" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Hlavní úkoly školního roku 2018 – 2019

Ředitelkou školy je Mgr. Alice Magdonová, zástupkyní ředitelky Mgr. Marcela Valentová.
Ředitelství školy je umístěno v budově  Herbenova 4, Břeclav.

 

Materiálně-technické zázemí

     Ve školním roce 2018/2019 bude výchovně vzdělávací činnost probíhat na čtyřech pracovištích v Břeclavi.

     Základní vzdělávání probíhá na dvou pracovištích. V budově Herbenova 4 jsou žáci vyučováni ve čtyřech třídách základní školy a pěti třídách základní školy speciální. Pracuje zde celkem 8 učitelů, 1 vychovatelka, 5 asistentů pedagoga, 1 hospodářka, 1 administrativní pracovnice a 3 provozní zaměstnanci. 
     Třída pro děti s těžkým mentálním postižením a více vadami je umístěna v budově na ulici Růžičkova, kterou si pronajala partnerská organizace Remedia Plus z. ú. Výuku zde zajišťuje 1 učitelka.

     Předškolní vzdělávání probíhá na třech pracovištích. 
V budově Nábř. Komenského 10, Břeclav, působí ve dvou třídách 4 učitelky, 1 asistentka pedagoga a 1 provozní pracovnice.
V budově U Nemocnice 1, Břeclav, je jedna třída. Pracují zde 1 učitelka, 2 asistentky pedagoga a 1 provozní pracovnice. 
V budově Herbenova 4, Břeclav, probíhá předškolní vzdělávání v jedné třídě pod vedením 2 učitelek a 1 asistentky  pedagoga.       

 

Výchovně vzdělávací činnost školy 

     Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“. Vychází ze zásady „ být při tom “, je uplatňováno prožitkové učení a při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra je využívána metodika strukturovaného učení.
     V ZŠ probíhá nově vzdělávání ve  všech ročnících I. stupně a v 6.  a 7. roč. podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Herbenka ZV“ zpracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V 8. – 9.ročníku se žáci nadále vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s názvem „ Herbenka “.
     V ZŠ speciální se vzdělávání uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu „Herbenka 2“ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠS, díl I. a II.
     Žáci s poruchami autistického spektra jsou integrováni na základě věku a jejich mentálních schopností do příslušného ročníku a typu vzdělávání.

 

Hlavní úkoly činnosti školy

 1. Oblast organizační a řídící
 2. Oblast výchovně vzdělávací
 3. Oblast personální
 4. Oblast materiálně technická
 5. Oblast spolupráce s veřejností, prezentace školy

 

I. Oblast organizační a řídící

 • zajišťovat včasnou a úplnou informovanost na pracovištích (pravidelné porady, nástěnky, e-mail, dostupnost potřebných dokumentů) celoročně, ŘŠ, ved. pracoviště
 • aktualizovat vnitřní řád, vnitřní směrnice, vnitřní kontrolní systém a řády učeben srpen -září, ŘŠ, ZŘŠ, Rada školy
 • pokračovat v partnerské spolupráci s Remedia Plus z.ú. celoročně, ŘŠ
 • zajistit organizaci školního roku (třídní učitelé, pracovní úvazky, vedení sbírek, příprava školních akcí), konstruktivně spolupracovat s vedoucí pracovnicí odloučeného pracoviště srpen + celoročně, ŘŠ, ZŘŠ
 • identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře, rozvíjet spolupráci se stávajícími sponzory školy celoročně, všichni
 • pokračovat ve vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování celoročně, ŘŠ, vedoucí pracoviště
 • efektivně zajišťovat organizaci provozu odloučených pracovišť celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště
 • realizací projektů zvyšovat odbornost pracovníků, spolupráci s rodiči ŘŠ+ všichni
 • budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí celoročně, ŘŠ 
 • dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí a pracovníky školy celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště
 • za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště
 • sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy. celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště  
 • uplatňovat pravidla uvedená v protikorupčním kodexu pracovníků školy celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště
 • zajistit pravidelnou kontrolou správnost a úplnost při vedení školní dokumentace pololetně, ZŘŠ, vedoucí pracoviště 
 • rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy, zveřejňovat zásluhy žáků měsíčně, ŘŠ
 • pokračovat v akci „ Školní mléko “ a „ Ovoce do škol“ celoročně, ZŘŠ, TU
 • posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce a organizačních forem vyučování celoročně, ŘŠ, ZŘŠ
 • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace v oblastech, které odpovídají prioritám školy (ICT, cizí jazyky, nové metody a postupy) celoročně, ŘŠ
 • pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT. celoročně, ŘŠ
 • organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získat odbornou kvalifikaci pedagogů v oblasti specializovaných činností (výchovný poradce, prevence rizikového chování, ICT) celoročně, ŘŠ
 • podporovat týmovou spolupráci pedagogů ze všech pracovišť, organizace společných akcí celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště
 • motivovat zaměstnance ke kariérnímu růstu vytvořením jasných pravidel pro odměňování, oceňovat aktivitu a tvůrčí iniciativu celoročně, ŘŠ
 • přijímat kvalifikované pracovníky dle potřeby, ŘŠ, ZŘŠ
 • hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti. Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení. celoročně, ŘŠ

 

II. Oblast výchovně vzdělávací

Předškolní vzdělávání 

 • organizovat vzdělávání vzhledem k potřebám dětí, a požadavkům vzdělávacího programu
 • seznámit rodiče se školním a provozním řádem září, vedoucí pracoviště
 • uplatňovat ve výuce rozvoj komunikačních dovedností celoročně, všichni vyučující 
 • efektivně zajišťovat organizaci provozu celoročně, vedoucí pracoviště
 • uplatňovat podněty rodičů, organizovat společné aktivity, seznamovat rodiče s děním ve školce celoročně, všichni vyučující
 • vypracovat a vyhodnocovat IVP ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti září+pololetně, ŘŠ, všichni vyučující
 • zajistit pro děti předplaveckou přípravu podzim, p. Ambrožová
 • navštívit filmové a divadelní představení celoročně, všichni vyučující
 • zapojovat děti do vhodných typů soutěží celoročně, p. Němcová
 • organizovat výlety, aktivity v přírodě, exkurze celoročně, všichni vyučující
 • podle zájmu rodičů zajistit pobyt dětí ve školce v přírodě vedoucí pracoviště

Základní vzdělávání 

 • zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti celoročně, všichni vyučující
 • uplatňovat ve výuce rozvoj komunikačních dovedností celoročně, všichni vyučující 
 • vypracovávat a vyhodnocovat individuální vzdělávací programy ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti září+pololetně, ŘŠ, všichni vyučující
 • ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. celoročně, třídní učitelé
 • využívat při výuce informační technologie, hledat a uplatňovat nové metody práce celoročně, všichni vyučující
 • těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou celoročně, všichni vyučující
 • zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, finanční, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání. celoročně, všichni vyučující
 • vypracovat plán exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a také nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy.září, všichni vyučující
 • obohacovat výuku o další formy vzdělávání (besedy, exkurze, výstavy) celoročně, všichni vyučující
 • zajistit pro žáky
  - plavecký výcvik jaro
  - nácvik bruslení únor
  - dopravní kurz jaro
 • v 1.-3. roč. ZŠP a ZŠS využívat možnosti pružného rozvrhu, klasifikace formou širšího slovního hodnocení celoročně, všichni vyučující
 • při výuce respektovat potřeby, psychický stav a schopnosti dítěte, uplatňovat individuální přístup celoročně, všichni vyučující
 • rozšiřovat vzdělávací služby školy o specializaci vzdělávání dětí s poruchou komunikačních dovedností uplatněním nácviku alternativních metod komunikace, ILP celoročně, ŘŠ, vyučující
 • v oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. metodik prevence
 • reagovat včas na vzniklé problémy, neponechávat bez řešení projevy šikany, náznaky rasistických projevů, zneužívání drog, záškoláctví a podobných sociálně patologických jevů. celoročně, VP, metodik prevence, všichni prac.
 • rozšířit nabídku zájmových kroužků v rámci školního klubu celoročně, ved. ŠK
 • nabídnout rodičům možnost pobytu dětí ve škole v přírodě listopad
 • zapojovat žáky do nejrůznějších typů soutěží, v nichž by mohli uplatnit své schopnosti celoročně, ZŘŠ, Mgr. Klimová
 • realizovat nácvik společenského chování v reálných situacích (filmová a divadelní představení, knihovna, koncert celoročně, ŘŠ, ZŘŠ
 • zajistit efektivitu obdělávání školního pozemku celoročně, Mgr. Klimová
 • seznamovat žáky a rodiče s možnostmi dalšího vzdělávání a uplatnění na trhu práce I. pol., výchovný poradce

 

III. Oblast personální 

 • při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. všichni pracovníci
 • řídit se Etickým kodexem a dodržovat zásady GDPR všichni pracovníci
 • dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. všichni vyučující
 • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. TU,  všichni vyučující 
 • vyvíjet aktivitu v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace. všichni pracovníci
 • rozvíjet dobré vztahy a týmovou spolupráci v kolektivu

 

IV. Oblast materiálně technická 

 • realizovat výměnu osvětlení ve třídách ŘŠ
 • inovace vybavení třídy MŠ IV září - říjen, ŘŠ, Bc. Stočesová
 • připravit třídu MŠ II k celodennímu provozu srpen - září, ŘŠ, TU
 • Výměna osvětlení – třídy (etapy) podzim, jaro
 • WC – 1. patro pavilon A – odpadní rouru tepelně izolovat září
 • Nátěr radiátoru v šatně uklízeček říjen
 • Označení výztuhy v šatně žáků ve vestavbě srpen
 • Sborovna ve vestavně – výměna, doplnění těsnění na oknech září
 • Výměna gumových zakončení schodů – vestavba září
 • Připravit podklady pro zpracování projektové dokumentace přístavby září – březen, ŘŠ

 

V. Oblast spolupráce s veřejností, prezentace školy 

 • více zapojovat rodiče do školních aktivit, organizovat s nimi společné akce, dostatečně informovat o dění ve škole celoročně, všichni pracovníci
 • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče celoročně, všichni pracovníci
 • rozvíjet dobré vztahy a spolupráci se stávajícími institucemi a firmami, hledat nové možnosti podpory ze strany veřejnosti celoročně, všichni pracovníci
 • systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření. celoročně, ŘŠ, vedoucí pracoviště, pracovník pro spolupráci s ŠPZ a rodiči
 • prezentovat dovednosti žáků na veřejnosti (výstavy, besídky, vystoupení) celoročně, všichni vyučující
 • zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. celoročně, všichni vyučující
 • udržovat spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně, UP Olomouc (poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení) a dalšími vzdělávacími institucemi, připravující budoucí pedagogické pracovníky ŘŠ, ZŘŠ
 • poskytovat metodickou podporu pedagogům jiných škol v regionu v rámci praxe, předávání zkušeností, informací apod. ŘŠ, ZŘŠ

 

Kalendářní plán práce školy

Provozní porady pedagogických pracovníků ZŠ se konají
poslední středu v měsíci ve 14,15 hod.
čtvrtek ve 12,30 hod.
Pedagogické rady se konají čtvrtletně ZŠ
poslední středu v měsíci ve 14,15 hod.
čtvrtek ve 15,30 hod.

Jednání žákovského parlamentu se konají poslední středu v měsíci v 10,15 hod.
Shromáždění žáků se konají v pátek následující po jednání žák. parlamentu v 8,20 hod.

Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené volno) v průběhu školního roku mimo hlavní a vedlejší prázdniny, rovněž na dobu schůzí a porad.

 

Jednání pedagogických rad a provozních porad:

27.8. -organizace škol. roku –PR na 
-hl. úkoly šk. roku, školení BOZP

27. 9. –provozní porada
26. 9. –provozní porada

25.10. –provozní porada
24.10. –provozní porada

29.11. - hodnocení 1. čtvrtletí
28.11. - hodnocení l. čtvrtletí

20.12. –provozní porada
19.12. –provozní porada

17. 1. - pololetní hodnocení
16. 1. - pololetní hodnocení

28.2. –provozní porada
27.2. –provozní porada

28.3. – provozní porada
27.3. – provozní porada

25. 4. - hodnocení 3. čtvrtletí
24. 4. - hodnocení 3. čtvrtletí

30.5. – provozní porada
29.5. – provozní porada

20. 6. – hodnocení škol. roku
19. 6. - celoroční hodnocení práce školy

na svých pracovištích v 8,00 h
Herbenova v 9,00 h
společná ped. rada

Komenského, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Nemocnice, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Komenského,15,30 h
Herbenova, 14,00 h

Nemocnice, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Komenského, 15,30 h
Herbenova – 14,00 h

Nemocnice, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Komenského, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Komenského, 15,30 h
Herbenova, 14,00 h

Nemocnice, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Komenského, 15,30 h
Herbenova, 14,00 h

 

 

Harmonogram akcí

- Doplnění lékárniček
- Nácvik rychlého vyklizení budov
- Shromáždění rodičů
- Cvičení v přírodě
- Plavecká příprava a kurz
- Divadelní, filmové představení
- Mikulášská nadílka
- Vánoční besídka žáků
- Inventarizace majetku
- Exkurze žáků do učilišť
- Pololetní prověrky učiva JČ,M
- Bilance hospodaření s FKSP
- Rozpočet FKSP na r. 2018
- Přihlášky žáků do uč. oborů
- Společná hospitace
- Zápis žáků do 1. ročníků a MŠ
- Den otevřených dveří
- Prověrky BOZP
- Škol. kolo atlet. čtyřboje
- Den Země, cvičení v přírodě
- Okresní kolo(popř. krajské)atlet. čtyřboje
- Program ke Dni dětí
- Okresní přehlídka v recitaci
- Vybíjená, okr. kolo
- Bušmen, okr. kolo
- Bruslení
- Přehazovaná, okr. kolo
- Kopaná, okr. kolo
- Škola v přírodě
září-leden, p. Šudřichová, Ing. Markéta Menšíková
září+duben, p. Jermer, ved. prac.
září, ŘŠ, ved.pr., Mgr. Krůtilová.
říjen, Mgr. Krůtilová, Mgr. Benadová
jaro, Mgr. Gálová, Bc. Stočesová
listopad/ prosinec, Mgr. Zugárková, Ambrožová,Bc. Lindnerová
prosinec, Mgr. Migotová, Mgr. Tichánková, Vrbová
prosinec, ZŠS, ved. prac. MŠ
prosinec, ZŘŠ + inv. komise, p. Čermáková
pros.-leden, Mgr. Klimová
leden,červen, ZŘŠ + vyuč.
leden, p. Čermáková
leden, ŘŠ, odbory
únor, VP, Mgr.Klimová
únor, ved. metodických sdruž.
únor, ŘŠ + ved. prac.
únor, ŘŠ + ved. prac. MŠ, vyučující
březen, ŘŠ + odbory, p. Jermer
duben, ZŘŠ, Mgr.Klimová, Mgr. Blažková
duben, Mgr. Krůtilová, Mgr. Benadová
květen, ZŘŠ, Mgr.Klimová
červen, Vrbová, Mgr. Svobodová, Mgr. Tichánková
březen, ZŘŠ, Mgr.Klimová
prosinec, Mgr. Benadová
červen, Mgr. Benadová
únor, Mgr. Benadová
říjen, Mgr. Benadová
duben, ZŘŠ, Mgr.Klimová
květen Mgr. Petrjanošová 

 

Vedení školních sbírek

JČ, M, smysl. vých.

Informační technologie

přírodopis, chemie

fyzika, did. technika

dílny Mgr. Krůtilová

Tv

Vv, Hv, Z, D

sklad učebnic

pozemky

školní družina

školní potřeby

školní lékárničky Herbenova

inventář MŠ Herbenova

individuální pracovna MŠ

učitelská a žák. knihovna, kuchyně

inventář MŠ Komenského Nábř.

školní lékárničky MŠ odl. prac.

inventář MŠ U Nemocnice

fotodokumentace akcí

pracovna IVP

sborovna

kancelář

Výdejna jídel

 

Kotelna p. Jermer

Mgr. Tichánková

Mgr. Petrjanošová

Mgr. Gálová

p. Juračka

Mgr. Krůtilová

Mgr. Benadová

Mgr. Migotová

Mgr. Krůtilová

Mgr. Klimová

p. Vrbová

Mgr. Blažková

p. Šudřichová

Bc. Kovaříková

Bc. Drexler

Mgr. Svobodová

Bc. Stočesová

Ing. Menšíková

Bc. Lindnerová

p. Němcová, Mgr. Klimová, Bc. Lindnerová

Mgr. Zugárková

Mgr. Novotná

p. Čermáková

p. Konečná
p. Kosibová
p. Žejdlíková

p. Jermer

 

Pověření  dalšími  činnostmi

vedoucí odloučených pracovišť
výchovný poradce
pracovník pro spolupráci se ŠPZ a rodiči
metodik prevence soc. patologických jevů

 

Vedoucí metodických sdružení:

pro předškolní výchovu
pro ZŠ
pro ZŠ speciální

 

bezpečnostní technik

správce škol. pozemku

vedení školní kroniky

metodik ICT

koordinátor ŠVP

Bc. Stočesová
Mgr. Klimová
Mgr. Klimová
Mgr. Blažková

 

Bc. Lindnerová
Mgr. Benadová
Mgr. Tichánková

 

p. Jermer, p. Ambrožová

Mgr. Klimová

Mgr. Valentová

Mgr. Petrjanošová

Mgr. Valentová