mateřské školy

 

Provozní řád MŠ je zpracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

I. ÚDAJE  O  ZAŘAZENÍ:

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav

elokované pracoviště nábřeží Komenského 10
690 02  Břeclav

1. 10. 2000 - zařazení do sítě škol zřizovatel -  MŠMT ČR

1. 9. 2005 - zřizovatel - Jihomoravský kraj, Brno
                                   Žerotinovo náměstí 3/5
                                   601 82 Brno

IČO: 70 83 87 71
Tel: 724 879 372    
       702 229 641

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ředitelka školy: Mgr. Alice MAGDONOVÁ
vedoucí učitelka: Bc. Dana STOČESOVÁ
   
I. oddělení Marie NĚMCOVÁ
  Bc. Barbora TOMANOVÁ
II. oddělení Svatava AMBROŹOVÁ
  Bc. Dana STOČESOVÁ
asistentka pedagoga Ing. Markéta MENŠÍKOVÁ
provozní Ivana KOSIBOVÁ
údržbář Igor JERMER

 

TYP:

Dvě třídy mateřské školy s celodenním provozem se zaměřením na děti se zdravotním postižením.

STANOVENÁ  KAPACITA: 25 dětí

PROVOZNÍ DOBA:            6.00 – 16.00 hodin

 

II. REŽIMOVÉ  POŽADAVKY:

6.00 - 8.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
7.00 - 9.30 Korekce řeči a rozvoj komunikačních dovedností
8.15 - 8.30
8.30 - 9.00
Pohybové aktivity
Osobní hygiena, dopolední svačina
9.00 - 9. 30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity.  
9.30 -11.30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11.30 -12.00 Oběd a osobní hygiena dětí
12.00 -13.45 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
13.45 -14.30 Odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti a didakticky cílené činnosti individuálně i ve skupinách
14.30 -16.00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

Individuální logopedická péče                      

Po - Pá 7:30 hod. – 9:30 hod.                        

                  

Nástup dětí do MŠ

Rodiče přivedou dítě do třídy a osobně ho předají učitelce v době od 6:00 – 7:30 hodin. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Hra je zařazována průběžně ve všech částech dne, spontánní volné hry převládají v době scházení a rozcházení dětí. Řízené didaktické činnosti zařazujeme zpravidla před pobytem venku a v odpoledních hodinách.

Pohybové aktivity

Třídy je vybavena různorodým náčiním, nářadím a pomůckami pro pohybové činnosti dětí, které jsou využívány v řízených i spontánních aktivitách.

Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

 • • před dopolední svačinou – individuálně, nebo skupinově zaměřené pohybové činnosti
 • • před pobytem venku – cvičení s náčiním doprovázené slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry, zdravotní a relaxační cvičení,   didakticky cílené pohybové činnosti
 • • při pobytu venku - sezónní pohybové činnosti (v zimě bobování, sáňkování), polodenní vycházky do přírody
 • • odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, individuální hry, hudebně pohybové
 • • minimálně 1x týdně řízené činnosti zaměřené na cvičení jógy pro děti

Pobyt venku

Probíhá zpravidla 2 hodiny dopoledne. Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí a stavu ovzduší, zpravidla v prostorách školní zahrady. Školní zahrada je plně oplocena, vhodná pro sport i pro vzdělávání, poskytuje dětem rozmanitý terén, pískoviště, travnatou i tvrdou plochu, lavičky, stoly a houpačky. Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě.

V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven již v ranních hodinách. Během pobytu venku mají děti pokrývku hlavy. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Materiální vybavení

Veškeré pomůcky jsou pravidelně kontrolovány, aby odpovídaly bezpečnostním předpisům. Jsou uloženy v příručních prostorách a skladech, které má třída k dispozici.

Zásobování pitnou vodou

Vodu odebíráme z obecní vodovodní sítě.                                            

Stravování

Součástí prostor je výdejna jídel. Dětem je poskytována plnohodnotná strava dle příslušných

předpisů. Dodavatelem je ŠJ při ZŠ Kupkova, Břeclav.

Podrobný režim přípravy svačin a výdeje jídel je uveden v provozním řádu školní výdejny. Pokud je dítě přítomno v době podávání stravy, vždy se stravuje. Pracovnice školní výdejny zajišťuje výdej svačin i obědů, na stolování dohlížejí pedagogické pracovnice.

Nádobí se umývá ihned, k dispozici je myčka.

Pitný režim

Ve třídě je celodenně k dispozici konvice s čajem, vodou nebo ředěné ovocné nápoje. Děti mají možnost se napít v průběhu celého dne dle vlastní potřeby z označených hrnečků. Na přijímání tekutin dětmi dohlížejí učitelky. V letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin během celého pobytu venku.

Otužování:

 • • pravidelné vyvětrání v průběhu dne
 • • dostatečný pobyt venku
 • • kontrolou vhodného oblékáním na pobyt venku (přiměřený oděv odpovídající počasí)

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší:

 • • ráno před příchodem dětí do třídy intenzívní vyvětrání
 • • v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání
 • • během odpoledního odpočinku dětí

Teplota vzduchu:

Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20°C až 22°C. Kontrolu teploty vzduchu zajišťuje školnice, třídy jsou vybaveny nástěnným teploměrem.

Osvětlení

Třída je dostatečně osvětlena denním i umělým světlem. Ochranu před oslněním zajišťují v oknech žaluzie. Povrchy pracovních ploch nejsou lesklé.

Způsob nakládání s prádlem                                

Výměna a praní prádla

 • • lůžkovin jednou za 3 týdny
 • • ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned.

Špinavé ručníky a ložní prádlo provozní pracovnice sesbírá a dá prát do pračky se sušičkou, kterou má k dispozici. Teprve pak ve třídě převléká čisté ložní povlečení. Špinavé a čisté prádlo se nesmí křížit. Školnice pak ukládá vyprané prádlo do prostor k tomu určených.

Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned a vypere s použitím dezinfekčního prostředku. Kontaminované prádlo se vymění a vypere ihned. Lehátka se desinfikují 1 x ročně v průběhu letních prázdnin.

Zamykání budovy

Za odemykání budovy zodpovídá učitelka ranní směny. Učitelky v jednotlivých třídách zodpovídají za zavírání oken po ukončení provozu ve třídě. Školnice zodpovídá za zamykání kuchyně a zadního vchodu. Za uzamčení celé budovy po pracovní době zodpovídá učitelka odpolední směny k tomu určená.

 

V Břeclavi 1. 9. 2018