" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Herbenova
Ředitelství školy mapa
nábř. Komenského
Mateřská škola mapa
U Nemocnice
MŠ a ZŠ při nemocnici mapa
Růžičkova
Individuální pracoviště mapa

Aktuality a zprávy

 

Zajištění provozu v době letních prázdnin 2017 naleznete na úřední desce, nebo klikněte zde.

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání

ve školním roce 2017/2018 naleznete na úřední desce, nebo klikněte na odkaz zde.

 

Přerušení provozu mateřské školy v období 2. pololetí školního roku 2016/2017 

naleznete na úřední desce, nebo klikněte na odkaz zde.

 


 
Charakteristika - profil školy


Základní údaje

Název: Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace
Sídlo:   Herbenova 2969/4, Břeclav 690 03
IČO:     708 387 71
Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3/5
Právní forma: Příspěvková organizace

Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením v rámci předškolní a školní povinné docházky. Poskytujeme vzdělání dětem s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, vadami řeči a souběžným postižením více vadami.
Zařízení navštěvuje celkem 143 žáků nejen z Břeclavi, ale i z okolních obcí celého břeclavského regionu, pro imobilní žáky je zajišťován svoz společností Remedia Plus, o.p.s. Škola svou spoluprací s poskytovatelem sociálních služeb – Remedií - může vzdělávat všechny děti bez ohledu na stupeň jejich postižení.
Těmito možnostmi získává v břeclavském regionu významné postavení a stává se stále více společenským a vzdělávacím centrem, které vytváří rovné příležitosti pro předškolní děti a děti školou povinné, ale i pro dospělé se zdravotním postižením. Nabízí jim možnosti v rámci celoživotního vzdělávání a v přípravě jejich budoucího uplatnění na trhu práce.


Škola sdružuje :

  • mateřskou školu pro děti se zdravotním postižením
  • základní školu speciální s 1. – 10. ročníkem
  • základní školu praktickou s 1. – 9. ročníkem
  • školní družinu
  • školní klub

Výchovně-vzdělávací proces probíhá na čtyřech pracovištích na území města Břeclav.

 

Materiálně-technické zázemí

Budova na ulici Herbenova 4  je sídlem ředitelství školy. Majitelem budovy je Krajský úřad Jihomoravského kraje, škola ji má v právu užívání. Budova se těší poměrně dobrému technickému stavu, v létě byla provedena  renovace vstupů do budovy (bezbariérový přístup). V závěru roku byl změněn systém zabezpečení školy. Je zde celkem 10 kmenových učeben, každá je vybavena počítačem s připojením k internetu a interaktivní tabulí. Výuka pracovní výchovy probíhá ve cvičné kuchyni, kovodílně a na školním pozemku, který náleží areálu školy. Škola disponuje i počítačovou učebnou, třemi učebnami pro individuální výuku a malou cvičebnou.  V listopadu se nám podařilo dokončit dílnu pro výrobu keramiky, kde nechybí ani keramická pec a hrnčířský kruh.
Základní školu praktickou navštěvuje 46 žáků rozdělených do pěti tříd, základní školu speciální 24 žáků ve třech třídách. V mateřské škole pro děti s  poruchami autistického  spektra je 6 dětí.
Školní družina má k dispozici nově vybavenou místnost pro klidové aktivity a přilehlou hernu.
Okolí školy je pěkné, upravené. V areálu školy se také nachází budova výdejny jídel, volejbalové hřiště, doskočiště, dětské hřiště, školní pozemek a velká travnatá plocha pro odpočinkové aktivity, které mohou žáci využívat i v době přestávek.
Pedagogičtí pracovníci mají své kabinety, společnou sborovnu a volný přístup k internetu a kopírkám. Také mohou využívat odbornou literaturu z učitelské knihovny.

Budova na Nábřeží Komenského 10  je také vlastnictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje a škola ji má v užívání.
Budova prošla mnoha renovacemi. Ve dvou třídách zde probíhá vzdělávání 25 dětí s mentálním postižením a vadami řeči, jedna z nich je vybavena počítačem s připojením k internetu a interaktivní tabulí. K dispozici je logopedická pracovna a výdejna jídel. Mateřská škola využívá i přilehlou zahradu, jejíž vybavení je postupně obnovováno a obohacováno. Bohužel se nám nedaří zajistit bezbariérový přístup.

Pracoviště U nemocnice 2 je umístěno v pronajatých prostorách Nemocnice Břeclav. Zahrnuje jednu kmenovou třídu na dětském oddělení,  kde jsou vzděláváni žáci prvního až devátého ročníku. Část žáků je dle příčin hospitalizace vyučována na pokojích. Při vzdělávání je vycházeno z programu pro základní vzdělávání upraveného na potřeby žáků vyučovaných v nemocnici podle varianty B a C.
Předškolní děti mají k dispozici dvě třídy. V jedné jsou umístěny děti hospitalizované, druhá třída byla vybudovaná pro děti s více vadami. V této třídě byla nově zřízena i výdejna jídel. 
Při zařízení pracuje i oddělení školní družiny.

Pracoviště Růžičkova 5  je místem působnosti společnosti Remedia Plus o.p.s. Zde se nachází jedna třída pro 10 dětí se souběžným postižením více vadami a denní stacionář.

Materiální vybavení všech budov je na vysoké úrovni. Škola se aktivně zapojuje do různých projektů, které nejen rozšiřují možnosti a spektra výchovy a vzdělávání žáků i pedagogů, ale výrazným způsobem napomáhají i modernizaci a vybavenosti budov.

                                                                                                                                            

Výchovně - vzdělávací činnost školy

Ve škole pracuje celkem 21 učitelů, 2 vychovatelky, 7 asistentů, 1 hospodářská pracovnice, 1 administrativní pracovnice a 5 provozních zaměstnanců. 
Aprobovanost pedagogického sboru je stoprocentní.

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno na obou pracovištích podle vlastního programu s názvem „Mějme svět rádi“ a „Cesty a cestičky“. Vychází ze zásady „ být při tom “, je uplatňováno prožitkové učení. Školní vzdělávací program pro děti s poruchami autistického spektra vychází také z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale při jeho plnění je využívána metodika tzv. strukturovaného učení. Vzdělávací programy byly letos inovovány s cílem rozvíjet komunikační schopnosti žáků.
V základní škole praktické probíhá vzdělávání ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Herbenka“, tři žáci jsou vzděláváni podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání modifikovaného vzhledem k jejich možnostem a potřebám.
Podle Školního vzdělávacího programu „Herbenka 2“ se uskutečňuje vzdělávání v základní škole speciální. Ve třech třídách pracují současně pedagog a asistent nebo asistentka.
Ve třídě pro děti s těžkým mentálním postižením a více vadami probíhá individuální výuka ve spolupráci s partnerskou organizací Remedia Plus o.p.s. podle Školního vzdělávacího programu „Herbenka 3“. Žáci s poruchami autistického spektra jsou integrováni na základě věku a jejich mentálních schopností do příslušného ročníku a typu vzdělávání.
Škola spolupracuje s partnerskou organizací Remedia Plus o.p.s. i v oblasti péče o dospělé absolventy. Zajišťuje výuku v kurzech Příprava pokrmů a Keramika a výroba dárkových předmětů.
Při zařízení pracuje školní družina ve dvou odděleních – ZŠ Herbenova a ZŠ při nemocnici. V rámci školního klubu mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky – ICT, keramický a pěvecký.
Další činnost školy je velmi pestrá. Žáci se účastní výcviku plavání a bruslení. Každoročně se konají Sportovní hry mládeže, okresní kolo organizuje naše škola. Na podzim a na jaře probíhá cvičení v přírodě, kdy jarní je spojeno s ekologickou tématikou. Ve spolupráci s Policií ČR získávají žáci znalosti a dovednosti z dopravní výchovy, besedují s policisty, soudcem, dokonce starší žáci měli možnost se zúčastnit soudního jednání. Realizujeme exkurze, návštěvy výstav, muzeí, besed, filmových a divadelních  představení, daří se organizovat zájezdy do brněnských divadel. V tomto školním roce se podařil díky přispění sponzorů  zajistit  pobyt žáků v rekreačním středisku Hutník v Radějově. Bohužel se nám již několik let po sobě nedaří uskutečnit lyžařský výcvik z důvodu finanční náročnosti kurzu.

 

Škola a veřejnost

Velmi cenná je pro nás spolupráce s rodiči. Organizujeme aktivity, které mohou se svými dětmi sdílet (dílničky, Den otevřených dveří, besídky, výlety, pobytové zájezdy).
O životě na „Herbence“ informujeme širokou veřejnost prostřednictvím médií a školních webových stránek. Žáci spolu s klienty Integračního centra prezentují každoročně své keramické výrobky na městských vánočních trzích. Škola se úspěšně zapojuje do soutěží uměleckého a sportovního charakteru nejen v celostátním, ale i v mezinárodním měřítku. V rámci přeshraniční spolupráce se každoročně setkáváme se spřátelenou školou z Malacek.
Vážíme si  spolupráce se sponzorskými firmami TESCO Hypermarket Břeclav, RAMICO spol.s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Otis, a.s., Pařenica a Koupelny Kucín.