" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Školní řád

 Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

 

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o
   pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

 A. PRÁVA A POVINNOSTI žáků

 1. Žáci mají kromě práv stanovených školským zákonem právo
  1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
  2. být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
  3. volit a být voleni do žákovské rady školy
  4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
  5. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

 2. Žáci jsou povinni
  1. řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
  2. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
  3. plnit pokyny pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

 3. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců školy, dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou.
 5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.
 6. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
 7. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.
 8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 9. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.
 10. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.
 11. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
 12. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 13. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. Dopustí-li se žák nebo student takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
 14. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
  1. napomenutí třídního učitele,
  2. důtku třídního učitele,
  3. důtku ředitele školy.

   Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

    

 B. PRÁVA A POVINNOSTI zákonných zástupců

 1. Zákonní zástupci mají právo zejména na
  1. svobodnou volbu školy pro své dítě
  2. informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole
  3. informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy
  5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
  6. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení
  7. volit a být voleni do školské rady
  8. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka
  9. požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka
 2. Zákonní zástupci dětí a žáků jsou povinni
  1. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení
  2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka
  3. informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn
  4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
  5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích

    

 C. PRÁVA A POVINNOSTI pracovníků školy

 1. Pracovníci školy mají právo znát kritéria, podle nichž jsou finančně hodnoceni.
 2. Jsou čtvrtletně seznamováni s rozpočtem školy, jeho čerpáním a možnostmi.
 3. Pracovníci jsou oprávněni žádat nápravu nedostatků, které jim ztěžují práci.
 4. Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají , aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařského vyšetření, zpráv PPP a na sdělení zákonných zástupců o dítěti.  Informace o zdravotním stavu dětí a jejich osobní údaje považují za důvěrné informace, které jsou povinni chránit před zneužitím.
 5. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.
 6. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
 7. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zák. zást. postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.
 8. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.
 9. Do školy přicházejí nejpozději v 8.00 hod.
  Dozorující učitel v 7.45 hod.
 10. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken a vodovodního kohoutku a odvádějí žáky do šatny. Učitel odchází ze třídy poslední, zavírá ji, příp. zamyká. Při odchodu z kabinetů po vyučování domů zkontrolují uzavření a zajištění oken a dveří.
 11. K vaření vody je povoleno používat varné konvice ve sborovně a místnosti školnice. Ta odpovídá za jejich bezpečný provoz a odpojení z el. okruhu po ukončení provozu ve škole.
 12. Učitelé pověřeni dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení vnitřního řádu školy, o závadách a vážných přestupcích informují třídního učitele, popř. vedení školy.
 13. Nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen neprodleně to oznámit vedení školy.
 14. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmějí využívat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování svých soukromých záležitostí, nesmějí je bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu školy a samotné posílat k lékaři apod. 
 15. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a mimoškolní činnosti organizované školou.
 16. V době přímé práci se žáky /vyučovací, výchovná činnost, dozory/ nepoužívají pedagogičtí pracovníci své mobilní telefony k hovorům.

 

   Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

   Práva pedagogických pracovníků

   Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 3. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 4. volit a být voleni do školské rady,
 5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.   Povinnosti pedagogických pracovníků

   Pedagogický pracovník je povinen

 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 2. chránit a respektovat práva dítěte a žáka,
 3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské   pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 6. ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.
 7. poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

    Třídní učitelé

 1. Věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření a nálezů z psychologických poraden.
 2. Přesně evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti do tří dnů, dále vyžadují od žáků písemnou omluvenku nepřítomnosti do jednoho týdne po nástupu do školy. Na písemnou žádost rodičů o uvolnění žáka z vyučování z rod. či jiných důvodů omlouvají nepřítomnost žáka, pokud doba absence nepřesáhne jeden týden.
 3. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, žák. knížek a třídních katalogů /návštěvy rodičů ve škole, 2. a 3. čtvrtletí/
 4. V rámci svých povinností třídní učitel vede třídní knihu, třídní výkaz a ostatní pedagogickou dokumentaci týkající se třídy.
 5. Třídní knihu ukládá po skončení vyučování do uzamykatelné zásuvky.
 6. Třídní výkazy a osobní dokumentace žáků jsou uloženy v ředitelně školy, učitelé si ji vyzvedávají v případě práce s ní. Jmenované dokumenty školy zůstávají ve škole a nejsou odnášeny mimo ni.
 7. Spolupracuje s výchovným poradcem a popř. s vychovatelkou školní družiny.
 8. Organizuje distribuci učebnic ve třídě a spolupracuje s rodiči žáků při zabezpečení školních potřeb.

 

 D. PRAVIDLA vzájemných vztahů pracovníků školy, žáků, zákonných zástupců ve škole

Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem zaměstnancům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů zaměstnanců školy, zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu. Žák si je vědom, že žakem zůstává i v době mimoškolní – dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti.
Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují zaměstnance školy: „ Pane, Paní s funkcí“.
Zaměstnanec školy je povinen vystupovat vůči žákům vždy v jejich zájmu a jejich zájmy hájit.
Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a žáky, nepřímo i zákonnými zástupci žáků, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
Všichni zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
Všichni zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
Konzultace zákonných zástupců s učiteli jsou možné kdykoliv v předem vzájemně dohodnutém termínu.
Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případně omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí vedení školy, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem
Zákonní zástupci přicházejí do areálu školy vždy hlavním vchodem a svou návštěvu ohlásí v kanceláři školy. Na své děti zásadně čekají před školou, nevstupují bezdůvodně do prostor a areálu školy, školních budov a do prostor školní jídelny.
Zákonní zástupci respektují zákaz kouření v celém areálu školy.
Na třídní schůzky zákonní zástupci přicházejí v domluveném čase.
Do areálu není povolen vjezd motorových vozidel a vstup se zvířaty.

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy

 A. Režim činnosti ve škole

 1. Vyučování začíná v 8.20 a probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Vyučování končí nejpozději do 15.00 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
 2. Školní budova se pro žáky otevírá v 8 hodin dopoledne. Žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a pobyt v budově školy mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, s přehledy dohledů jsou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci.
 3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 30 minut. Pro zkrácení polední přestávky ředitelka školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a k jejich dojíždění ze spádových obcí.
 4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a ihned odcházejí do učeben.
 5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 7. Při výuce některých předmětů, děleny třídy na skupiny, vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
 8. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro prevenci rizikového chování.
 9. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 10. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a pracovníků.
 11. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.
 12. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

Organizace výuky při omezení přítomnosti ve škole

V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními krajské hygienické stanice, nebo opatřeními Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak může být zaveden distanční způsob vzdělávání.
O přechodu na distanční vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

Zákonem je stanovena
a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je školní vzdělávání povinné, žáky a studenty zároveň
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat.
Škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem:
- pokud ředitel školy vyhlásí ředitelské volno,
- pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
- v případě MŠ, pokud ředitel rozhodne o omezení nebo přerušení provozu.

V případě vyhlášení distanční výuky třídní učitel určí komunikační platformy s ohledem na technické možnosti všech žáků ve třídě. Především mohou být využívány mailové adresy zákonných zástupců, SMS a přebírání pracovních listů s pokyny ve škole.
Pro předávání úkolů třídní učitel nastaví pravidelnost ve dnech a čase předávání úkolů ostatními učiteli tak, aby je mohl sám delegovat v domluvenou dobu žákům, popř. zákonným zástupcům podle zásad Zadávání úkolů, které jsou nastaveny následovně:
předávání probíhá pouze v pracovní dny 1 – 2 krát týdně ve stejnou denní pracovní dobu, s čímž musí být seznámeni všichni žáci, zákonní zástupci. Také musí znát termíny odevzdávání jednotlivých splněných úkolů a způsob hodnocení distanční výuky. Pro hodnocení distanční výuky se využívá formativní hodnocení – hodnocení průběžné, které informuje žáka, zda učivu rozumí a směřuje ho k naplnění stanoveného cíle tak, aby podle svých možností dosáhl maxima.
Za celé hodnocené období se použije hodnocení souhrnné známkováním, slovním hodnocení nebo kombinací obou způsobů.
Při hodnocení v průběhu distančního studia škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou součástí školního řádu školy.

 

 B. Režim při akcích mimo školu

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 10 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením podpisem tiskopisu BOZP.
 4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.
 5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.
 6. Součástí vzdělávání mohou být také další aktivity, uvedené ve školním vzdělávacím programu, jako bruslení, školy v přírodě, turistické, cyklistické a jiné kurzy, sportovní soustředění, zahraniční akce.
 7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.
 8. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

 

 C. Docházka do školy

 1. Řešení školní absence žáků
  Právo omlouvat dítě mají pouze zákonní zástupci.
  Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky z důvodů, které se nedaly dopředu předvídat /vysoká teplota, tragická událost v rodině/, jsou zák. zástupci povinni dítě omluvit nejpozději do tří dnů.
  Absenci dětí z důvodu nemoci mohou omlouvat i bez návštěvy lékaře zák. zástupci tehdy, kdy dítě zůstává doma po dobu nejvýše 3 dnů.
  Pokud zákonný zástupce žáka do tří dnů neomluví, považuje se jeho nepřítomnost ve škole až do vysvětlení příčiny za neomluvenou.
  Absence dětí, která je delší než tři dny, musí být potvrzená lékařem buď v žákovské knížce nebo na telefonický dotaz školy
  Příčinu nepřítomnosti žáka ve škole zjišťuje třídní učitel písemně, telefonicky, osobní návštěvou v rodině.
  Zneužívání pravomoci zákonných zástupců omlouvat dítě pro nemoc při jejím nápadně častém opakování nebo nepřiměřené délce onemocnění oznámí třídní učitel orgánu péče o dítě se žádostí o přešetření.
  Absenci z rodinných důvodů školy omluví nejvýše do počtu 5 dnů za jedno pololetí.
 2. Odchody žáků ze školního zařízení
  1. Žáci odchází sami /školní docházka/
  2. Jsou předáváni zákonným zástupcům /MŠ, na žádost zák. zástupců ZŠ/
  3. Jsou na žádost zák. zástupců odvádění k autobusu /ZŠ/

   Doprovod žáků čeká na ukončení vyučování v prostorách školního dvora, do budovy vchází po ukončení vyučovací hodiny.
   ad. a. Zákonní zástupci žáků 1. stupně podepíší tř. uč. způsob odcházení žáka ze školy.
   ad. b. Za předání žáka zák. zástupcům zodpovídá ped. prac., který pracuje s žákem poslední hodinu /učitel, vychovatel, vedoucí kroužku /.
   ad. c. Pedagogický pracovník odvede žáka na autobusovou zastávku, počká na odjezd autobusu. V případech, kdy autobus nejede, nebo žáka nevezme, informuje ped. prac. zákonného zástupce, se kterým domluví další postup. S žákem čeká do vyřešení situace.

   Pokud si zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba nevyzvedne dítě do ukončení provozní doby a ani telefonicky neoznámí zpoždění v této době, počká pedagogický pracovník 1 hodinu s dítětem ve škole a informuje o této situaci vedoucí učitelku MŠ nebo ředitelku školy. Pokud si ani do této prodloužené doby nikdo dítě nevyzvedne, kontaktuje učitel MŠ, vedoucí učitelka nebo ředitel školy odbor sociální péče MÚ Břeclav. Dítě si pedagogický pracovník nesmí vzít s sebou domů, postupuje podle pokynů odboru sociální péče. Pokud tento odbor nelze kontaktovat, kontaktuje Policii ČR a postupuje podle jejích pokynů.
 3. Uvolňování žáků z vyučování
  Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost zákonného zástupce.
  Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný učitel, na jeden den až týden třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. Při uvolnění delší dvou dnů, podává zákonný zástupce škole písemnou žádost.
  V průběhu vyučování žáci mohou školu opustit pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi písemně pověřenou osobou.
 4. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

  

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
     sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
 3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.
 4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.
 5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, ve cvičné kuchyni, v učebně ICT zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.
 6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.
 7. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny.
 8. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
 10. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Dohled v šatně zajišťuje s žáky končící učitel.
 11. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
  Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 
 12. Všichni zaměstnanci školy musí vést důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáky. Žáci musí tyto snahy a postupy respektovat a plnit je nejen vůči dospělým osobám, ale hlavně vůči svým spolužákům, vrstevníkům.
  Žáci mají po vlastní úvaze možnost využít anonymní schránku důvěry pro svá sdělení související s problémy alkoholu, drog, šikany, gamblerství, xenofobie, rasismu či násilí, vnášení zbraní a nebezpečných látek do školy. Schránku mohou žáci využít i pro svá sdělení o trestné činnosti nebo ničení školního majetku. Informace ze schránky jsou určeny výchovnému poradci a školnímu metodikovi prevence.
 13. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
 14. Při zjištěných projevech rizikového chování u dětí a žáků škola postupuje v souladu s pokyny a metodickými doporučeními MŠMT vydané k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.
 15. Evidence úrazů. 
  1. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
  2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví.
  3. Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost zraněného ve škole zasahující do dvou po sobě následujících vyučovacích dnů, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
  4. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Další ohlašovací povinnost plní v souladu s prováděcím předpisem ke školskému zákonu.
  5. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí,
     žáků a studentů.

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, vypnuté mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
 4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
 5. Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve směrnici "Školní řád - pravidla pro hodnocení a klasifikace žáka v základní škole“ 

 

VI. Školní stravování

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitel školy tyto podmínky pro poskytování školního stravování

VII. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáka v základní škole

Úvod
Hodnocení a klasifikace žáků je součástí běžné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni.
Hodnocení, probíhající po celý školní rok, je systematické. Klasifikace průběžná i pololetní vychází z klasifikačního řádu školy.
Obsah pravidel se řídí zákonem č.561/2004 Sb./školský zákon/ a vyhláškou č. 48/2005 Sb.
o základním vzdělávání.
Pravidla hodnocení prospěchu a chování žáků se vztahují na dobu pobytu žáků ve škole a na akce pořádané školou.

 1. Zásady klasifikace a hodnocení
  • přiměřená náročnost
  • pedagogický takt
  • klasifikace a hodnocení podle věku žáka
  • účast žáka na hodnotícím procesu
  • respektování IVP
  • stanovení jasných kritérií pro hodnocení a klasifikaci
 2. Klasifikace
  • klasifikace žáků probíhá ve všech vyučovacích předmětech
  • klasifikuje učitel vyučovaného předmětu
  • na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce žáka za celé toto období
  • výsledná známka vychází ze soustavného sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
  • při určování klasifikačního stupně postupuje vyučující objektivně
  • vyučující průběžně zapisují jednotlivé známky žáků do třídních katalogů
  • na konci klasifikačního období zapisují třídní učitelé výsledné známky do školní matriky
 3. Vymezení způsobu výsledného hodnocení
  • výsledné hodnocení práce žáka v 1. i 2. pololetí školního roku se provádí kombinací klasifikace z naukových předmětů a slovního hodnocení z předmětů s výchovným zaměřením
  • platí pro 1. a 2. stupeň základní školy
 4. Klasifikace v naukových předmětech
  • je prováděna příslušnou známkou odpovídající klasifikačnímu stupni
  • na žádost rodičů a při doporučení poradenského zařízení mohou být známky nahrazeny slovním hodnocením podle hodnotících kritérií pro
   předměty s výchovným zaměřením / bod 5./
  • o způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady

Hodnocení v naukových předmětech

            Stupeň č. 1 – žák dosahuje potřebné úrovně myšlení, plní celý rozsah zadání, vypracuje celý úkol sám, velmi mu záleží na výsledku práce,
je velmi aktivní, projevuje velký zájem a snahu
Výborně
  Stupeň č. 2 – žák dosahuje potřebné myšlenkové úrovně, kritéria plní s drobnými nedostatky, úkoly plní s malou dopomocí, záleží mu na
výsledku práce, je aktivní, projevuje zájem a snahu
Chvalitebně
  Stupeň č. 3 – žák dosahuje potřebné myšlenkové úrovně, plní pouze některá kritéria za podpory učitele, výsledek práce má nízkou úroveň,
žák je málo aktivní, občas projeví zájem a snahu
Dobře
  Stupeň č. 4 – žák se potřebné myšlenkové úrovni přibližuje, plní pouze malou část kritérií za trvalé pomoci učitele, výsledek práce má velmi
nízkou úroveň, žák je málokdy aktivní, projevuje velmi malý zájem a snahu
Dostatečně
  Stupeň č. 5 – žák se potřebné myšlenkové úrovni nepřibližuje, potřebná kritéria neplní, i přes maximální pomoc učitele je pracovní výsledek
na velmi nízké úrovni, žák je pasivní, chybí mu zájem i snaha
Nedostatečně    5. Hodnocení v předmětech s výchovným zaměřením 

 • Hodnocení – Pracovní výchova

  Stupeň č. 1 – žák pracuje samostatně, nebo s malou pomocí, je schopen připravit si pracovní pomůcky a nářadí,
  dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek na pracovišti, s materiálem pracuje ekonomicky, záleží
  na konečné podobě výsledku
  Stupeň č. 2 – žák pracuje za podpory učitele, je málo aktivní, při dodržování bezpečnostních předpisů a pořádku
  na pracovišti se projevují chyby.
  Stupeň č. 3 – žák pracuje jen se značnou pomocí učitele, je málo aktivní, při dodržování bezpečnostních
  předpisů a pořádku na pracovišti vyžaduje stálý dohled, s materiálem plýtvá, finální výsledek
  má velmi nízkou úroveň
 • Hodnocení  - Hudební výchova

  Stupeň č. 1 – žák je v činnostech aktivní, využívá své osobní předpoklady, v rámci svého hlasového rozsahu
  zazpívá píseň / i s malými nedostatky/
  Stupeň č. 2 – žák je v činnostech málo aktivní, své osobní předpoklady využívá částečně, v rámci svého hlasového
  rozsahu zazpívá píseň za podpory učitele nebo spolužáků
  Stupeň č. 3 – žák je v činnostech málo aktivní, své osobní předpoklady využívá ojediněle, s pomocí učitele nebo 
  spolužáků zazpívá alespoň část písně
 • Hodnocení – Tělesná výchova

  Stupeň č. 1 – žák je aktivní, cvičí se zájmem, někdy cvičí s malými nedostatky, využívá své individuální schopnosti
  a rozvíjí je, ctí sportovní chování, dodržuje zásady bezpečnosti
  Stupeň č. 2 – žák je málo aktivní, při cvičení se dopouští chyb, potřebuje pomoc učitele, své individuální schopnosti
  rozvíjí částečně, objevují se přestupky proti sportovnímu chování a zásadám bezpečnosti
  Stupeň č. 3 – žák je málo aktivní, při cvičení vyžaduje trvalou pomoc učitele, své individuální předpoklady využívá
  ojediněle, projevuje nesportovní chování, porušuje zásady bezpečnosti
 • Hodnocení – Výtvarná výchova

  Stupeň č. 1 – žák pracuje tvořivě, využívá své osobní předpoklady, jeho projev je estetický, originální, občas s malými
  nedostatky, správně využívá získané dovednosti a návyky
  Stupeň č. 2 – žák pracuje tvořivě, získané dovednosti a návyky využívá za podpory učitele, ve svém projevu je málo
  působivý a dopouští se chyb
  Stupeň č. 3 – žák pracuje, své dovednosti a návyky rozvíjí jen se značnou pomocí učitele, projevuje velmi malý zájem
  a snahu, estetická hodnota je na nízké úrovni
 1. Hodnocení chování
  • hodnocení chování navrhuje třídní učitel na základě návrhů ostatních vyučujících
  • navržená výchovná opatření se schvalují na pedagogické radě
  • při hodnocení chování vychází pedagog z dodržování pravidel chování / vnitřní řád školy/

   Stupně hodnocení chování

   Stupeň č. 1 – žák uvědoměle dodržuje pravidla a normy chování, méně závažných přestupků se dopouští výjimečně 
   Velmi dobré
   Stupeň č. 2 – žák se projevuje v souladu s obsahem školního řádu, dopustí se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně
   dopouští méně závažných přestupků, žák je přístupný výchovnému působení 
   Uspokojivé
   Stupeň č. 3 – žák se dopustí závažného přestupku proti ustanovením vnitřního řádu školy, nebo se opakovaně dopouští 
   závažných přestupků, je nebezpečný svému okolí 
   Neuspokojivé

   Mezi závažné přestupky patří :
   Šikanování, záškoláctví, krádeže, užívání nebo distribuce drog, fyzické násilí a další porušování školního řádu mající charakter trestného činu a udály se ve škole nebo na akcích pořádaných školou. 
   • V případě zvláště závažného porušení povinnosti stanovených tímto zákonem ředitel školy má možnost vyloučit žáka, který má splněnou povinnou školní docházku v nižším ročníku než devátém a ve studiu pokračuje, ze školy.
   • Dopustí-li se žák zvláště závažného porušení povinností, oznámí toto ředitel školy orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

    Výchovná opatření

     Prostředky pro posílení motivace: Pochvala třídního učitele
    Pochvala ředitele školy
     Opatření k posílení kázně: Napomenutí třídního učitele
    Důtka třídního učitele
    Důtka ředitele školy
         
    Opatření k posílení kázně předchází zpravidla snížené známce z chování. Za jeden přestupek lze udělit pouze jedno opatření bezprostředně po prohřešku. Typ opatření se řídí závažností přestupku. Třídní učitel musí nejpozději do jednoho týdne prokazatelným způsobem informovat zákonné zástupce žáka.

 2. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení
  celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni
  • Prospěl s vyznamenáním – chování je hodnoceno jako velmi dobré, průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší než 1,5 a není hodnocen v žádném z povinných předmětů horším stupněm než 2
  • Prospěl – není-li hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu 5, nebo odpovídajícím slovním hodnocením
  • Neprospěl – je-li v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5, nebo odpovídajícím slovním hodnocením
  • Nehodnocen – není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci 1. pololetí 

 3. Prodloužení klasifikačního období
  Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
  Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
  Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
  Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
  Opravné zkoušky jsou komisionální. Komisi jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel, jmenuje komisi krajský úřad.
  Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
  Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě do devátého ročníku.
  O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

 4. Sebehodnocení
  Všichni pedagogové podporují sebehodnocení žáků ve vyučovacích hodinách. Jedenkrát za týden se pak žáci hodnotí společně s kolektivem a třídním učitelem. 2. stupeň využívá k týdennímu sebehodnocení žáků hodiny občanské výchovy, 1. stupeň využívá hodin českého jazyka. Způsob sebehodnocení žáků záleží na společné domluvě žáků a učitele.

 

VIII. Pravidla pro hodnocení žáka v základní škole speciální

Úvod
Hodnocení  žáků je součástí běžné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni.
Hodnocení, probíhající po celý školní rok, je systematické. Hodnocení  průběžné i pololetní vychází z Pravidel pro hodnocení žáka.
Obsah pravidel se řídí zákonem č.561/2004 Sb./školský zákon/ a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání.
Pravidla hodnocení prospěchu a chování žáků se vztahují na dobu pobytu žáků ve škole a na akce pořádané školou.

Pravidla hodnocení

 1. Zásady hodnocení
  • přiměřená náročnost
  • pedagogický takt
  • hodnocení podle věku žáka
  • účast žáka na hodnotícím procesu
  • respektování IVP
  • stanovení jasných kritérií pro hodnocení

 2. Hodnocení
  • hodnocení  žáků probíhá ve všech vyučovacích předmětech
  • hodnotí učitel vyučovaného předmětu
  • na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce žáka za celé toto období
  • výsledná známka vychází ze soustavného sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
  • při určování hodnotícího stupně postupuje vyučující objektivně
  • vyučující průběžně zapisují jednotlivé známky žáků do třídních katalogů
  • na konci klasifikačního období zapisují třídní učitelé výsledné známky do školní matriky

 3. Vymezení způsobu výsledného hodnocení
  • výsledné hodnocení práce žáka v 1. i 2. pololetí školního roku se provádí slovním hodnocením z jednotlivých předmětů
  • platí pro všechny stupně základní školy speciální

   Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

 4. Hodnocení v naukových předmětech
  • je prováděno příslušnou známkou odpovídající hodnotícímu stupni

   Hodnocení žáků v předmětech -  Jazyková komunikace, Matematika, ICT, Věcné učení, 
   Nauka o společnosti, Nauka o přírodě

   Stupeň č. 1 – pracuje samostatně, je velmi aktivní, projevuje velký zájem a snahu, výsledek práce má výbornou úroveň
   Pracuje aktivně
   Stupeň č. 2 – úkoly plní s malou dopomocí, je aktivní, projevuje zájem a snahu, výsledek práce má dobrou úroveň
   Pracuje
   Stupeň č. 3 – úkoly plní převážně s pomocí, žák je málo aktivní, občas projeví zájem a snahu, výsledek práce má nízkou úroveň
   Pracuje s pomocí
   Stupeň č. 4 – úkoly plní jen s pomocí, žák je málokdy aktivní, projevuje velmi malý  zájem a snahu,
   výsledek práce má velmi nízkou úroveň
   Pracuje jen s pomocí
   Stupeň č. 5 – plnění úkolů je velmi náročné, žák je pasivní i přes maximální pomoc učitele,
   chybí mu zájem i snaha, pracovní výsledek je na velmi nízké úrovni
   Je pasivní


 5. Hodnocení v předmětech s výchovným zaměřením
  • Hodnocení – Pracovní výchova

   Stupeň č. 1 – žák pracuje samostatně, případně s malou pomocí, je schopen připravit si pracovní pomůcky
   a nářadí, dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek na pracovišti
   Pracuje aktivně
   Stupeň č. 2 – žák pracuje za podpory učitele, při dodržování bezpečnostních předpisů a pořádku na pracovišti          
   se projevují chyby
   Pracuje s pomocí
   Stupeň č. 3 – žák pracuje jen se značnou pomocí učitele, při dodržování bezpečnostních předpisů
   a pořádku na pracovišti vyžaduje stálý dohled
   Pracuje jen s pomocí
  • Hodnocení  - Hudební výchova

   Stupeň č. 1 – žák je v činnostech velmi aktivní, využívá své osobní předpoklady
   Pracuje aktivně
   Stupeň č. 2 – žák je v činnostech málo aktivní, své osobní předpoklady využívá částečně
   Pracuje s pomocí
   Stupeň č. 3 – žák je v činnostech málo aktivní až pasivní, své osobní předpoklady využívá ojediněle                       
   Pracuje jen s pomocí
  • Hodnocení – Tělesná výchova

   Stupeň č. 1 – žák cvičí se zájmem, snaží se o dosažení výkonu odpovídající jeho schopnostem
   Pracuje aktivně
   Stupeň č. 2 – žák se při cvičení dopouští chyb, potřebuje pomoc učitele, své individuální schopnosti využívá částečně
   Pracuje s pomocí
   Stupeň č. 3 – žák při cvičení vyžaduje trvalou pomoc učitele, své individuální předpoklady využívá ojediněle
   Pracuje jen s pomocí
  • Hodnocení – Výtvarná výchova

   Stupeň č. 1 – žák plně využívá své osobní předpoklady, dovednosti a návyky a pracuje sám i za podpory učitele   
   Pracuje aktivně
   Stupeň č. 2 – žák své osobní  předpoklady, dovednosti a návyky využívá za pomoci učitele
   Pracuje s pomocí
   Stupeň č. 3 – žák své osobní předpoklady, dovednosti a návyky využívá jen se značnou pomocí učitele
   Pracuje jen s pomocí


   Slovní hodnocení žáků s těžkým, se středně těžkým mentálním postižením a žáků postižených více vadami
   Každý žák je vzděláván na základě vlastního individuálního vzdělávacího plánu.
   Jednotlivé plány vypracovává vyučující žáka na základě doporučení odborných pracovníků z SPC. S těmito plány učitel seznamuje rodiče.

   Hodnocení:
   Hodnocení žáka je prováděno komplexním popisem toho, co žák za dané pololetí školního roku v jednotlivých předmětech zvládl. Důraz je kladen zejména na kladnou stylizaci slovní zprávy. S ohledem na pracovní výsledky žáka a po domluvě s rodiči je možná kombinace obou druhů hodnocení. 

 6. Hodnocení chování
   • hodnocení chování navrhuje třídní učitel na základě návrhů ostatních vyučujících
   • navržená výchovná opatření se schvalují na pedagogické radě
   • při hodnocení chování vychází pedagog z dodržování pravidel chování / vnitřní řád školy/

    Stupně hodnocení chování
       Stupeň č. 1 – žák uvědoměle dodržuje pravidla a normy chování, méně závažných přestupků se dopouští výjimečně
  Velmi dobré
    Stupeň č. 2 – žák se projevuje v souladu s obsahem školního řádu, dopustí se závažnějšího přestupku, nebo se
  opakovaně dopouští méně závažných přestupků, žák je přístupný výchovnému působení
  Uspokojivé
    Stupeň č. 3 – žák se dopustí závažného přestupku proti ustanovením vnitřního řádu školy, nebo se opakovaně dopouští
  závažných přestupků, je nebezpečný svému okolí
  Neuspokojivé

  Mezi závažné přestupky patří:

  Šikanování, záškoláctví, krádeže, užívání nebo distribuce drog, fyzické násilí a další porušování školního řádu mající charakter trestného činu a udály se ve škole nebo na akcích pořádaných školou. Úmyslné fyzické či ústní útoky vůči pracovníkům školy.


  Výchovná opatření

   Prostředky pro posílení motivace: Pochvala třídního učitele
  Pochvala ředitele školy
   Opatření k posílení kázně: Napomenutí třídního učitele
  Důtka třídního učitele
  Důtka ředitele školy
       
    Opatření k posílení kázně předchází zpravidla snížené známce z chování. Za jeden přestupek lze udělit pouze jedno opatření bezprostředně po prohřešku. Typ opatření se řídí závažností přestupku. Třídní učitel musí nejpozději do jednoho týdne prokazatelným způsobem informovat zákonné zástupce žáka.


 7. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

  celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni
  • Prospěl s vyznamenáním – chování je hodnoceno jako velmi dobré, průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší než 1,5 a není hodnocen v žádném z povinných předmětů horším stupněm než 2
  • Prospěl – není-li hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu 5, nebo odpovídajícím slovním hodnocením
  • Neprospěl – je-li v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5, nebo odpovídajícím slovním hodnocením
  • Nehodnocen – není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci 1. pololetí


 8. Prodloužení klasifikačního období

  Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
  Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
  Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud
  neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
  Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
  Opravné zkoušky jsou komisionální. Komisi jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel, jmenuje komisi krajský úřad.
  Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
  Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě do devátého ročníku.
  O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

 9. Sebehodnocení
  Všichni pedagogové podporují sebehodnocení žáků ve vyučovacích hodinách. Jedenkrát za týden se pak žáci hodnotí společně s kolektivem a třídním učitelem. Žáci 1. i 2.stupně využívají k týdennímu sebehodnocení hodiny jazykové komunikace. Způsob sebehodnocení žáků záleží na společné domluvě žáků a učitele.

  Hodnocení žáků s těžkým mentálním postižením a žáků s více vadami
  Každý žák je vzděláván na základě vlastního individuálního vzdělávacího plánu, nebo vlastního edukačního plánu.
  Jednotlivé plány vypracovává vyučující žáka na základě doporučení odborných pracovníků z SPC. S IVP učitel seznamuje rodiče.

  Hodnocení:
  Hodnocení žáka je prováděno komplexním popisem toho, co žák za dané pololetí školního roku zvládl v jednotlivých předmětech.
  Důraz je kladen zejména na kladnou stylizaci slovní zprávy.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Marcela Valentová
 2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
 3. Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.
 4. Pedagogická rada projednala dne 26.8.2020.
 5. Školní řád byl schválen školskou radou.
 6. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2020
 7. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v přístupové chodbě školy, ve sborovně školy a na webu školy.

 

V Břeclavi dne 25.9.2020

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout