" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Organizace školního roku 2021/2022

1. 9. 2021 – zahájení školního vyučování školního roku 2021/2022

28. 9. 2021 – Den české státnosti (státní svátek)

28. 10. 2021 – Den vzniku samostatného Československého státu (státní svátek)

27. a 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny

17. 11. 2021 – Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)

23. 12. 2021 - 2.1.2022 – vánoční prázdniny

3. 1. 2022 – zahájení výuky po vánočních prázdninách

4. 2. 2022 – pololetní prázdniny

7. 3. - 13. 3. 2022 – jarní prázdniny

6. 4. 2022 – zápis do 1. ročníku ZŠ

14. 4. 2022 – velikonoční prázdniny

1. 5. 2022 - Svátek práce

12. 5. 2022 – zápis do MŠ

8. 5. 2022 – Den vítězství  (státní svátek)

30. 6. 2022 – slavnostní zakončení školního roku, vydání vysvědčení

1.7.2022 – 31.8.2022 - hlavní prázdniny

Přípravný týden pedagogického sboru začíná ve čtvrtek 24. 8. 2022.

1. 9. 2022 – slavnostní zahájení školního  roku 2022/2023
VYHLÁŠKA 211/2020 Sb.
ze dne 27. dubna 2020


o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


§ 1
Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.
(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.
(4) Odstavec 1 se použije obdobně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.


§ 2
Zkoušky a komisionální zkoušky
Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.


§ 3
Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku
(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.
(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo komisionální zkoušku a nemůže být hodnocen podle § 1, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.


§ 4
Informování o způsobu hodnocení
Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.


§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v.r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________