" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) v naší organizaci zajišťuje poskytování bezplatných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, zákonné zástupce žáků školy a pedagogy. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a týmem pedagogů školy.

Za jejich poskytování odpovídá ředitel školy. Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

Program školního poradenského pracoviště zpracovává a aktualizuje tým poradenských pracovníků školy:

výchovný poradce: Mgr. Pavla Klimová

školní psycholog: Mgr. Simona Chromá

školní metodik prevence: Mgr. Jaromíra Blažková

 

Program školního poradenského pracoviště

Cíle:

 • budování příznivého sociálního klimatu ve třídách a přispívání k integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
 • vytváření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a tvorba metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • podpora žáků v rámci kariérového poradenství,
 • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • posílení průběžné a dlouhodobé péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
 • prohloubení včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytnutí metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči,
 • integrace poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Kontakty jednotlivých poradenských pracovníků ŠPP

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Klimová

Kancelář – Pavilon A, 1. patro

Kontakty: tel. 724 095 284   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:

Středa: 13:00 - 14:00

 

Školní psycholog: Mgr. Simona Chromá

Kancelář – Pavilon A, 1. patro

Kontakty: tel. 736 197 898   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:

Pondělí: 13:00 - 14:00

 

Školní metodik prevence: Mgr. Jaromíra Blažková

Kancelář – Pavilon C, vestavba

Kontakty: tel. 724 095 284   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:

Středa: 13:00 - 14:00

 

Žáci a učitelé – kdykoliv během pracovní doby v akutních případech nebo ke stanovení termínu konzultace.

Rodiče si mohou konkrétní čas konzultace domluvit na uvedených kontaktech, případně využít konzultační hodiny.

 

Činnosti jednotlivých poradenských pracovníků ŠPP

Výchovný poradce

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poradenské činnosti

I.Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

II. Výchovné poradenství

 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), středisky výchovné péče, PČR, OSPOD, odbornými lékaři při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Sledování žáků s výchovnými problémy ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky
 • Organizace činnosti výchovné komise
 • Individuální pohovory s problémovými žáky
 • Vedení dokumentace spojené s volbou povolání
 • Zajišťování včasného vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu
 • Zpracování přehledů o přijetí žáků k dalšímu vzdělávání

III. Metodické a informační činnosti

 • Organizace nabídkových a náborových akcí spojených s výběrem přípravy na budoucí povolání
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
 • Poskytování informací o školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Organizace besed a přednášek výchovného charakteru
 • Předávání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti školských poradenských zařízení a o dalších poradenských službách v regionu ( úřad práce, sociální péče, krizová centra....)
 • Shromažďování individuálních učebních plánů
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Školní psycholog

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména s pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.

I. Diagnostika a depistáž

 • Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.

II. Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení pro žáky.
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 • Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 • Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

III. Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta zákonným zástupcům.
 • Prezentační a informační činnost.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

 

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

I. Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

II. Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů pedagogickým pracovníkům školy.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

III. Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování;
 • Poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

 • třídní učitelé
 • metodická sdružení
 • učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
 • případně další pedagogové, zejména učitelé výchov

Třídní učitel

 • Motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy.
 • Zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy.
 • Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.
 • Spolupracuje s výchovným – kariérovým poradcem při poskytování poradenských služeb týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků třídy.
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence na depistáži varovných signálů, podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve třídě.
 • Spolupracuje se školním psychologem při aktivitách zaměřených na prevenci školního neprospěchu žáků třídy (náprava, vedení apod.), a podle pokynů ředitele i v dalších oblastech vzdělávací a poradenské práce s žáky třídy.

 

Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy  
Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
 

Práce s informacemi a s důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou chráněna dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


Převod dokumentace a nástrojového vybavení

V případě, že škola ukončí pracovní smlouvu s psychologem, zajistí předání dokumentace a nástrojového vybavení novému odborníkovi nebo případné převedení dokumentace příslušnému školskému poradenskému zařízení dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Legislativní rámec

Vyhláška č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění.

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve školách č. j. 27317/2004-24 (Věstník MŠMT, roč. LXI, sešit 7)

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v aktuálním znění.

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR)

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění.

 

V Břeclavi 26. 8. 2021

 

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

 

  

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout