" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Školní poradenské pracoviště ŠPP


Ve škole je zřízeno školní poradenská pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Školní poradenské pracoviště zaručuje důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

 

Školní poradenské pracoviště kontakty a charakteristika:

Kontakt ředitelství školy tel.:    +420 519 371 030

Výchovná poradkyně:     Mgr. Pavla Klimová       email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výchovná poradkyně zejména:

* spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou ,SPC a SVP
* provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova,vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
* předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
* průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
* metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
* podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
* spolupracuje se školním metodikem prevence
* o své činnosti si vede písemné záznamy
* spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
* je ochráncem práv dítěte v prostředí škol

 

Metodik prevence:           Mgr. Jaromíra Blažková email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Metodik prevence zejména:

* spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli
* pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
* sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
* poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých           preventivních aktivit
* koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole
* spolupracuje s institucemi ,které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
* zajišťuje informovanost žáků ,rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi         nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
* ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům