" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Carousel CK

Herbenova
Ředitelství školy mapa
nábř. Komenského
Mateřská škola mapa
Mládežnická
Mateřská škola mapa
Růžičkova
Individuální pracoviště mapa

Profil školy

 

Charakteristika - profil školy


Základní údaje

Název: Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace
Sídlo:   Herbenova 2969/4, Břeclav 690 03
IČO:     708 387 71
Zřizovatel: Jihomoravský kraj
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: ijmxfsk

Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením v rámci předškolní a školní povinné docházky. Poskytujeme vzdělání dětem se všemi stupni mentálního postižení, s poruchami autistického spektra, vadami řeči a souběžným postižením více vadami.
Zařízení navštěvují děti a žáci nejen z Břeclavi, ale i z okolních obcí celého břeclavského regionu, pro imobilní žáky je zajišťován svoz společností Remedia Plus, z.ú. Škola svou spoluprací s poskytovatelem sociálních služeb – Remedií - může vzdělávat všechny děti bez ohledu na stupeň jejich postižení.
Těmito možnostmi získává v břeclavském regionu významné postavení a stává se stále více společenským a vzdělávacím centrem, které vytváří rovné příležitosti pro předškolní děti a děti školou povinné, ale i pro dospělé se zdravotním postižením. Nabízí jim možnosti v rámci celoživotního vzdělávání a v přípravě jejich budoucího uplatnění na trhu práce.


Škola sdružuje :

  • mateřskou školu pro děti se zdravotním postižením
  • základní školu speciální s 1. – 10. ročníkem
  • základní školu s 1. – 9. ročníkem
  • školní družinu
  • školní klub

Výchovně-vzdělávací proces probíhá na čtyřech pracovištích na území města Břeclav.

 

Materiálně-technické zázemí

Budova na ulici Herbenova 4 je sídlem ředitelství školy. Majitelem budovy je Krajský úřad Jihomoravského kraje, škola ji má v právu užívání. Budova se těší poměrně dobrému technickému stavu. Byla provedena renovace vstupů do budovy (bezbariérový přístup) s inovací systému zabezpečení školy. Nově byla vyměněna okna v celé budově. Je zde celkem 10 kmenových učeben, každá je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu. Výuka pracovní výchovy probíhá ve cvičné kuchyni, kovodílně a na školním pozemku, který náleží areálu školy. Škola disponuje počítačovou učebnou, dvěma učebnami pro individuální výuku, malou cvičebnou a dílnou pro výrobu keramiky, kde nechybí ani keramická pec a hrnčířský kruh.
Ve třech kmenových třídách jsou vzděláváni žáci základní školy a v pěti třídách žáci školy speciální. Školní družina má k dispozici místnost vybavenou pro klidové aktivity a přilehlou hernu. Při zařízení pracuje i školní klub. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky – ICT, keramický a pěvecký.
Okolí školy je pěkné, upravené. V areálu školy se také nachází budova školní jídelny - výdejny, volejbalové hřiště, doskočiště, dětské hřiště, školní pozemek a velká travnatá plocha pro odpočinkové aktivity, kterou mohou žáci využívat i v době přestávek.
Pedagogičtí pracovníci mají své kabinety, společnou sborovnu a volný přístup k internetu a kopírkám. Také mohou využívat odbornou literaturu z učitelské knihovny.

Budova na Nábř. Komenského 10  je také vlastnictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje a škola ji má v užívání.Budova prošla mnoha renovacemi. Ve dvou třídách zde probíhá vzdělávání 25 dětí s těžkými vadami řeči. Jedna z nich je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu.
K dispozici je logopedická pracovna a školní jídelna - výdejna. Mateřská škola využívá přilehlou zahradu, jejíž vybavení je postupně obnovováno a obohacováno. Budova nemá bezbariérový přístup.

Pracoviště Mládežnická 3 je umístěno v pronajatých prostorách v budově bývalé Soukromé střední odborné školy, v pavilonu III. Zde probíhá ve dvou třídách vzdělávání předškolních dětí s poruchami autistického spektra a souběžným postižením více vadami. Obě třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu. K dispozici je pracovna pro individuální práci s dítětem a školní jídelna - výdejna. K pobytu venku slouží přilehlá zahrada s herními prvky. Do budovy je možný bezbariérový přístup.

Pracoviště Růžičkova 5 je místem působnosti společnosti Remedia Plus z.ú. Zde se nachází jedna třída pro dětí se souběžným postižením více vadami a denní stacionář.

Materiální vybavení všech budov je na vysoké úrovni. Škola se aktivně zapojuje do různých projektů, které nejen rozšiřují možnosti a spektra výchovy a
vzdělávání žáků i pedagogů, ale spolu se sponzory výrazným způsobem napomáhají i modernizaci a vybavenosti budov

Výchovně - vzdělávací činnost školy

Ve škole pracuje celkem 29 pedagogických pracovníků, hospodářka, administrativní pracovnice a 6 provozních zaměstnanců.

Činnost školního poradenského pracoviště zajišťují výchovná poradkyně a metodik prevence.

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“. Vychází ze zásady „ být při tom“, je uplatňováno prožitkové učení a při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra je využívána metodika strukturovaného učení.
V ZŠ probíhá ve všech ročnících vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Herbenka ZV“ zpracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

V ZŠ speciální se ve všech ročnících uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Herbenka 2“ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠS, díl I.  a II. 
Žáci s poruchami autistického spektra jsou integrováni na základě věku a jejich mentálních schopností do příslušného ročníku a typu vzdělávání.

Škola spolupracuje s partnerskou organizací Remedia Plus z.ú. i v oblasti péče o dospělé absolventy. Zajišťuje výuku v kurzu Keramika a výroba dárkových předmětů.

Další činnost školy je velmi pestrá. Žáci absolvují výcvik plavání a bruslení. Každoročně se konají Sportovní hry mládeže, okresní kolo organizuje naše škola. Žáci soutěží i v recitaci, nejprve ve školním kole, poté v okresním kole a úspěšně i v oblastním kole. Účastní se sportovních i výtvarných soutěží. Na podzim a na jaře probíhá cvičení v přírodě, v jarním období je spojeno s ekologickou tématikou. Ve spolupráci s Policií ČR získávají žáci znalosti a dovednosti z dopravní výchovy, besedují s policisty, soudcem a dalšími zajímavými lidmi. Realizujeme exkurze, návštěvy výstav, muzeí, besed, filmových a divadelních představení, daří se organizovat zájezdy do brněnských divadel a výlety za krásami naší vlasti. Zajišťujeme pobyt žáků ve škole v přírodě.

Díky našim sponzorům můžeme našim žákům poskytovat nadstandartní logopedickou péči.
Škola je zapojena do projektů „Školní mléko“, „Ovoce do škol“, „Sazka Olympijský víceboj“, VYJMOUT „Krokus“, „Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav“, „Záložka do knihy spojuje školy“ a „Implementace KAP JMK II“.
Ve škole pracuje Žákovský parlament, jehož členové byli zvoleni žáky školy jako zástupci jednotlivých tříd. Vždy poslední pátek v měsíci se koná shromáždění žáků, kde hodnotíme uplynulý měsíc, vyhlašujeme „Borce měsíce“, popřejeme těm, kteří měli narozeniny, předáváme ocenění získaná v různých soutěžích a informujeme o důležitých událostech.

 

Škola a veřejnost

O životě na „Herbence“ informujeme širokou veřejnost prostřednictvím médií a školních webových stránek. Žáci spolu s klienty Integračního centra prezentují každoročně své keramické výrobky na městských vánočních trzích. Škola se úspěšně zapojuje do soutěží uměleckého a sportovního charakteru nejen v celostátním, ale i v mezinárodním měřítku. V rámci přeshraniční spolupráce se pravidelně setkáváme se spřátelenou školou z Malacek.
Poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení vzdělávacím institucím, připravující budoucí pedagogické pracovníky.

Škola vykonává v rámci projektu ESF OP VVV„Implementace KAP JMK II“ činnost Centra metodické pomoci. Účelem projektu je poskytování metodické pomoci školám v našem regionu, které integrují žáky s lehkým mentálním postižením.

Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, Školskou radou a SRPŠ.
Dále spolupracujeme:
- se školami v regionu (organizace společných akcí pro žáky, metodická pomoc pedagogům).
- se školskými poradenskými centry,
- s MÚ Břeclav, OSPOD, IQ Roma Břeclav, Svaz tělesně postižených, Policie ČR, Okresní soud v Břeclavi
- s firmami v regionu

Cenná je spolupráce s rodiči. Organizujeme aktivity, které mohou se svými dětmi v rámci školy sdílet (dílničky, besídky, Den otevřených dveří, výlety, pobytové zájezdy, exkurze).

Velmi si vážíme spolupráce se sponzorskými firmami, které nám pomáhají finančními a věcnými dary, ale i vzájemnou spoluprací při organizaci různých akcí pro naše děti a žáky.