" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Hlavní úkoly školního roku 2022 – 2023

Ředitelkou školy je Mgr. Alice Magdonová, zástupkyní ředitelky Mgr. Pavla Klimová.

Ředitelství školy je umístěno v budově Herbenova 4, Břeclav.

 

Hlavní úkoly činnosti školy

I.   Oblast organizační a řídící

II. Oblast výchovně vzdělávací

III. Oblast materiálně technická

IV. Oblast spolupráce s veřejností, prezentace školy

 

I. Oblast organizační a řídící

 • zajišťovat včasnou a úplnou informovanost na pracovištích (pravidelné porady, nástěnky, e-mail, dostupnost potřebných dokumentů)                                                                                                             
 • aktualizovat vnitřní řád, vnitřní směrnice, vnitřní kontrolní systém a řády učeben                                                                              
 • řídit, pravidelně monitorovat a vyhodnocovat práci školy a přijímá účinná opatření
 • pokračovat v partnerské spolupráci s Remedia Plus z.ú.                                   
 • zajistit organizaci školního roku (třídní učitelé, pracovní úvazky, vedení sbírek, příprava školních akcí), konstruktivně spolupracovat s ved. prac. odloučených pracovišť                
 • rozvíjet a zkvalitňovat činnost školního poradenského pracoviště                   
 • průběžně ověřovat možnosti distančního vzdělávání, zajistit technické vybavení, připravovat na jeho používání žáky i pedagogy, ověřovat tento způsob komunikace, na tuto problematiku zaměřit další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře, rozvíjet spolupráci se stávajícími sponzory školy                                        
 • pokračovat ve vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování             
 • efektivně zajišťovat organizaci provozu odloučených pracovišť                 
 • realizací projektů zvyšovat odbornost pracovníků, spolupráci s rodiči                   
 • budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků
 • dbát o zajištění optimálních podmínek pro všechny děti, žáky a pracovníky školy
 • sledovat aktuální hygienické poznatky a doporučení v souvislosti s epidemiologickou situací kvůli virové nákaze covid-19 a řídit se jimi                                                         
 • za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.
 • sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy.
 • uplatňovat pravidla uvedená v Etickém kodexu pracovníků školy                                                            
 • zajistit pravidelnou kontrolou správnost a úplnost při vedení školní dokumentace
 • rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy –zveřejňovat zásluhy žáků      
 • pokračovat v projektech „ Školní mléko“, „Ovoce do škol“, zapojovat se do nových projektů
 • posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce a organizačních forem vyučování                                                                                                                          
 • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace v oblastech, které odpovídají prioritám školy a v oblasti specializovaných činností (Digitální gramotnost, cizí jazyky, nové metody a postupy ve vzdělávání dětí a žáků se SVP, AAK)
 • vytvářet podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami
 • účinně podporovat začínající pedagogy
 • pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT.
 • podporovat týmovou spolupráci pedagogů ze všech pracovišť, organizace společných akcí
 • motivovat zaměstnance ke kariérnímu růstu vytvořením jasných pravidel pro odměňování, oceňovat aktivitu a tvůrčí iniciativu
 • přijímat kvalifikované pracovníky                                                              
 • hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti. Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení

 

II. Oblast výchovně vzdělávací

Předškolní vzdělávání

 • dosahovat co nejlepších výsledků ve vztahu k přechodu dětí do základních škol
 • uplatňovat ve výuce rozvoj komunikačních, digitálních a pohybových dovedností
 • rozvíjet a upevňovat vzájemnou komunikaci s rodiči, uplatňovat podněty rodičů, organizovat společné aktivity, seznamovat rodiče s děním ve školce          
 • integrovat a vzdělávat děti s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka
 • průběžně ověřovat účinnost a kvalitu inovovaného školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje.                                         
 • organizovat vzdělávání vzhledem k potřebám dětí, a požadavkům vzdělávacího programu,
 • navštívit filmové a divadelní představení                         
 • organizovat výlety, aktivity v přírodě, exkurze                    
 • rozvíjet u dětí poznatky a dovednosti v rámci dopravní výchovy
 • aktualizovat a seznámit rodiče se školním a provozním řádem                          
 • efektivně zajišťovat organizaci provozu                                  
 • vypracovat a vyhodnocovat IVP ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti
 • zajistit pro děti předplaveckou přípravu                                                        
 • zapojovat děti do vhodných typů soutěží a akcí                                       
 • podle zájmu rodičů zajistit pobyt dětí ve školce v přírodě    

Základní vzdělávání

 • podpora pohybových dovedností a aktivit žáků                          
 • zaměřit se na osvojení a upevnění základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti 
 • průběžně ověřovat možnosti distančního vzdělávání, připravovat na jeho používání žáky, promítnout do vzdělávacího obsahu všech předmětů                      
 • využívat při výuce digitální technologie, hledat a uplatňovat nové metody práce    
 • v plné míře poskytovat podpůrná opatření, využívat kompenzační pomůcky
 • integrovat a vzdělávat žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka
 • zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, finanční, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání.                                        
 • rozvíjet u dětí poznatky a dovednosti v rámci dopravní a branné výchovy
 • průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, promyslet a připravit interní evidenci změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovaných předmětů a ročníků, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje.
 • provádět měření tělesné zdatnosti žáků                                                              
 • vypracovávat a vyhodnocovat individuální vzdělávací programy ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti                                      
 • ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.                                                                              
 • vypracovat plán exkurzí, vycházek na celý rok. Exkurze směřovat také do výrobních podniků a řemeslných dílen a firem.                                                                    
 • obohacovat výuku o další formy vzdělávání (besedy, exkurze, výstavy)
 • zajistit pro žáky plavecký výcvik, nácvik bruslení, dopravní kurz                                          
 • při výuce respektovat potřeby, psychický stav a schopnosti dítěte, uplatňovat individuální přístup                                                                      
 • rozšiřovat vzdělávací služby školy o specializaci vzdělávání dětí s poruchou komunikačních dovedností uplatněním nácviku alternativních metod komunikace, ILP                        
 • v oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem.    
 • reagovat včas na vzniklé problémy, neponechávat bez řešení projevy šikany, náznaky
 • rasistických projevů, zneužívání drog, záškoláctví a podobných sociálně patologických jevů.
 • nabídnout rodičům možnost pobytu dětí ve škole v přírodě                                                                        
 • zapojovat žáky do nejrůznějších typů soutěží, v nichž by mohli uplatnit své schopnosti
 • realizovat nácvik společenského chování v reálných situacích (filmová a divadelní představení, knihovna, koncert)                              
 • zajistit efektivitu obdělávání školního pozemku
 • rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě, seznamovat žáky a rodiče s možnostmi dalšího vzdělávání a uplatnění na trhu práce                                                                                                                                                                                                                                        

III. Oblast personální

 • řídit se Etickým kodexem a dodržovat zásady GDPR                                  
 • dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče.   
 • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče.                                                                                                               
 • aktivně dbát na získávání a rozšiřování své odborné kvalifikace, rozvoj digitální gramotnosti                          
 • rozvíjet dobré vztahy a týmovou spolupráci v kolektivu, poskytovat si navzájem podporu a zpětnou vazbu
 • vždy při komunikaci s dětmi, rodiči a kolegy uplatňovat vstřícný, respektující přístup
 • vyhledávat možné partnery, sponzory
 • rozšiřovat povědomí o činnosti školy v médiích
 • důstojně prezentovat organizaci na veřejnosti a v médiích

IV. Oblast materiálně technická                  

 • příprava realizace přístavby budovy Herbenova
 • rekonstrukce školní zahrady, nábř. Komenského – hledat možnosti financování
 • sanace plotu a zídky, nábř. Komenského
 • nákup digitálních pomůcek a notebooků pro žáky
 • inovace stávající IT techniky
 • řešení nepříznivého stavu dřevin na pozemku Herbenova a nábř. Komenského

V.   Oblast spolupráce s veřejností, prezentace školy

 • aktivní účast v projektech MAP III, Centrum metodické pomoci
 • zapojovat rodiče do školních aktivit, organizovat s nimi společné akce, dostatečně informovat o dění ve škole na webových stránkách školy                                      
 • založit nové Sdružení rodičů
 • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s vyučujícími, s využitím i odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče                                                                                       
 • rozvíjet dobré vztahy a spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou, stávajícími institucemi, firmami a sponzory, hledat nové možnosti spolupráce a podpory ze strany veřejnosti      
 • systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření.                             
 • prezentovat dovednosti žáků na veřejnosti (výstavy, besídky, vystoupení)
 • zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností                                
 • udržovat spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně, UP Olomouc (poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení) a dalšími vzdělávacími institucemi, připravující budoucí pedagogické pracovníky
 • spolupracovat se základními školami v regionu v rámci společných akcí žáků (sportovní soutěže, tvůrčí a kulturní aktivity)      
 • poskytovat metodickou podporu pedagogům jiných škol v regionu v rámci praxe, předávání zkušeností, informací apod.                                                                                            

                                                 

V Břeclavi dne 25. 8. 2022 

                         

Mgr. Alice Magdonová,  ředitelka školy

 

 

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout