" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Herbenova
Ředitelství školy mapa
nábř. Komenského
Mateřská škola mapa
Mládežnická
Mateřská škola mapa
Růžičkova
Individuální pracoviště mapa

Aktuality

OZNÁMENÍ

 

Vzhledem k potvrzení výskytu onemocnění COVID-19 nebo nařízení karantény ve škole a školském

zařízení u více jak u 30% žáků dvou tříd, přistoupila Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně

k uzavření tříd ZŠS III. a ZŠS IV. na adrese Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav a k uzavření třídy

při stacionáři na pracovišti Růžičkova 5, Břeclav.

 

Žáci těchto tříd zůstávají v období od 19. 10. 2020 do odvolání doma, budou vzděláváni distančně.

Zákonní zástupci žáků budou vyrozuměni třídními učiteli o formě a způsobu distanční výuky dle

individuálních možností jednotlivých žáků.

V ostatních třídách probíhá výuka nadále prezenčně!

 

Distanční ani prezenční výuka nebude probíhat v období od 26. 10. - 30. 10. 2020.

 

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce ZŠ a ZŠS

 

Naše škola bude pracovat i nadále v neomezeném režimu, pouze od 12. 10. po dobu 2 týdnů

bude uzavřen školní klub – nebudou kroužky.

 

26. říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny pro žáky ZŠ i ZŠS jako dny volna.

Následuje státní svátek 28. října a 2 dny podzimních prázdnin – 29. – 30. října 2020.

 

 

 


Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. 9. 2020 v 8.20 hodin.

Vzhledem k situaci se nebude konat slavnostní shromáždění v tělocvičně, žáci budou ve svých třídách.

Při zahájení školního roku bude umožněn vstup do budovy školy pouze rodičům žáků 1.ročníku a nově nastupujících. 

Není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti, nošení roušek se řídí aktuálním ustanovením Ministerstva zdravotnictví.

Školní družina a výdejna jídel budou v provozu od středy 2. 9. 2020.

Prosíme rodiče i nadále o zodpovědný přístup - osoby s příznaky infekčního onemocnění do školy nesmí.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Věříme, že vše společně zvládneme.

Manuál - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020 - 2021 vzhledem ke COVID - 19 

 

 

Informativní schůzky mateřské školy

 

Vážení rodiče,

ředitelství Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, oznamuje termín informativní schůzky pro rodiče na jednotlivých pracovištích mateřské školy podle následujícího rozpisu:

nábř. Komenského 10          středa 26. 8. 2020 v 15.00 hod., (budova u zastávky Poliklinika)     

Mládežnická 3330/3             středa 26. 8. 2020 v 15.00 hod., (budova bývalé SSOŠ u Gumotexu)

                                                                               

V Břeclavi 14. 8. 2020

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

Zajištění provozu v době hlavních prázdnin 2020

 

Pohotovost:

červenec – Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy, tel. 702 187 061

srpen - Mgr. Marcela Valentová, zástupkyně ředitelky školy, tel. 702 187 062

 

Kancelář:

Období

        Úřední hodiny

1. 7.- 10. 7.

       8.00 – 10.00 hod.

13. 7. – 7. 8.

       9.30 – 11.30 hod.

10. 8. – 21. 8.

       8.00 – 10.00 hod.


 Mgr. Alice Magdonová

 

 

Vážení rodiče, milí žáci, milé kolegyně a kolego, pracovníci školy,

 

školní rok 2019/2020, zejména 2. pololetí, nám všem zůstane ještě dlouho v paměti. Nouzový stav,

mimořádná opatření, neobvyklý způsob vzdělávání, to vše bylo něco nového pro děti a žáky, rodiče

i pedagogické pracovníky. Díky obrovskému nasazení, trpělivosti a vzorné spolupráci, jsme vše ve zdraví

zvládli.

 

Přijměte touto cestou mé poděkování a uznání!

 

Vám všem přeji krásné a klidné léto plné slunce, pohody a odpočinku.

Těším se na setkání a další spolupráci v novém školním roce.

 

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Vážení rodiče,

zveřejňujeme informace k obnovení provozu základní školy a základní školy speciální v období do

konce školního roku 2019/2020".

 

1. 6. 2020     1. stupeň základní školy a základní škola speciální (1. – 10. ročník) pondělí - pátek

8. 6. 2020     2. stupeň základní školy (úterý a čtvrtek od 9.00 - 11.00 hod.)

 

Školní družina ve dnech 1. 6. – 30. 6. 2020 bude uzavřena.

Stravování pro žáky ve dnech 1. 6. – 30. 6. 2020 nebude poskytováno.

Provoz bude probíhat za přísných hygienických a epidemiologických opatření.

Rodiče žádáme, aby se řídili pokyny pro dodržování zvýšených hygienických opatření (viz přílohy).

Po příchodu ke škole zákonný zástupce předloží

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, rýma, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jehož součástí je vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (musí být podepsáno pouze zákonným zástupcem)
 • čestné prohlášení o seznámení s informacemi o organizaci vzdělávacích aktivit, provozu školy hygienických opatřeních při  návratu žáků do škol

Pokud zákonný zástupce prohlášení nepodepíše, nebude vstup žákovi do školy umožněn.

Zákonný zástupce se v areálu školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

 • Přítomnost žáků ve škole bude dobrovolná.
 • Pro žáky, kteří se neúčastní vzdělávacích aktivit ve škole, bude nadále probíhat vzdělávání na dálku.
 • Vzdělávací aktivity budou probíhat v předem určených skupinách v maximálním počtu 6 - 8 žáků v době od 8.30 do 11.30 hodin.
 • Konzultace/třídnické hodiny pro žáky 2. stupně ZŠ se od 8. 6. 2020 uskuteční vždy v úterý a čtvrtek od 9.00 - 11.00 hodin.
 • Čas nástupu a vchod do školy bude určen konkrétně pro každou skupinu v časovém rozmezí od 8.30 – 9.00 hodin. Rodiče budou informováni telefonicky třídními učiteli o zařazení žáka do skupiny, času a místě nástupu do školy.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
 • Žáka později nelze do školní skupiny zařadit.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Děkujeme Vám, rodičům, za spolupráci a těšíme se na opětovné shledání. 

Přílohy:  Čestné prohlášení infekčnost zde.
   Čestné prohlášení - informace o organizaci zde.
   Ochrana zdraví ZŠS zde.
   Organizace a provoz ZŠ - 1.6.2020 zde.
   07e_Smernice_uklidove_prace_dezinfekční plán_COVID19 ZŠ zde.


V Břeclavi 28. 5. 2020

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

zveřejňujeme informace ohledně otevírání mateřské školy dle platného dokumentu "Ochrana zdraví a provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020".

 

Provoz mateřské školy bude obnoven od 25. května

2020 na obou pracovištích v běžném režimu.

 

Provoz v mateřské škole bude probíhat za přísných hygienických a epidemiologických opatření.

Rodiče žádáme, aby se řídili pokyny pro dodržování zvýšených hygienických opatření.

 

Při cestě do školy a ze školy, při příchodu k mateřské škole a pohybu před mateřskou školou se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst.)
 • dodržení odstupů 2 metry (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou

 

Po příchodu ke škole zákonný zástupce:

 • zazvoní na zvonek označen MŠ, použije dezinfekci u vstupu, pedagog změří dítěti teplotu
 • podepíše písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového  infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, rýma, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

Pokud zákonný zástupce prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

 Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

Přílohy: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zde.
            Směrnice úklidové práce dezinfekční plán COVID19 MŠ zde. 
            Ochrana zdraví MŠ zde.

 

 Poděkování

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
jménem vedení školy vám chci poděkovat za pochopení nestandardní situace, která nastala v našem školství, a také za školní práci, kterou denně odvádíte se svými dětmi, přestože učitelství není vaše profese. Velmi si ceníme vašeho vstřícného přístupu a věříme, že to ještě nějakou tu dobu vydržíme v nastaveném režimu a ve vzájemné spolupráci. Patří vám náš velký obdiv a jsme rádi, že funguje komunikace mezi vámi, učiteli a vašimi dětmi - našimi žáky.

Děkujeme.

za ředitelství školy Mgr. Marcela Valentová, ZŘŠ

 

 

Informace ke vzdělávání žáků základní školy a základní školy speciální v měsících květnu a červnu

MŠMT vydalo ke dni 30. 4. 2020 manuál s názvem

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, který obsahuje i informace pro oba typy základních škol v našem zařízení, a který říká, že:

"ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku."

To znamená, že žáci ZŠ i ZŠS budou i v dalších týdnech vzděláváni stejným způsobem jako doposud a výuka bude řízena třídními učiteli, na které je možné se kdykoliv obracet, stejně jako na vedení školy.

Vydávání vysvědčení bude ještě upřesněno a klasifikace proběhne podle známek za 1. pololetí školního roku 2019/2020, podle známek získaných při výuce ve škole v měsících únoru a březnu a celkové hodnocení může být doplněno o poznatky z plnění zadávaných úkolů v domácím prostředí.
V každém případě bude hodnocení postaveno tak, aby žádný žák nebyl znevýhodněn.

 

 

Informace k zápisu do mateřské školy naleznete v sekci "Úřední deska"


 

Provoz kanceláře školy - ul. Herbenova od 1. 4. 2020

 

vždy v úterý a ve středu - 8.00 - 10.00 hodin

 

 

 

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ a k odkladu povinné školní docházky

naleznete v sekci "Úřední deska"

 

Informace k úhradě úplaty za předškolní vzdělávání v době přerušení

provozu naleznete v sekci "Úplata za předškolní vzdělávání".

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci šíření nákazy koronaviru a vydaným

doporučením MŠMT a MZ je od úterý 17. 3. 2020 do odvolání

přerušen provoz mateřské školy na obou pracovištích.

 

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat na

webových stránkách školy.

 

Žádost na ošetřovné si můžete vyzvednout 17.- 18.3. 2020

u vedoucích jednotlivých pracovišť, v ostatních dnech v kanceláři

školy v budově Herbenova 4.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Podrobné informace si můžete přečíst zde.

 

 

Den otevřených dveří se ruší z důvodu uzavření školy.

           Náhradní termín bude oznámen zde.

                    Děkujeme za pochopení.

     

 

 

 

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

za zákonné zástupce nezletilých žáků

Ředitelka Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizace vyhlašuje doplňovací volby do školské rady dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dle volebního řádu školské rady, a to volbu 1 člena do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Způsob podání kandidatur
Pokud máte zájem kandidovat, vyplňte přihlášku, která je zveřejněna na internetových stránkách školy nebo si ji vyzvedněte v kanceláři školy.
Termín podání přihlášky: nejpozději do 20. 9. 2019 do 15:00 hodin.
Místo podání: ředitelna školy, Herbenova 2969/4, Břeclav
Zveřejnění kandidátní listiny: 23. září 2019 v 16:00 na webových stránkách školy a na informační nástěnce jednotlivých pracovišť.
Každý zákonný zástupce obdrží hlasovací lístek, na kterém zaškrtne jednoho z navržených kandidátů.

 

Volby proběhnou dne 30. září 2019 v době

od 7:00 do 16:00 hodin
Místo konání: ředitelství školy na ulici Herbenova 2969/4, Břeclav, ředitelna
Způsob voleb: tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva

 KANDIDÁTNÍ LÍSTEK DO ŠKOLSKÉ RADY 2019 stáhnete zde.
 

 

 

    Kandidátní listina pro doplňovací volby do školské rady

    pro volební období 2018 - 2020

 

     Ve stanoveném termínu se přihlásili tito kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků:

 

  1. Lucie Fikrová
  2. Šárka Virgovičová
  3. Kateřina Čermáková

 

       V Břeclavi 23. 9. 2019                                                                     

       Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do školské

rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

 1. Mgr. Marcela Valentová
 2. Mgr. Jitka Krůtilová
 3. Mgr. Květoslava Migotová

Volby proběhly v pondělí 30. 9. 2019 v ředitelně Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizace v době

od 7.00 – 16.00 hod.

Hlasovalo celkem 55 zákonných zástupců z celkového počtu 89 (62%). Dva hlasy byly neplatné, 53 hlasů bylo platných.

Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

 1. Lucie Fikrová                    24
 2. Šárka Virgovičová             13
 3. Kateřina Čermáková          16 

Na základě výsledků byla do školské rady zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků paní Lucie Fikrová.

V Břeclavi 1. 10. 2019

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

oznameni rodicum

 

prijati ms 2019 2020

 

 

Benefice – DEN PRO NATÁLKU

 

V neděli, 19. května, se nám splnilo velké přání.
Vlastně ne jedno, ale hned několik přání. Naší škole spolu s dobrovolnými záchranáři se podařilo zorganizovat krásné nedělní odpoledne. Odpoledne plné lásky, sounáležitosti, solidarity, empatie a ochoty. Odpoledne plné radosti, zábavy a dětského štěstí.

Děkujeme všem sponzorům za finanční a věcné dary, všem organizacím, hudebním skupinám a dětskému divadélku za krásné zážitky a prožitky. Všem rodičům a dětem za dobrou náladu a obrovskou ochotu pomoci dobré věci.

 

Děkujeme vám všem za krásný a lidský DEN PRO NATÁLKU.

 Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy nebo zde.

 

 

  

 

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od 2. 9. 2019

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 přidělené registrační číslo výsledek řízení 
ZŠ1 přijat/a
ZŠ3 přijat/a
ZŠ4 přijat/a
ZŠ5 přijat/a

 

 

 

Zveřejnění rozpočtu školy

V souvislosti s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,

byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb. Na základě této novelizace zveřejňujeme rozpočet školy.

rozpočet naleznete zde.

 

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (GDPR)

 naleznete zde.

 


 

Charakteristika - profil školy


Základní údaje

Název: Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace
Sídlo:   Herbenova 2969/4, Břeclav 690 03
IČO:     708 387 71
Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3/5
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: ijmxfsk

Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením v rámci předškolní a školní povinné docházky. Poskytujeme vzdělání dětem s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, vadami řeči a souběžným postižením více vadami.
Zařízení navštěvují žáci nejen z Břeclavi, ale i z okolních obcí celého břeclavského regionu, pro imobilní žáky je zajišťován svoz společností Remedia Plus, z.ú. Škola svou spoluprací s poskytovatelem sociálních služeb – Remedií - může vzdělávat všechny děti bez ohledu na stupeň jejich postižení.
Těmito možnostmi získává v břeclavském regionu významné postavení a stává se stále více společenským a vzdělávacím centrem, které vytváří rovné příležitosti pro předškolní děti a děti školou povinné, ale i pro dospělé se zdravotním postižením. Nabízí jim možnosti v rámci celoživotního vzdělávání a v přípravě jejich budoucího uplatnění na trhu práce.


Škola sdružuje :

 • mateřskou školu pro děti se zdravotním postižením
 • základní školu speciální s 1. – 10. ročníkem
 • základní školu s 1. – 9. ročníkem
 • školní družinu
 • školní klub

Výchovně-vzdělávací proces probíhá na čtyřech pracovištích na území města Břeclav.

 

Materiálně-technické zázemí

Budova na ulici Herbenova 4 je sídlem ředitelství školy. Majitelem budovy je Krajský úřad Jihomoravského kraje, škola ji má v právu užívání. Budova se těší poměrně dobrému technickému stavu. Byla provedena renovace vstupů do budovy (bezbariérový přístup) s inovací systému zabezpečení školy. Nově byla vyměněna okna v celé budově. Je zde celkem 10 kmenových učeben, každá je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu. Výuka pracovní výchovy probíhá ve cvičné kuchyni, kovodílně a na školním pozemku, který náleží areálu školy. Škola disponuje počítačovou učebnou, třemi učebnami pro individuální výuku, malou cvičebnou a dílnou pro výrobu keramiky, kde nechybí ani keramická pec a hrnčířský kruh.
Ve čtyřech kmenových třídách jsou vzděláváni žáci základní školy a ve čtyřech třídách žáci školy speciální. Školní družina má k dispozici místnost vybavenou pro klidové aktivity a přilehlou hernu. Při zařízení pracuje i školní klub. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky – ICT, keramický a pěvecký.
Okolí školy je pěkné, upravené. V areálu školy se také nachází budova školní jídelny - výdejny, volejbalové hřiště, doskočiště, dětské hřiště, školní pozemek a velká travnatá plocha pro odpočinkové aktivity, kterou mohou žáci využívat i v době přestávek.
Pedagogičtí pracovníci mají své kabinety, společnou sborovnu a volný přístup k internetu a kopírkám. Také mohou využívat odbornou literaturu z učitelské knihovny.

Budova na Nábřeží Komenského 10  je také vlastnictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje a škola ji má v užívání.Budova prošla mnoha renovacemi. Ve dvou třídách zde probíhá vzdělávání 25 dětí s vadami řeči. Jedna z nich je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu.
K dispozici je logopedická pracovna a školní jídelna - výdejna. Mateřská škola využívá přilehlou zahradu, jejíž vybavení je postupně obnovováno a obohacováno. Budova nemá bezbariérový přístup.

Pracoviště Mládežnická 3 je umístěno v pronajatých prostorách v budově bývalé Soukromé střední odborné školy, v pavilonu III. Zde probíhá ve dvou třídách vzdělávání předškolních dětí s poruchami autistického spektra a souběžným postižením více vadami. Jedna z nich je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu. K dispozici je pracovna pro individuální práci s dítětem a školní jídelna - výdejna. K pobytu venku slouží přilehlá zahrada. Do budovy je možný bezbariérový přístup.

Pracoviště Růžičkova 5 je místem působnosti společnosti Remedia Plus z.ú. Zde se nachází jedna třída pro dětí se souběžným postižením více vadami a denní stacionář.

Materiální vybavení všech budov je na vysoké úrovni. Škola se aktivně zapojuje do různých projektů, které nejen rozšiřují možnosti a spektra výchovy a
vzdělávání žáků i pedagogů, ale výrazným způsobem napomáhají i modernizaci a vybavenosti budov

Výchovně - vzdělávací činnost školy

Ve škole pracuje celkem celkem 28 pedagogických pracovníků, hospodářka, administrativní pracovnice a 5 provozních zaměstnanců.

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“. Vychází ze zásady „ být při tom“, je uplatňováno prožitkové učení a při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra je využívána metodika strukturovaného učení.
   V ZŠ probíhá vzdělávání 1. - 8. ročníku podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Herbenka ZV“ zpracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V 9.ročníku se žáci nadále vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s názvem „ Herbenka“.
   V ZŠ speciální se vzdělávání uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu „Herbenka 2“ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠS, díl I. a II.
   Žáci s poruchami autistického spektra jsou integrováni na základě věku a jejich mentálních schopností do příslušného ročníku a typu vzdělávání.

Škola spolupracuje s partnerskou organizací Remedia Plus z.ú. i v oblasti péče o dospělé absolventy. Zajišťuje výuku v kurzu Keramika a výroba dárkových předmětů.

Další činnost školy je velmi pestrá. Žáci se účastní výcviku plavání a bruslení. Každoročně se konají Sportovní hry mládeže, okresní kolo organizuje naše škola. Žáci soutěží i v recitaci, nejprve ve školním kole, poté v okresním kole a úspěšně i v oblastním kole. Na podzim a na jaře probíhá cvičení v přírodě, v jarním období je spojeno s ekologickou tématikou. Ve spolupráci s Policií ČR získávají žáci znalosti a dovednosti z dopravní výchovy, besedují s policisty, soudcem a dalšími zajímavými lidmi. Realizujeme exkurze, návštěvy výstav, muzeí, besed, filmových a divadelních představení, daří se organizovat zájezdy do brněnských divadel a výlety za krásami naší vlasti. Zajišťujeme pobyt žáků ve škole v přírodě.

Díky našim sponzorům můžeme našim žákům poskytovat i nadstandartní logopedickou péči.
Škola je zapojena do projektů „Školní mléko“, „Ovoce do škol“, „Sazka Olympijský víceboj“, „Krokus“, „Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav“, „Záložka do knihy spojuje školy“.
Ve škole pracuje Žákovský parlament, jehož členové byli zvoleni žáky školy jako zástupci jednotlivých tříd. Vždy poslední pátek v měsíci se koná shromáždění žáků, kde hodnotíme uplynulý měsíc, vyhlašujeme „Borce měsíce“, popřejeme těm, kteří měli narozeniny, předáváme ocenění získaná v různých soutěžích a informujeme o důležitých událostech.

 

Škola a veřejnost

O životě na „Herbence“ informujeme širokou veřejnost prostřednictvím médií a školních webových stránek. Žáci spolu s klienty Integračního centra prezentují každoročně své keramické výrobky na městských vánočních trzích. Škola se úspěšně zapojuje do soutěží uměleckého a sportovního charakteru nejen v celostátním, ale i v mezinárodním měřítku. V rámci přeshraniční spolupráce se pravidelně setkáváme se spřátelenou školou z Malacek.
Poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení vzdělávacím institucím, připravující budoucí pedagogické pracovníky.

Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, Radou školy a SRPŠ.
Dále spolupracujeme:
- se školami v regionu (organizace společných akcí pro žáky, metodická pomoc pedagogům).
- se školskými poradenskými centry,
- s MÚ Břeclav, OSPOD, IQ Roma Břeclav, Svaz tělesně postižených, Policie ČR, Okresní soud v Břeclavi

Cenná je spolupráce s rodiči. Organizujeme aktivity, které mohou se svými dětmi v rámci školy sdílet (dílničky, besídky, Den otevřených dveří, výlety, pobytové zájezdy, exkurze).

Velmi si vážíme spolupráce se sponzorskými firmami, které nám pomáhají finančními a věcnými dary, ale i vzájemnou spoluprací při organizaci různých akcí pro naše děti a žáky.