" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Hlavní úkoly školního roku 2020 – 2021

Ředitelkou školy je Mgr. Alice Magdonová, zástupkyní ředitelky Mgr. Marcela Valentová.

Ředitelství školy je umístěno v budově Herbenova 4, Břeclav.

Materiálně-technické zázemí

Ve školním roce 2020/2021 bude výchovně vzdělávací činnost probíhat na čtyřech pracovištích v Břeclavi.

Základní vzdělávání probíhá na dvou pracovištích. V budově Herbenova 4 jsou žáci vyučováni ve třech třídách základní školy a pěti třídách základní školy speciální. Pracuje zde vedení školy, 9 učitelů, 2 vychovatelé, 7 asistentů pedagoga, hospodářka, 1 administrativní pracovnice a 4 provozní zaměstnanci.

Třída pro děti s těžkým mentálním postižením a více vadami je umístěna v budově na ulici Růžičkova, kterou si pronajala partnerská organizace Remedia Plus z.ú.  Výuku zde zajišťuje 1 učitelka.

Předškolní vzdělávání probíhá nově na dvou pracovištích.

V budově nábř. Komenského 10, Břeclav, působí ve dvou třídách 4 učitelky, 1 asistentka pedagoga a 1 provozní pracovnice.

V budově Mládežnická 3, Břeclav, jsou dvě třídy. Pracují zde 4 učitelky, 2 asistentky pedagoga a 1 provozní pracovnice.

Výchovně vzdělávací činnost školy

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“.Vychází ze zásady „ být při tom “, je uplatňováno prožitkové učení a při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra je využívána metodika strukturovaného učení.

V ZŠ probíhá vzdělávání ve všech ročnících podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Herbenka ZV“ zpracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

V ZŠ speciální se vzdělávání uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu „Herbenka 2“ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠS, díl I. a II.

Žáci s poruchami autistického spektra jsou integrováni na základě věku a jejich mentálních schopností do příslušného ročníku a typu vzdělávání.

 

Hlavní úkoly činnosti školy

 I.   Oblast organizační a řídící

II. Oblast výchovně vzdělávací

III. Oblast materiálně technická

IV. Oblast spolupráce s veřejností, prezentace školy

 

I. Oblast organizační a řídící

 • zajišťovat včasnou a úplnou informovanost na pracovištích (pravidelné porady, nástěnky,e-mail, dostupnost potřebných dokumentů)
 • aktualizovat vnitřní řád, vnitřní směrnice, vnitřní kontrolní systém a řády učeben
 • pokračovat v partnerské spolupráci s Remedia Plus z.ú.                      
 • zajistit organizaci školního roku (třídní učitelé, pracovní úvazky, vedení sbírek, příprava školních akcí), konstruktivně spolupracovat s ved. prac. odloučených pracovišť                                                                               
 • rozvíjet a zkvalitňovat činnost školního poradenského pracoviště                 
 • průběžně ověřovat možnosti distančního vzdělávání, zajistit technické vybavení, připravovat na jeho používání žáky i pedagogy, ověřovat tento způsob komunikace, na tuto problematiku zaměřit další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře, rozvíjet spolupráci se stávajícími sponzory školy                                                     
 • pokračovat ve vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování                                    
 • efektivně zajišťovat organizaci provozu odloučených pracovišť
 • realizací projektů zvyšovat odbornost pracovníků, spolupráci s rodiči             
 • budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí    
 • dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny děti, žáky a pracovníky školy                                                               
 • sledovat aktuální hygienické poznatky a doporučení v souvislosti s epidemiologickou situací kvůli virové nákaze covid-19 a řídit se jimi 
 • za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.                                                                          
 • sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy                                                                          
 • uplatňovat pravidla uvedená v protikorupčním kodexu pracovníků školy                                        
 • zajistit pravidelnou kontrolou správnost a úplnost při vedení školní dokumentace
 • rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy, zveřejňovat zásluhy žáků
 • pokračovat v projektech „ Školní mléko“ a „Ovoce do škol“          
 • posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce a organizačních forem vyučování
 • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace v oblastech, které odpovídají prioritám školy a v oblasti specializovaných činností (ICT, cizí jazyky, nové metody a postupy ve vzdělávání dětí a žáků se SVP, AAK)                
 • pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT.
 • podporovat týmovou spolupráci pedagogů ze všech pracovišť, organizace společných akcí
 • motivovat zaměstnance ke kariérnímu růstu vytvořením jasných pravidel pro odměňování, oceňovat aktivitu a tvůrčí iniciativu                             
 • přijímat kvalifikované pracovníky                      
 • hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti.
 • zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení.                                                                                                     

II. Oblast výchovně vzdělávací

Předškolní vzdělávání

 • průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje.                                                
 • organizovat vzdělávání vzhledem k potřebám dětí, a požadavkům vzdělávacího programu
 • aktualizovat a seznámit rodiče se školním a provozním řádem 
 • uplatňovat ve výuce rozvoj komunikačních a pohybových dovedností
 • efektivně zajišťovat organizaci provozu 
 • upevňovat vzájemnou komunikaci s rodiči, uplatňovat podněty rodičů, organizovat společné aktivity, seznamovat rodiče s děním ve školce  
 • vypracovat a vyhodnocovat IVP ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti
 • zajistit pro děti předplaveckou přípravu 
 • navštívit filmové a divadelní představení 
 • zapojovat děti do vhodných typů soutěží 
 • organizovat výlety, aktivity v přírodě, exkurze 
 • podle zájmu rodičů zajistit pobyt dětí ve školce v přírodě 
 • rozvíjet u dětí poznatky a dovednosti v rámci dopravní výchovy 

Základní vzdělávání

 • průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje.                                                           
 • zpracovat náměty na obsahové úpravy učiva a změny ve způsobech hodnocení žáků 
 • zaměřit se na osvojení a upevnění základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti                    
 • rozvoj informační, jazykové a finanční gramotnosti
 • podpora pohybových dovedností a aktivit žáků
 • využívání digitálních technologií v mateřské a základní škole   
 • průběžně ověřovat možnosti distančního vzdělávání, připravovat na jeho používání žáky, promítnout do vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie                                                                          
 • vypracovávat a vyhodnocovat individuální vzdělávací programy ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti  
 • ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací    s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence
 • využívat při výuce informační technologie, hledat a uplatňovat nové metody práce                                                                        
 • v plné míře poskytovat podpůrná opatření, využívat kompenzační pomůcky
 • těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou 
 • zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, finanční, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání                                
 • rozvíjet u dětí poznatky a dovednosti v rámci dopravní výchovy 
 • vypracovat plán exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a také nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. Exkurze směřovat také do výrobních podniků.
 • obohacovat výuku o další formy vzdělávání (besedy, exkurze, výstavy)
 • zajistit pro žáky - plavecký výcvik                    jaro

                              - nácvik bruslení                    únor

                              - dopravní kurz                      jaro

 • v 1.-3. roč. ZŠP a ZŠS využívat možnosti pružného rozvrhu, klasifikace formou širšího slovního hodnocení        
 • při výuce respektovat potřeby, psychický stav a schopnosti dítěte, uplatňovat individuální přístup                                                                      
 • rozšiřovat vzdělávací služby školy o specializaci vzdělávání dětí s poruchou komunikačních dovedností uplatněním nácviku alternativních metod komunikace, ILP     
 • v oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem    
 • reagovat včas na vzniklé problémy, neponechávat bez řešení projevy šikany, náznaky rasistických projevů, zneužívání drog, záškoláctví               a podobných sociálně patologických jevů
 • nabídnout rodičům možnost pobytu dětí ve škole v přírodě                                                                                    
 • zapojovat žáky do nejrůznějších typů soutěží, v nichž by mohli uplatnit své schopnosti
 • realizovat nácvik společenského chování v reálných situacích (filmová a divadelní představení, knihovna, koncert)                                    
 • zajistit efektivitu obdělávání školního pozemku 
 • Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě, seznamovat žáky a rodiče s možnostmi dalšího vzdělávání a uplatnění na trhu práce      

III. Oblast personální

 • zajistit v rámci ŠPP školního psychologa 
 • při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost                               
 • řídit se Etickým kodexem a dodržovat zásady GDPR                   
 • dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče  
 • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče
 • vyvíjet aktivitu v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace.               
 • rozvíjet dobré vztahy a týmovou spolupráci v kolektivu  

IV.Oblast materiálně technická

 • Výměna venkovní lampy 
 • Oprava sprchového koutu 
 • Vybavení školní zahrady, Mládežnická                                                                 
 • Oprava chodníků v areálu Herbenova            
 • Rekonstrukce topného systému Herbenova              

V.   Oblast spolupráce s veřejností, prezentace školy

 • aktivní účast v projektech MAP II, Centrum metodické pomoci
 • zapojovat rodiče do školních aktivit, organizovat s nimi společné akce, dostatečně informovat o dění ve škole na webových stránkách školy 
 • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s vyučujícími, s využitím i odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče                                                                              
 • rozvíjet dobré vztahy a spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou, stávajícími institucemi, firmami a sponzory, hledat nové možnosti spolupráce a podpory ze strany veřejnosti     
 • systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření.
 • prezentovat dovednosti žáků na veřejnosti (výstavy, besídky, vystoupení)
 • zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností                              
 • udržovat spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně, UP Olomouc (poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení) a dalšími vzdělávacími institucemi, připravující budoucí pedagogické pracovníky          
 • poskytovat metodickou podporu pedagogům jiných škol v regionu v rámci praxe, předávání zkušeností, informací apod

 

K a l e n d á ř n í   p l á n   p r á c e   š k o l y

Provozní porady pedagogických pracovníků ZŠ se konají poslední středu v měsíci   14,15 hod.

Provozní porady vedení a vedoucích pracovišť MŠ                         čtvrtek               13,00 hod.

Pedagogické rady se konají čtvrtletně           ZŠ             poslední středu v měsíci   14,15 hod.

                                                                      MŠ                     čtvrtek               16,00 hod.

Jednání žákovského parlamentu se konají poslední středu v měsíci v 10,15 hod.

Shromáždění žáků se konají v pátek následující po jednání žákovského parlamentu v 8,20 hod.

 

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy čerpají dovolenou v době hlavních prázdnin, mimo hlavní prázdniny pouze v případě, že tomu nebrání provozní důvody. Pedagogičtí pracovníci základní školy čerpají dovolenou v době hlavních a vedlejších prázdnin.

Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené volno) na dobu schůzí a porad.

Jednání pedagogických rad a provozních porad:    

25. 8. - provozní porada k organizace škol. roku                             na svých pracovištích v 8,00 h

28. 8. - společná ped. rada, školení BOZP                                Herbenova v 9,00 h

30. 9.   – provozní porada                                                             Herbenova, 14,15 h

1. 10.   – provozní porada vedení                                                   Herbenova,

21.10. – provozní porada                                                               Herbenova, 14,15 h

22.10. – provozní porada vedení                                                     Herbenova, 13,00 h

25.11.  - hodnocení l. čtvrtletí                                                   Herbenova,   14,00 h

26.11.  - hodnocení 1. čtvrtletí                                                  Mládežnická, 16,00 h

16.12. – provozní porada                                                                Herbenova, 14,15 h

17.12. – provozní porada vedení                                                      Herbenova, 13,00 h

20. 1.   - pololetní hodnocení                                                      Herbenova,   14,00 h

28. 1.   - pololetní hodnocení                                                      Mládežnická, 16,00 h

17. 2. – provozní porada                                                                 Herbenova, 14,15 h

18. 2. – provozní porada vedení                                                       Herbenova, 13,00 h

30. 3. – provozní porada vedení                                                       Herbenova, 13,00 h

31. 3. – provozní porada                                                                 Herbenova, 14,15 h

28. 4.   - hodnocení 3. čtvrtletí                                                   Herbenova,  14,00 h

29. 4.   - hodnocení 3. čtvrtletí                                                   Mládežnická, 16,00 h

26. 5. – provozní porada                                                                 Herbenova, 14,15 h

27. 5. – provozní porada vedení                                                       Herbenova, 13,00 h                                                

16. 6. – celoroční hodnocení práce školy                                    Herbenova,    14,00 h

17. 6. - celoroční hodnocení práce školy                                     Mládežnická, 16,00 h

 

Harmonogram akcí        

- Doplnění lékárniček                                   září-leden, p. Trepáčová,

                                                                 MŠK Ing. Markéta Menšíková

                                                                 MŠM   p. Friessová        

- Nácvik rychlého vyklizení budov                   září+duben, p. I. Friessová, ved. prac.

- Shromáždění rodičů,                                  říjen, ŘŠ, ved.pr., Mgr. Krůtilová

- Cvičení v přírodě                                        září, Mgr. Benadová

- Plavecká příprava a kurz                             jaro, Mgr. Gálová, S. Ambrožová

- Divadelní představení                                  průběh roku, Mgr. Zugárková, Mgr. Gálová, Bc. Lindnerová, p. Ambrožová

- Filmové představení                                    průběh roku, Mgr. Benadová

- Mikulášská nadílka                                      prosinec, Mgr. Migotová, Mgr. Tichánková, ved. prac.

- Vánoční besídka žáků                                  prosinec, ZŠS - Mgr. Migotová, Mgr. Tichánková,

                                                                                 MŠ – Bc. Tomanová, p. Kročilová

- Inventarizace majetku                                 prosinec, ZŘŠ + inv. komise, p. Čermáková

- Exkurze žáků do učilišť                                pros.- leden, Mgr. Klimová

- Pololetní prověrky učiva JČ,M                       leden, červen, ZŘŠ + vyuč.

- Bilance hospodaření s FKSP                         leden, p. Čermáková, ŘŠ

- Rozpočet FKSP na r. 2020                           leden,  ŘŠ, odbory

- Přihlášky žáků do uč. oborů                         únor, VP, Mgr. Klimová

- Společná hospitace                                     únor, ved. metodických sdruž.

- Zápis žáků do 1. ročníků ZŠ a MŠ                 únor, MŠ - ŘŠ, Bc. Stočesová, Bc. Lindnerová

                                                                            ZŠ - ŘŠ, Mgr. Blažková, Mgr. Tichánková

- Školní přehlídka v recitaci                            únor, ZŘŠ, Mgr. Klimová

- Den otevřených dveří                                  únor, ŘŠ + ved. prac. MŠ, vyučující

- Prověrky BOZP                                            březen,            ŘŠ , ZŘŠ, odbory, p. Friessová

- Školní kolo SHM ZŠ                                     duben, ZŘŠ, Mgr. Klimová, Mgr. Blažková

- Školní kolo SHM ZŠS                                   duben, Mgr. Petrjanošová, Mgr. Krůtilová

- Den Země, cvičení v přírodě                         duben, Mgr. Benadová, Mgr. Krůtilová

- Okresní kolo (popř. krajské) SHM ZŠ             květen, ZŘŠ, Mgr. Klimová

- Program ke Dni dětí                                     červen, Mgr. Svobodová, p. Šperlová

- Okresní přehlídka v recitaci                           březen, ZŘŠ, Mgr. Klimová

- Vybíjená, okr. kolo                                       prosinec, Mgr. Benadová

- Bušmen, okr. kolo                                        jaro, Mgr. Benadová

- Bruslení                                                      únor, Mgr. Benadová

- Přehazovaná, okr. kolo                                 jaro, Mgr. Benadová

- Kopaná, okr. kolo                                         duben, ZŘŠ, Mgr. Klimová

- Škola v přírodě                                             květen, Mgr. Petrjanošová, Mgr. Benadová, Mgr. Krůtilová, Mgr. Svobodová

                                                                                MŠ – Bc. Tomanová, p. Němcová

- Projekt „ Krokus“                                          Mgr. Blažková

- Finanční gramotnost                                     celoročně, ŘŠ, Mgr. Benadová, Mgr. Klimová

- Prezentace keramiky                                     prosinec, duben, Mgr. Svobodová

- Projekt „ Záložka do knihy spojuje školy“         Mgr. Tichánková

- Projekt „Centrum metodické pomoci“              ŘŠ, Mgr. Benadová, Mgr. Gálová, Mgr. Tichánková

 

 

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce                                                Mgr. Pavla Klimová

Pracovník pro spolupráci se ŠPZ a rodiči                 Mgr. Pavla Klimová

Metodik prevence soc. patologických jevů               Mgr. Jaromíra Blažková

 

 

 

Pověření dalšími činnostmi

Metodik ICT                                                           Mgr. Jana Petrjanošová

Koordinátor ŠVP                                                     Mgr. Marcela Valentová

 

vedoucí odloučených pracovišť MŠ                           Bc. Dana Stočesová,

                                                                            Bc. Martina Lindnerová

 

Vedoucí metodických sdružení:

pro předškolní výchovu                                            Svatava Ambrožová

pro ZŠ                                                                   Mgr. Lenka Benadová

pro ZŠ speciální                                                      Mgr. Naděžda Tichánková

 

Preventista BOZP, PO                                               p. Iva Friessová, p. Svatava Ambrožová, p. Svatava Vacková

Správce škol. pozemku                                             Mgr. Pavla Klimová

Vedení školní kroniky                                                Mgr. Marcela Valentová

Zápisy pedagogických rad                                          Mgr. Marta Gálová

Prezentace školy ve výtv. soutěžích                             Mgr. Pavla Klimová

Fotodokumentace akcí                                               Mgr. Pavla Klimová, Bc. Martina Lindnerová, p. Marie Němcová 

 

V Břeclavi dne 24. 8. 2020                          

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy