" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Hlavní úkoly školního roku 2019 – 2020


Ředitelkou školy je Mgr. Alice Magdonová, zástupkyní ředitelky Mgr. Marcela Valentová.
Ředitelství školy je umístěno v budově Herbenova 4, Břeclav.

Materiálně-technické zázemí

Ve školním roce 2019/2020 bude výchovně vzdělávací činnost probíhat na čtyřech pracovištích v Břeclavi.

Základní vzdělávání probíhá na dvou pracovištích. V budově Herbenova 4 jsou žáci vyučováni ve čtyřech třídách základní školy a čtyřech třídách základní školy speciální. Pracuje zde celkem 9 učitelů, 2 vychovatelé, 5 asistentů pedagoga, hospodářka, 1 administrativní pracovnice
a 3 provozní zaměstnanci.
Třída pro děti s těžkým mentálním postižením a více vadami je umístěna v budově na ulici Růžičkova, kterou si pronajala partnerská organizace Remedia Plus z.ú. Výuku zde zajišťuje 1 učitelka.

Předškolní vzdělávání probíhá nově na dvou pracovištích.
V budově nábř. Komenského. 10, Břeclav, působí ve dvou třídách 4 učitelky, 1 asistentka pedagoga a 1 provozní pracovnice.
V budově Mládežnická 3, Břeclav, jsou dvě třídy. Pracují zde 4 učitelky, 2 asistentky pedagoga a 1 provozní pracovnice.

 

Výchovně vzdělávací činnost školy

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“. Vychází ze zásady „ být při tom “, je uplatňováno prožitkové učení a při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra je využívána metodika strukturovaného učení.
V ZŠ probíhá nově vzdělávání ve všech ročnících I. stupně, v 6., 7. a 8.roč. podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Herbenka ZV“ zpracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V 9.ročníku se žáci nadále vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s názvem „ Herbenka “.
V ZŠ speciální se vzdělávání uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu „Herbenka 2“ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠS, díl I. a II.
Žáci s poruchami autistického spektra jsou integrováni na základě věku a jejich mentálních schopností do příslušného ročníku a typu vzdělávání.

 

Hlavní úkoly činnosti školy

I. Oblast organizační a řídící
II. Oblast výchovně vzdělávací
III. Oblast personální
IV. Oblast materiálně technická
V. Oblast spolupráce s veřejností, prezentace školy

 

 1. Oblast organizační a řídící
  • zajišťovat včasnou a úplnou informovanost na pracovištích (pravidelné porady, nástěnky, e-mail, dostupnost potřebných dokumentů) celoročně, ŘŠ, ved. pracoviště
  • aktualizovat vnitřní řád, vnitřní směrnice, vnitřní kontrolní systém a řády učeben srpen - září, ŘŠ, ZŘŠ, Rada školy
  • pokračovat v partnerské spolupráci s Remedia Plus z.ú. celoročně, ŘŠ
   zajistit organizaci školního roku (třídní učitelé, pracovní úvazky, vedení sbírek, příprava školních akcí), konstruktivně spolupracovat s vedoucí pracovnicí odloučeného pracoviště srpen+celoročně, ŘŠ, ZŘŠ
  • identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře, rozvíjet spolupráci se stávajícími sponzory školy celoročně, všichni
  • pokračovat ve vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování celoročně, ŘŠ, vedoucí pracovišť
  • efektivně zajišťovat organizaci provozu odloučených pracovišť celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracovišť
  • realizací projektů zvyšovat odbornost pracovníků, spolupráci s rodiči ŘŠ+ všichni
  • budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí celoročně, ŘŠ
  • dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny děti, žáky a pracovníky školy celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracovišť
  • za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracovišť
  • sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy. celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracovišť
  • uplatňovat pravidla uvedená v protikorupčním kodexu pracovníků školy celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracovišť
   zajistit pravidelnou kontrolou správnost a úplnost při vedení školní dokumentace pololetně, ZŘŠ, vedoucí pracovišť
  • rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy, zveřejňovat zásluhy žáků měsíčně, ŘŠ
  • pokračovat v projektech „ Školní mléko“ a „Ovoce do škol“ celoročně, ZŘŠ, TU
   posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce a organizačních forem vyučování celoročně, ŘŠ, ZŘŠ
  • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace v oblastech, které odpovídají prioritám školy (ICT, cizí jazyky, nové metody a postupy, AAK) celoročně, ŘŠ
  • pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT. celoročně, ŘŠ
  • organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získat odbornou kvalifikaci pedagogů v oblasti specializovaných činností (výchovný poradce, prevence rizikového chování, ICT) celoročně, ŘŠ
  • podporovat týmovou spolupráci pedagogů ze všech pracovišť, organizace společných akcí celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracovišť
  • motivovat zaměstnance ke kariérnímu růstu vytvořením jasných pravidel pro odměňování, oceňovat aktivitu a tvůrčí iniciativu celoročně, ŘŠ
  • přijímat kvalifikované pracovníky dle potřeby, ŘŠ, ZŘŠ
  • hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti. Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení. celoročně, ŘŠ


 2. Oblast výchovně vzdělávací

  Předškolní vzdělávání

  • organizovat vzdělávání vzhledem k potřebám dětí, a požadavkům vzdělávacího programu
  • seznámit rodiče se školním a provozním řádem září, vedoucí pracovišť
  • uplatňovat ve výuce rozvoj komunikačních dovedností celoročně, všichni vyučující
  • efektivně zajišťovat organizaci provozu celoročně, vedoucí pracovišť
  • uplatňovat podněty rodičů, organizovat společné aktivity, seznamovat rodiče s děním ve školce celoročně, všichni vyučující
  • vypracovat a vyhodnocovat IVP ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti září+pololetně, ŘŠ, všichni vyučující
  • zajistit pro děti předplaveckou přípravu podzim, p. Ambrožová
  • navštívit filmové a divadelní představení celoročně, všichni vyučující
  • zapojovat děti do vhodných typů soutěží celoročně, p. Němcová,
  • organizovat výlety, aktivity v přírodě, exkurze celoročně, všichni vyučující
  • podle zájmu rodičů zajistit pobyt dětí ve školce v přírodě vedoucí pracovišť
  • rozvíjet u dětí poznatky a dovednosti v rámci dopravní výchovy celoročně, všichni vyučující

   

  Základní vzdělávání

  • zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti celoročně, všichni vyučující
  • uplatňovat ve výuce rozvoj komunikačních dovedností celoročně, všichni vyučující
  • vypracovávat a vyhodnocovat individuální vzdělávací programy ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti září+pololetně, ŘŠ, všichni vyučující
  • ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. celoročně, třídní učitelé
  • využívat při výuce informační technologie, hledat a uplatňovat nové metody práce celoročně, všichni vyučující
  • v plné míře poskytovat podpůrná opatření, využívat kompenzační pomůcky celoročně, všichni vyučující
  • těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravouceloročně, všichni vyučující
  • zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, finanční, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání. celoročně, všichni vyučující
  • rozvíjet u dětí poznatky a dovednosti v rámci dopravní výchovy celoročně, všichni vyučující
  • vypracovat plán exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a také nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. Exkurze směřovat také do výrobních podniků. září, všichni vyučující
  • obohacovat výuku o další formy vzdělávání (besedy, exkurze, výstavy) celoročně, všichni vyučující
  • zajistit pro žáky - plavecký výcvik jaro,
                             - nácvik bruslení únor,
                             - dopravní kurz jaro,
  • v 1.-3. roč. ZŠP a ZŠS využívat možnosti pružného rozvrhu, klasifikace formou širšího slovního hodnocení celoročně, všichni vyučující
  • při výuce respektovat potřeby, psychický stav a schopnosti dítěte, uplatňovat individuální přístup celoročně, všichni vyučující
  • rozšiřovat vzdělávací služby školy o specializaci vzdělávání dětí s poruchou komunikačních dovedností uplatněním nácviku alternativních metod komunikace, ILP celoročně, ŘŠ, vyučující
  • v oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. metodik prevence
  • reagovat včas na vzniklé problémy, neponechávat bez řešení projevy šikany, náznaky rasistických projevů, zneužívání drog, záškoláctví a podobných sociálně patologických jevů. celoročně, VP, metodik prevence, všichni prac.
  • rozšířit nabídku zájmových kroužků v rámci školního klubu celoročně, ved. ŠK
  • nabídnout rodičům možnost pobytu dětí ve škole v přírodě listopad, Mgr. Petrjanošová
  • zapojovat žáky do nejrůznějších typů soutěží, v nichž by mohli uplatnit své schopnosti celoročně, ZŘŠ, Mgr. Klimová
  • realizovat nácvik společenského chování v reálných situacích (filmová a divadelní představení, knihovna, koncert) celoročně, ŘŠ, ZŘŠ
  • zajistit efektivitu obdělávání školního pozemku celoročně, Mgr. Klimová
  • seznamovat žáky a rodiče s možnostmi dalšího vzdělávání a uplatnění na trhu práce I. pol., výchovný poradce

   

 3. Oblast personální
  • při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. všichni pracovníci
  • řídit se Etickým kodexem a dodržovat zásady GDPR všichni pracovníci
  • dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. všichni vyučující
  • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. TU, všichni vyučující
  • vyvíjet aktivitu v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace. všichni pracovníci
  • rozvíjet dobré vztahy a týmovou spolupráci v kolektivu


 4. Oblast materiálně technická 
  • připravit pracoviště Mládežnická 3 srpen - září, ŘŠ, TU
  • realizovat výměnu osvětlení ve třídách říjen
  • Osazení termoventilů včetně hlavic – Herbenova, Komenského podzim
  • Výměna venkovní lampy září
  • Oprava termoregulátoru září
  • Oprava sprchového koutu říjen
  • Průkaz energetické náročnosti budov listopad
  • Oprava zděného oplocení objektu Komenského 10 jaro
  • Rekonstrukce školní zahrady červenec - srpen
  • Vybavení školní zahrady, Mládežnická jaro
  • Výměna gumových zakončení schodů – vestavba září
  • Oprava chodníku od branky k hlavnímu vchodu dle finančních prostředků


 5. Oblast spolupráce s veřejností, prezentace školy 
  • více zapojovat rodiče do školních aktivit, organizovat s nimi společné akce, dostatečně informovat o dění ve škole celoročně, všichni pracovníci
  • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče celoročně, všichni pracovníci
  • rozvíjet dobré vztahy a spolupráci se zřizovatelem, stávajícími institucemi, firmami a sponzory, hledat nové možnosti podpory ze strany veřejnosti celoročně, ŘŠ, všichni
  • systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření. celoročně, ŘŠ, vedoucí pracoviště, pracovník pro spolupráci s ŠPZ a rodiči
  • prezentovat dovednosti žáků na veřejnosti (výstavy, besídky, vystoupení) celoročně, všichni vyučující
  • zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností celoročně, všichni vyučující
  • udržovat spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně, UP Olomouc (poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení) a dalšími vzdělávacími institucemi, připravující budoucí pedagogické pracovníky ŘŠ, ZŘŠ
  • poskytovat metodickou podporu pedagogům jiných škol v regionu v rámci praxe, předávání zkušeností, informací apod. ŘŠ, ZŘŠ

 

Kalendářní plán práce školy

Provozní porady pedagogických pracovníků ZŠ se konají poslední středu v měsíci 14,15 hod.

Provozní porady vedení a vedoucích pracovišť MŠ čtvrtek 13,00 hod.
Pedagogické rady se konají čtvrtletně ZŠ    poslední středu v měsíci ve 14,15 hod.
čtvrtek ve 16,00 hod.

Jednání žákovského parlamentu se konají poslední středu v měsíci v 10,15 hod.
Shromáždění žáků se konají v pátek následující po jednání žákovského parlamentu v 8,20 hod.

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy čerpají dovolenou v době hlavních prázdnin, mimo hlavní prázdniny pouze v případě, že tomu nebrání provozní důvody.
Pedagogičtí pracovníci základní školy čerpají dovolenou v době hlavních a vedlejších prázdnin.
Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené volno) na dobu schůzí
a porad.

 

Jednání pedagogických rad a provozních porad:

26.8. - organizace škol. roku -PR
- hl. úkoly šk. roku, školení BOZP


26. 9. - provozní porada
25. 9. - provozní porada

24.10. - provozní porada
23.10. - provozní porada

28.11. - hodnocení 1. čtvrtletí
27.11. - hodnocení l. čtvrtletí

19.12. - provozní porada
18.12. - provozní porada

23. 1. - pololetní hodnocení
22. 1. - pololetní hodnocení

27. 2. - provozní porada
26. 2. - provozní porada

26. 3. - provozní porada
25. 3. - provozní porada

29. 4. - hodnocení 3. čtvrtletí
30. 4. - hodnocení 3. čtvrtletí

28. 5. - provozní porada
27. 5. - provozní porada

18. 6. - hodnocení škol. roku
17. 6. - celoroční hodnocení práce školy

na svých pracovištích v 8,00 h
Herbenova v 9,00 h
společná ped. rada

Herbenova, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Herbenova, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Mládežnická, 16,00 h
Herbenova, 14,00 h

Herbenova, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Mládežnická, 16,00 h
Herbenova, 14,00 h

Herbenova, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Herbenova, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Mládežnická, 16,00 h
Herbenova, 14,00 h

Herbenova, 12,30 h
Herbenova, 14,15 h

Mládežnická, 16,00 h
Herbenova, 14,00 h

 

Harmonogram akcí

- Doplnění lékárniček


- Nácvik rychlého vyklizení budov
- Shromáždění rodičů,
- Cvičení v přírodě
- Plavecká příprava a kurz
- Divadelní představení
- Filmové představení
- Mikulášská nadílka
- Vánoční besídka žáků

- Inventarizace majetku
- Exkurze žáků do učilišť
- Pololetní prověrky učiva JČ,M
- Bilance hospodaření s FKSP
- Rozpočet FKSP na r. 2020
- Přihlášky žáků do uč. oborů
- Společná hospitace
- Zápis žáků do 1. ročníků a MŠ

- Školní přehlídka v recitaci
- Den otevřených dveří
- Prověrky BOZP
- Školní kolo SHM ZŠ
- Školní kolo SHM ZŠS
- Den Země, cvičení v přírodě
- Okresní kolo (popř. krajské) SHM ZŠ
- Program ke Dni dětí
- Okresní přehlídka v recitaci
- Vybíjená, okr. kolo
- Bušmen, okr. kolo
- Bruslení
- Přehazovaná, okr. kolo
- Kopaná, okr. kolo
- Škola v přírodě

- Olympijský víceboj
- Projekt „Krokus“
- Finanční gramotnost
- Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“        
- Prezentace keramiky


září-leden, p. Trepáčová,
MŠK Ing. Markéta Menšíková
MŠM p. Friessová
září+duben, údržbář, ved. prac.
září, ŘŠ, ved.pr., Mgr. Krůtilová.
září, Mgr. Benadová
jaro, Mgr. Gálová
průběh roku, Mgr. Zugárková, Mgr. Gálová
průběh roku, Mgr. Benadová
prosinec, Mgr. Migotová, Mgr. Tichánková, ved. prac.
prosinec, ZŠS - Mgr. Migotová, Mgr. Tichánková,
              MŠ – Bc. Tomanová, p. Kročilová
prosinec, ZŘŠ + inv. komise, p. Čermáková
pros.- leden, Mgr. Klimová
leden, červen, ZŘŠ + vyuč.
leden, p. Čermáková, ŘŠ
leden,ŘŠ, odbory
únor, VP, Mgr. Klimová
únor, ved. metodických sdruž.
únor, MŠ - ŘŠ, Bc. Stočesová, Bc. Lindnerová
         ZŠ - ŘŠ, Mgr. Blažková, Mgr. Tichánková
únor, ZŘŠ, Mgr. Klimová
únor, ŘŠ + ved. prac. MŠ, vyučující
březen,ŘŠ + odbory, údržbář
duben, ZŘŠ, Mgr. Klimová, Mgr. Blažková
duben, Mgr. Petrjanošová, Mgr. Krůtilová
duben, Mgr. Benadová, Mgr. Krůtilová
květen, ZŘŠ, Mgr. Klimová
červen, Mgr. Svobodová, p. Šperlová
březen, ZŘŠ, Mgr. Klimová
prosinec, Mgr. Benadová
říjen, Mgr. Benadová
únor, Mgr. Benadová
říjen, Mgr. Benadová
duben, ZŘŠ, Mgr. Klimová
květen, Mgr. Petrjanošová, Mgr. Benadová,
            Mgr. Krůtilová, Mgr. Svobodová
celoročně, Mgr. Benadová
Mgr. Blažková
celoročně, ŘŠ, Mgr. Benadová, Mgr. Klimová
Mgr. Tichánková
prosinec, duben, Mgr. Svobodová

 

Vedení školních sbírek

JČ, M, smysl. vých., Nj
Učebna PC, ICT, výukový software       
Přírodopis, chemie
Fyzika, did. technika
Dílny, sklad
Tv
Vv, Hv, Z, D
Sklad učebnic
Pozemky
Školní družina
Školní potřeby
Školní lékárničky, Herbenova
Relaxační místnost

Inventář MŠ,Mládežnická
Inventář MŠ I,Mládežnická
Inventář MŠ II,Mládežnická
Ind. učebna MŠ, Mládežnická
Školní lékárnička, Mládežnická
Chodby, hřiště
InventářMŠ, Komenského
InventářMŠ IV,Komenského
InventářMŠ III,Komenského
ILP
Školní lékárnička,Komenského
Chodby, hřiště

Individuální učebna ZŠS I
Učitelská a žák. knihovna, kuchyně
keramická dílna

Pracovna IVP, Růžičkova

Sborovna, archiv
Kancelář
Výdejna jídelKotelna, chodby, sklep, údržba

Mgr. Tichánková
Mgr. Petrjanošová
Mgr. Gálová
p. Juračka
Mgr. Krůtilová
Mgr.Benadová
Mgr. Migotová
Mgr. Krůtilová
Mgr. Klimová
p. Vrbová
Mgr. Blažková
p. Trepáčová


Bc. Lindnerová
p. Vacková
p. Kročilová
sl. Gazdíková
p. Friessová

Bc. Stočesová
p. Ambrožová
p. Němcová
Bc. Tomanová
Ing. Markéta Menšíková


p. Šperlová
Mgr. Svobodová


Mgr. Zugárková

Mgr. Novotná
p. Čermáková
p. Rychlá
p. Kosibová
p. Žejdlíková

údržbář

 

Pověření  dalšími  činnostmi

Výchovný poradce
Pracovník pro spolupráci se ŠPZ a rodiči
Metodik prevence soc. patologických jevů         
Metodik ICT
Koordinátor ŠVP

vedoucí odloučených pracovišť MŠ

 

Vedoucí metodických sdružení:
pro předškolní výchovu
pro ZŠ
pro ZŠ speciální

 

Preventista BOZP, PO
Správce škol. pozemku
Vedení školní kroniky
Zápisy pedagogických rad
Prezentace školy ve výtv. soutěžích
Fotodokumentace akcí

Mgr. Pavla Klimová
Mgr. Pavla Klimová
Mgr. Jaromíra Blažková
Mgr. Jana Petrjanošová
Mgr. Marcela Valentová

Bc. Dana Stočesová,
Bc. Martina Lindnerová

 

Bc. Martina Lindnerová
Mgr. Lenka Benadová
Mgr. Naděžda Tichánková

 

p. Igor Jermer, p. Svatava Ambrožová
Mgr. Pavla Klimová
Mgr. Marcela Valentová
Mgr. Marta Gálová
Mgr. Pavla Klimová
Mgr. Pavla Klimová, Bc. Martina Lindnerová,
p. Marie Němcová