" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Provozní řád školy základní a speciální

Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, IČ: 708 883 37

Ředitelka školy: Mgr. Alice Magdonová

Zástupce ředitelky: Mgr. Pavla Klimová

 

Údaje o zařízení

Typ školy: základní

Kapacita školy: MŠ – 65, ZŠ – 70, ZŠS – 58

Kapacita školní družiny: 44 žáků

Kapacita školního klubu: 58 žáků

Zájmové činnosti školy: Školní klub – kroužky: internetový, keramický, hudební, sportovní

                                                                                

Režim dne

Provoz: začátek a konec vyučování: 8.20 hod. – 13.45 hod.,
1 den 15.35 hod.
začátek a konec provozu školní družiny: ZŠS: 12.00 hod. – 15.00 hod.
ZŠ:   12.00 hod. – 15.00 hod.
ranní provoz školní družiny pro ZŠS a ZŠ 7.00 hod. - 8.00 hod.
začátek a konec org. zájmových kroužků: 13.00 hod. – 15.00 hod. 

Dojíždění žáků: z 12 obcí, max. vzdálenost 18 km

Doprava: vlak, autobus, svoz Remedia Plus z.ú.

Vyučovací hodina: délka 45 minut

Způsob výuky: 1.st. alternativní, tradiční

                         2.st. alternativní, tradiční

1. – 9. roč. ZŠ vzděláván podle ŠVP „Herbenka ZV“
1.- 10. roč. ZŠS vzděláván podle ŠVP „ Herbenka II“ základní škola

Frekvence střídání pracovních míst při výuce: po 1 měsíci

Počet hodin v jednom sledu: podle ročníků: 1.- 4. roč.: 5 hod.
                                                                    5.- 9. roč.: 6 hod.

Přestávky

Jsou zařazeny po každé vyučovací hodině, délka 10 – 15 minut, po 2. hodině mají žáci velkou přestávku v délce 15 minut, která slouží  v případě příznivého počasí k pobytu dětí na školním dvoře a hřišti. Jeden den v týdnu, mezi ranním a odpoledním vyučováním, mají žáci 8. 9. ročníku přestávku 60 minut.                     

Práce s PC

Pro práci s PC je využívána internetová učebna dle rozpisu.  Žáci pracují s počítačem při vhodnosti výukového programu dle probíraného učiva. Žáci 5., 7., 8., 9. ročníku ZŠ, žáci 5. - 10. roč. ZŠS mají zařazenu 1 hodinu informačních technologií. Žáci 4. a 6. ročníku mají předmět Informatika.

Režim pracovního vyučování

Hodiny Pv jsou v ZŠ i ZŠS řazeny na vyučovací hodiny tak, aby rozvrh odpovídal hygienickým požadavkům.Maximální délka trvání Pv v jednom sledu jsou 2 hodiny. Přestávky jsou v Pv zařazovány po každé vyučovací hodině.Žáci používají osobní ochranné prostředky, které si přinášejí z domova, nebo si je půjčují ve cvičné kuchyni. Během i po ukončení výuky pracovního vyučování mají možnost osobní očisty v umývárnách školy.

Režim stravování

Obědy jsou pro žáky i pracovníky školy přiváženy z jídelny Základní školy, Kupkova, Břeclav a jsou jim vydávány ve školní výdejně obědů. Stejně tak jsou přiváženy pro děti předškolního věku svačiny, které se vydávají ve školní výdejně od 8.30 hod. do 9.00 hod.

Doba vydávání obědů: 11.30 hod. – 14.00 hod.
Doba vymezená pro konzumaci žáka: podle potřeby jednotlivých žáků v rozsahu
                                                              cca 15 – 30 min.

Pitný režim

Žáci si přináší do školy vlastní nápoje, dále mají možnost pití mléka z akce „ Mléko do škol“. 
Konzumace nápojů záleží na každém dítěti osobně.
Rodiče jsou informováni o možnostech pitného režimu ve škole a jsou vyzýváni, aby nápoje neopomínali dětem zabezpečit.

Podmínky pohybové výchovy

Ve škole chybí tělocvična a je nahrazována cvičebnou, která je vybavena náčiním a nářadím nutným pro plnění školních vzdělávacích programů.

V blízkosti cvičebny je šatna žáků, WC a umývárny, žáci mají možnost očisty po každé hodině Tv. Revize se provádí u tělocvičného nářadí i zařízení 1 krát za 1 rok, venkovní nářadí je revidováno také 1 x ročně.
V areálu školy je vybudováno hřiště pro míčové hry /basketbal, volejbal, vybíjenou/,
menší hřiště pro kopanou. Všechna hřiště jsou vybavena odpovídajícími stojany a brankami.
Pro hodiny Tv je zde i doskočiště pro skok daleký.

V hodinách tělesné výchovy jsou plněny školní vzdělávací programy. K výuce plavání je využíván dle možností krytý bazén, k výuce bruslení zimní stadion. Žáci školy jsou vyučováni v plavání instruktory plavecké školy Delfín v krytém bazénu.

V rámci ŠVP pořádá škola podle zájmu žáků a rodičů školu v přírodě.

Učitelé zařazují do naukových i hodin výchov relaxační a tělovýchovné chvilky na protáhnutí a osvěžení žáků.

BESIP
Pro žáky 4., 5. ročníků je každoročně připraveno proškolení bezpečnosti jízdy na kole.

 

V Břeclavi 1. 9. 2022                                                         Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout