" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020

 

Ředitelka Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výši úplaty a způsob úhrady za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 1. Výše poplatku za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2019/2020
      je stanovena – celodenní provoz - 500 Kč za měsíc na 1 dítě
                              polodenní provoz –333 Kč za měsíc na 1 dítě

 2. Podle § 123, odst. 2 se vzdělávání v MŠ poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,
      který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
  , a děti, kterým byl povolen
      odklad  povinné školní docházky.

 3. Snížená částka úplaty za dítě v mateřské škole
      - snížení výše poplatků za předškolní vzdělávání je možné u dítěte, které mateřskou
      školu z důvodu nemoci po celý měsíc z důvodu nemoci vůbec nenavštěvovalo.
      V tomto případě se snižuje měsíční poplatek na polovinu, tedy 250 Kč.

 4. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku
      pomoci v hmotné nouzi, dále osoba, která má dítě v pěstounské péči a zákonný
      zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12 zákona č. 108/2006 Sb.
      o sociálních službách.

O osvobození od poplatků v těchto případech rodiče žádají ředitelku školy.
K žádosti je nutno přiložit rozhodnutí Městského úřadu o přiznání příspěvku.

Poplatky je nutno uhradit do 15. dne stávajícího měsíce.

 

 V Břeclavi 25. 6. 2019 Mgr. Alice Magdonová
     ředitelka školy