" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Herbenova
Ředitelství školy mapa
nábř. Komenského
Mateřská škola mapa
Mládežnická
Mateřská škola mapa
Růžičkova
Individuální pracoviště mapa

Aktuality a zprávy

 

Provoz kanceláře školy - ul. Herbenova od 1. 4. 2020

 

vždy v úterý a ve středu - 8.00 - 10.00 hodin

 

 

 

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ a k odkladu povinné školní docházky

naleznete v sekci "Úřední deska"

 

 

Ředitelka školy tímto oznamuje, že po dobu uzavření provozu

mateřské školy, tj. od 1. dubna 2020 až do odvolání se úplata

 za vzdělávání nehradí.

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci šíření nákazy koronaviru a vydaným

doporučením MŠMT a MZ je od úterý 17. 3. 2020 do odvolání

přerušen provoz mateřské školy na obou pracovištích.

 

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat na

webových stránkách školy.

 

Žádost na ošetřovné si můžete vyzvednout 17.- 18.3. 2020

u vedoucích jednotlivých pracovišť, v ostatních dnech v kanceláři

školy v budově Herbenova 4.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení zákonní zástupci,

podle Mimořádného opatření, uvedeného níže,

 je od středy 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena ZŠ a ZŠS.

Informace o zahájení výuky bude včas uvedena na

stránkách školy. 

 

 

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Podrobné informace si můžete přečíst zde.

 

 

Den otevřených dveří se ruší z důvodu uzavření školy.

           Náhradní termín bude oznámen zde.

                    Děkujeme za pochopení.

     

 

 

 

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

za zákonné zástupce nezletilých žáků

Ředitelka Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizace vyhlašuje doplňovací volby do školské rady dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dle volebního řádu školské rady, a to volbu 1 člena do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Způsob podání kandidatur
Pokud máte zájem kandidovat, vyplňte přihlášku, která je zveřejněna na internetových stránkách školy nebo si ji vyzvedněte v kanceláři školy.
Termín podání přihlášky: nejpozději do 20. 9. 2019 do 15:00 hodin.
Místo podání: ředitelna školy, Herbenova 2969/4, Břeclav
Zveřejnění kandidátní listiny: 23. září 2019 v 16:00 na webových stránkách školy a na informační nástěnce jednotlivých pracovišť.
Každý zákonný zástupce obdrží hlasovací lístek, na kterém zaškrtne jednoho z navržených kandidátů.

 

Volby proběhnou dne 30. září 2019 v době

od 7:00 do 16:00 hodin
Místo konání: ředitelství školy na ulici Herbenova 2969/4, Břeclav, ředitelna
Způsob voleb: tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva

 KANDIDÁTNÍ LÍSTEK DO ŠKOLSKÉ RADY 2019 stáhnete zde.
 

 

 

    Kandidátní listina pro doplňovací volby do školské rady

    pro volební období 2018 - 2020

 

     Ve stanoveném termínu se přihlásili tito kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků:

 

  1. Lucie Fikrová
  2. Šárka Virgovičová
  3. Kateřina Čermáková

 

       V Břeclavi 23. 9. 2019                                                                     

       Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do školské

rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

 1. Mgr. Marcela Valentová
 2. Mgr. Jitka Krůtilová
 3. Mgr. Květoslava Migotová

Volby proběhly v pondělí 30. 9. 2019 v ředitelně Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizace v době

od 7.00 – 16.00 hod.

Hlasovalo celkem 55 zákonných zástupců z celkového počtu 89 (62%). Dva hlasy byly neplatné, 53 hlasů bylo platných.

Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

 1. Lucie Fikrová                    24
 2. Šárka Virgovičová             13
 3. Kateřina Čermáková          16 

Na základě výsledků byla do školské rady zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků paní Lucie Fikrová.

V Břeclavi 1. 10. 2019

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

oznameni rodicum

 

prijati ms 2019 2020

 

 

Benefice – DEN PRO NATÁLKU

 

V neděli, 19. května, se nám splnilo velké přání.
Vlastně ne jedno, ale hned několik přání. Naší škole spolu s dobrovolnými záchranáři se podařilo zorganizovat krásné nedělní odpoledne. Odpoledne plné lásky, sounáležitosti, solidarity, empatie a ochoty. Odpoledne plné radosti, zábavy a dětského štěstí.

Děkujeme všem sponzorům za finanční a věcné dary, všem organizacím, hudebním skupinám a dětskému divadélku za krásné zážitky a prožitky. Všem rodičům a dětem za dobrou náladu a obrovskou ochotu pomoci dobré věci.

 

Děkujeme vám všem za krásný a lidský DEN PRO NATÁLKU.

 Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy nebo zde.

 

 

  

 

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od 2. 9. 2019

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 přidělené registrační číslo výsledek řízení 
ZŠ1 přijat/a
ZŠ3 přijat/a
ZŠ4 přijat/a
ZŠ5 přijat/a

 

 

 

Zveřejnění rozpočtu školy

V souvislosti s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,

byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb. Na základě této novelizace zveřejňujeme rozpočet školy.

rozpočet naleznete zde.

 

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (GDPR)

 naleznete zde.

 


 

Charakteristika - profil školy


Základní údaje

Název: Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace
Sídlo:   Herbenova 2969/4, Břeclav 690 03
IČO:     708 387 71
Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3/5
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: ijmxfsk

Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením v rámci předškolní a školní povinné docházky. Poskytujeme vzdělání dětem s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, vadami řeči a souběžným postižením více vadami.
Zařízení navštěvují žáci nejen z Břeclavi, ale i z okolních obcí celého břeclavského regionu, pro imobilní žáky je zajišťován svoz společností Remedia Plus, z.ú. Škola svou spoluprací s poskytovatelem sociálních služeb – Remedií - může vzdělávat všechny děti bez ohledu na stupeň jejich postižení.
Těmito možnostmi získává v břeclavském regionu významné postavení a stává se stále více společenským a vzdělávacím centrem, které vytváří rovné příležitosti pro předškolní děti a děti školou povinné, ale i pro dospělé se zdravotním postižením. Nabízí jim možnosti v rámci celoživotního vzdělávání a v přípravě jejich budoucího uplatnění na trhu práce.


Škola sdružuje :

 • mateřskou školu pro děti se zdravotním postižením
 • základní školu speciální s 1. – 10. ročníkem
 • základní školu s 1. – 9. ročníkem
 • školní družinu
 • školní klub

Výchovně-vzdělávací proces probíhá na čtyřech pracovištích na území města Břeclav.

 

Materiálně-technické zázemí

Budova na ulici Herbenova 4 je sídlem ředitelství školy. Majitelem budovy je Krajský úřad Jihomoravského kraje, škola ji má v právu užívání. Budova se těší poměrně dobrému technickému stavu. Byla provedena renovace vstupů do budovy (bezbariérový přístup) s inovací systému zabezpečení školy. Nově byla vyměněna okna v celé budově. Je zde celkem 10 kmenových učeben, každá je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu. Výuka pracovní výchovy probíhá ve cvičné kuchyni, kovodílně a na školním pozemku, který náleží areálu školy. Škola disponuje počítačovou učebnou, třemi učebnami pro individuální výuku, malou cvičebnou a dílnou pro výrobu keramiky, kde nechybí ani keramická pec a hrnčířský kruh.
Ve čtyřech kmenových třídách jsou vzděláváni žáci základní školy a ve čtyřech třídách žáci školy speciální. Školní družina má k dispozici místnost vybavenou pro klidové aktivity a přilehlou hernu. Při zařízení pracuje i školní klub. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky – ICT, keramický a pěvecký.
Okolí školy je pěkné, upravené. V areálu školy se také nachází budova školní jídelny - výdejny, volejbalové hřiště, doskočiště, dětské hřiště, školní pozemek a velká travnatá plocha pro odpočinkové aktivity, kterou mohou žáci využívat i v době přestávek.
Pedagogičtí pracovníci mají své kabinety, společnou sborovnu a volný přístup k internetu a kopírkám. Také mohou využívat odbornou literaturu z učitelské knihovny.

Budova na Nábřeží Komenského 10  je také vlastnictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje a škola ji má v užívání.Budova prošla mnoha renovacemi. Ve dvou třídách zde probíhá vzdělávání 25 dětí s vadami řeči. Jedna z nich je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu.
K dispozici je logopedická pracovna a školní jídelna - výdejna. Mateřská škola využívá přilehlou zahradu, jejíž vybavení je postupně obnovováno a obohacováno. Budova nemá bezbariérový přístup.

Pracoviště Mládežnická 3 je umístěno v pronajatých prostorách v budově bývalé Soukromé střední odborné školy, v pavilonu III. Zde probíhá ve dvou třídách vzdělávání předškolních dětí s poruchami autistického spektra a souběžným postižením více vadami. Jedna z nich je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu. K dispozici je pracovna pro individuální práci s dítětem a školní jídelna - výdejna. K pobytu venku slouží přilehlá zahrada. Do budovy je možný bezbariérový přístup.

Pracoviště Růžičkova 5 je místem působnosti společnosti Remedia Plus z.ú. Zde se nachází jedna třída pro dětí se souběžným postižením více vadami a denní stacionář.

Materiální vybavení všech budov je na vysoké úrovni. Škola se aktivně zapojuje do různých projektů, které nejen rozšiřují možnosti a spektra výchovy a
vzdělávání žáků i pedagogů, ale výrazným způsobem napomáhají i modernizaci a vybavenosti budov

Výchovně - vzdělávací činnost školy

Ve škole pracuje celkem celkem 28 pedagogických pracovníků, hospodářka, administrativní pracovnice a 5 provozních zaměstnanců.

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“. Vychází ze zásady „ být při tom“, je uplatňováno prožitkové učení a při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra je využívána metodika strukturovaného učení.
   V ZŠ probíhá vzdělávání 1. - 8. ročníku podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Herbenka ZV“ zpracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V 9.ročníku se žáci nadále vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s názvem „ Herbenka“.
   V ZŠ speciální se vzdělávání uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu „Herbenka 2“ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠS, díl I. a II.
   Žáci s poruchami autistického spektra jsou integrováni na základě věku a jejich mentálních schopností do příslušného ročníku a typu vzdělávání.

Škola spolupracuje s partnerskou organizací Remedia Plus z.ú. i v oblasti péče o dospělé absolventy. Zajišťuje výuku v kurzu Keramika a výroba dárkových předmětů.

Další činnost školy je velmi pestrá. Žáci se účastní výcviku plavání a bruslení. Každoročně se konají Sportovní hry mládeže, okresní kolo organizuje naše škola. Žáci soutěží i v recitaci, nejprve ve školním kole, poté v okresním kole a úspěšně i v oblastním kole. Na podzim a na jaře probíhá cvičení v přírodě, v jarním období je spojeno s ekologickou tématikou. Ve spolupráci s Policií ČR získávají žáci znalosti a dovednosti z dopravní výchovy, besedují s policisty, soudcem a dalšími zajímavými lidmi. Realizujeme exkurze, návštěvy výstav, muzeí, besed, filmových a divadelních představení, daří se organizovat zájezdy do brněnských divadel a výlety za krásami naší vlasti. Zajišťujeme pobyt žáků ve škole v přírodě.

Díky našim sponzorům můžeme našim žákům poskytovat i nadstandartní logopedickou péči.
Škola je zapojena do projektů „Školní mléko“, „Ovoce do škol“, „Sazka Olympijský víceboj“, „Krokus“, „Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav“, „Záložka do knihy spojuje školy“.
Ve škole pracuje Žákovský parlament, jehož členové byli zvoleni žáky školy jako zástupci jednotlivých tříd. Vždy poslední pátek v měsíci se koná shromáždění žáků, kde hodnotíme uplynulý měsíc, vyhlašujeme „Borce měsíce“, popřejeme těm, kteří měli narozeniny, předáváme ocenění získaná v různých soutěžích a informujeme o důležitých událostech.

 

Škola a veřejnost

O životě na „Herbence“ informujeme širokou veřejnost prostřednictvím médií a školních webových stránek. Žáci spolu s klienty Integračního centra prezentují každoročně své keramické výrobky na městských vánočních trzích. Škola se úspěšně zapojuje do soutěží uměleckého a sportovního charakteru nejen v celostátním, ale i v mezinárodním měřítku. V rámci přeshraniční spolupráce se pravidelně setkáváme se spřátelenou školou z Malacek.
Poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení vzdělávacím institucím, připravující budoucí pedagogické pracovníky.

Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, Radou školy a SRPŠ.
Dále spolupracujeme:
- se školami v regionu (organizace společných akcí pro žáky, metodická pomoc pedagogům).
- se školskými poradenskými centry,
- s MÚ Břeclav, OSPOD, IQ Roma Břeclav, Svaz tělesně postižených, Policie ČR, Okresní soud v Břeclavi

Cenná je spolupráce s rodiči. Organizujeme aktivity, které mohou se svými dětmi v rámci školy sdílet (dílničky, besídky, Den otevřených dveří, výlety, pobytové zájezdy, exkurze).

Velmi si vážíme spolupráce se sponzorskými firmami, které nám pomáhají finančními a věcnými dary, ale i vzájemnou spoluprací při organizaci různých akcí pro naše děti a žáky.