" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Herbenova
Ředitelství školy mapa
nábř. Komenského
Mateřská škola mapa
U Nemocnice
MŠ U Nemocnice 1 mapa
Růžičkova
Individuální pracoviště mapa

Aktuality a zprávy

 

prazdniny 2019

Zajištění provozu v době hlavních prázdnin školního roku 2018/2019

 Pohotovost:
 Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy, tel. 702 187 061
 1. 7. – 4. 7.
 15. 7. – 26. 7.
 5. 8. - 14. 8.
 Mgr. Marcela Valentová, zástupkyně ředitelky školy, tel. 702 187 062
 8. 7. – 12. 7.
 29. 7. – 2. 8.
 15. 8. - 23. 8.
 Kancelář: denně 8.00 – 10.00 hod.

 

 

oznameni rodicum

 

prijati ms 2019 2020

 

 

Benefice – DEN PRO NATÁLKU

 

V neděli, 19. května, se nám splnilo velké přání.
Vlastně ne jedno, ale hned několik přání. Naší škole spolu s dobrovolnými záchranáři se podařilo zorganizovat krásné nedělní odpoledne. Odpoledne plné lásky, sounáležitosti, solidarity, empatie a ochoty. Odpoledne plné radosti, zábavy a dětského štěstí.

Děkujeme všem sponzorům za finanční a věcné dary, všem organizacím, hudebním skupinám a dětskému divadélku za krásné zážitky a prožitky. Všem rodičům a dětem za dobrou náladu a obrovskou ochotu pomoci dobré věci.

 

Děkujeme vám všem za krásný a lidský DEN PRO NATÁLKU.

 Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy nebo zde.

 

 

  

 

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od 2. 9. 2019

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 přidělené registrační číslo výsledek řízení 
ZŠ1 přijat/a
ZŠ3 přijat/a
ZŠ4 přijat/a
ZŠ5 přijat/a

 

 

 

Zveřejnění rozpočtu školy

V souvislosti s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,

byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb. Na základě této novelizace zveřejňujeme rozpočet školy.

rozpočet naleznete zde.

 

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (GDPR)

 naleznete zde.

 


 

Charakteristika - profil školy


Základní údaje

Název: Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace
Sídlo:   Herbenova 2969/4, Břeclav 690 03
IČO:     708 387 71
Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3/5
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: ijmxfsk

Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením v rámci předškolní a školní povinné docházky. Poskytujeme vzdělání dětem s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, vadami řeči a souběžným postižením více vadami.
Zařízení navštěvují žáci nejen z Břeclavi, ale i z okolních obcí celého břeclavského regionu, pro imobilní žáky je zajišťován svoz společností Remedia Plus, z.ú. Škola svou spoluprací s poskytovatelem sociálních služeb – Remedií - může vzdělávat všechny děti bez ohledu na stupeň jejich postižení.
Těmito možnostmi získává v břeclavském regionu významné postavení a stává se stále více společenským a vzdělávacím centrem, které vytváří rovné příležitosti pro předškolní děti a děti školou povinné, ale i pro dospělé se zdravotním postižením. Nabízí jim možnosti v rámci celoživotního vzdělávání a v přípravě jejich budoucího uplatnění na trhu práce.


Škola sdružuje :

  • mateřskou školu pro děti se zdravotním postižením
  • základní školu speciální s 1. – 10. ročníkem
  • základní školu s 1. – 9. ročníkem
  • školní družinu
  • školní klub

Výchovně-vzdělávací proces probíhá na čtyřech pracovištích na území města Břeclav.

 

Materiálně-technické zázemí

Budova na ulici Herbenova 4  je sídlem ředitelství školy. Majitelem budovy je Krajský úřad Jihomoravského kraje, škola ji má v právu užívání. Budova se těší poměrně dobrému technickému stavu, byla provedena  renovace vstupů do budovy (bezbariérový přístup) s inovací systému zabezpečení školy. Je zde celkem 10 kmenových učeben, každá je vybavena počítačem s připojením k internetu a interaktivní tabulí. Výuka pracovní výchovy probíhá ve cvičné kuchyni, kovodílně a na školním pozemku, který náleží areálu školy. Škola disponuje i počítačovou učebnou, třemi učebnami pro individuální výuku, malou cvičebnou a dílnou pro výrobu keramiky, kde nechybí ani keramická pec a hrnčířský kruh.
V pěti kmenových třídách jsou vzděláváni žáci základní školy, ve třech třídách žáci školy speciální a v jedné třídě mateřské školy děti s  poruchami autistického  spektra.
Školní družina má k dispozici nově vybavenou místnost pro klidové aktivity a přilehlou hernu. Při zařízení pracuje i školní klub. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky – ICT, keramický a pěvecký.
Okolí školy je pěkné, upravené. V areálu školy se také nachází budova výdejny jídel, volejbalové hřiště, doskočiště, dětské hřiště, školní pozemek a velká travnatá plocha pro odpočinkové aktivity, které mohou žáci využívat i v době přestávek.
Pedagogičtí pracovníci mají své kabinety, společnou sborovnu a volný přístup k internetu a kopírkám. Také mohou využívat odbornou literaturu z učitelské knihovny.

Budova na Nábřeží Komenského 10  je také vlastnictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje a škola ji má v užívání.
Budova prošla mnoha renovacemi. Ve dvou třídách zde probíhá vzdělávání 25 dětí s mentálním postižením a vadami řeči, jedna z nich je vybavena počítačem s připojením k internetu a interaktivní tabulí. K dispozici je logopedická pracovna a výdejna jídel. Mateřská škola využívá i přilehlou zahradu, jejíž vybavení je postupně obnovováno a obohacováno. Budova nemá bezbariérový přístup.

Pracoviště U nemocnice 1 je umístěno v pronajatých prostorách Nemocnice Břeclav. Předškolní děti Máme k dispozici jednu třídu s bezbariérovým přístupem, zde probíhá vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra a souběžným postižením více vadami. V této třídě byla nově zřízena i výdejna jídel. 

Pracoviště Růžičkova 5  je místem působnosti společnosti Remedia Plus z.ú. Zde se nachází jedna třída pro dětí se souběžným postižením více vadami a denní stacionář.

Materiální vybavení všech budov je na vysoké úrovni. Škola se aktivně zapojuje do různých projektů, které nejen rozšiřují možnosti a spektra výchovy a vzdělávání žáků i pedagogů, ale výrazným způsobem napomáhají i modernizaci a vybavenosti budov.

                                                                                                                                            

Výchovně - vzdělávací činnost školy

Ve škole pracuje celkem Ve škole pracuje celkem 28 pedagogických pracovníků, 1 hospodářská a 1 administrativní pracovnice a 5 provozních zaměstnanců.

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“. Vychází ze zásady „ být při tom “, je uplatňováno prožitkové učení a při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra je využívána metodika strukturovaného učení.
     V ZŠ probíhá nově vzdělávání ve  všech ročnících I. stupně a v 6. ročníku podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Herbenka ZV“ zpracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V 7. – 9.ročníku se žáci nadále vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s názvem „ Herbenka “.
     V ZŠ speciální se vzdělávání uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu „Herbenka 2“ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠS, díl I. a II.
     Žáci s poruchami autistického spektra jsou integrováni na základě věku a jejich mentálních schopností do příslušného ročníku a typu vzdělávání.

Škola spolupracuje s partnerskou organizací Remedia Plus o.p.s. i v oblasti péče o dospělé absolventy. Zajišťuje výuku v kurzech Příprava pokrmů a Keramika a výroba dárkových předmětů.
Další činnost školy je velmi pestrá. Žáci se účastní výcviku plavání a bruslení. Každoročně se konají Sportovní hry mládeže, okresní kolo organizuje naše škola. Na podzim a na jaře probíhá cvičení v přírodě, kdy jarní je spojeno s ekologickou tématikou. Ve spolupráci s Policií ČR získávají žáci znalosti a dovednosti z dopravní výchovy, besedují s policisty, soudcem a dalšími zajímavými lidmi. Realizujeme exkurze, návštěvy výstav, muzeí, besed, filmových a divadelních  představení, daří se organizovat zájezdy do brněnských divadel. Zajišťujeme pobyt žáků ve škole v přírodě.

 

Škola a veřejnost

Velmi cenná je pro nás spolupráce s rodiči. Organizujeme aktivity, které mohou se svými dětmi sdílet.
O životě na „Herbence“ informujeme širokou veřejnost prostřednictvím médií a školních webových stránek. Žáci spolu s klienty Integračního centra prezentují každoročně své keramické výrobky na městských vánočních trzích. Škola se úspěšně zapojuje do soutěží uměleckého a sportovního charakteru nejen v celostátním, ale i v mezinárodním měřítku. V rámci přeshraniční spolupráce se každoročně setkáváme se spřátelenou školou z Malacek.

Spolupracujeme s Masarykovou Univerzitou v Brně (poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení) a dalšími vzdělávacími institucemi, připravující budoucí pedagogické pracovníky.          
Velmi si vážíme  spolupráce se sponzorskými firmami a dalšími subjekty v regionu.