" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výši úplaty a způsob úhrady za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 1. Výše poplatku za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena:
  celodenní provoz - 700 Kč za měsíc na 1 dítě
  polodenní provoz – 466 Kč za měsíc na 1 dítě

 2. Podle § 123, odst. 2 se vzdělávání v MŠ poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 3. Snížená částka úplaty za dítě v mateřské škole
  1. Snížení výše poplatku za předškolní vzdělávání je na základě žádosti zákonného zástupce možné u dítěte, které mateřskou školu po celý měsíc z důvodu nemoci vůbec nenavštěvovalo. V tomto případě se snižuje měsíční poplatek na polovinu, tedy 350 Kč.
  2. V případě přerušení provozu mateřské školy delší než 5 pracovních dní, bude úplata za předškolní vzdělávání v tomto období přiměřeně snížena podle počtu dní s přerušeným provozem (§ 6, odst. 5, vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění), a to vždy podle aktuálního měsíce.

 4. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, dále osoba, která má dítě v pěstounské péči a zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
  O osvobození od poplatků v těchto případech rodiče žádají ředitelku školy.
  K žádosti je nutno přiložit rozhodnutí Městského úřadu o přiznání příspěvku.
  Poplatky je nutno uhradit do 15. dne stávajícího měsíce.

 5. Způsob použití prostředků vybraných jako úplaty za vzdělávání
  Úplata za předškolní vzdělávání je příjmem školy a slouží ke krytí provozních nákladů a nákladů na školní materiál a učební pomůcky, s nímž se v mateřské škole pracuje.

 6. Závěrečná ustanovení
  1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 14 S 9/2015.
  2. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
  3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023.
 V Břeclavi 29. 6. 2023                                                                                Mgr. Alice Magdonová
                                                                                   ředitelka školy

 

 

   
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout