" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

pro školní rok 2020/2021

 

               Ředitelka Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizace stanovuje následující podmínky a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí zapsaných do mateřské školy:

Podmínky přijetí dítěte do některé ze speciálních tříd mateřské školy

- doporučení školského poradenského zařízení
- dítě absolvovalo všechna povinná očkování nebo má doklad, že je proti nákaze imunní  nebo se nemůže očkování podrobit pro     trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Tato podmínka se nevztahuje na děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku pěti let věku.

 

Základní kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

  1. Přednostně budou přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. 2020 dosáhnou nejméně tří let věku
  2. Minimální věk dítěte 3 roky

 

Zvýhodňující kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

Kritérium Body
Trvalý pobyt dítěte* Trvalý pobyt v obci 3
Trvalý pobyt mimo obec 1
Věk dítěte 3 roky 5
4 roky 10
5 let 12
6 let (pro případ odkladu školní docházky) 15
Individuální situace dítěte Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 10
Celkem    

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Pro přijetí dítěte do naší mateřské školy je nutné podat:

- žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (formulář je k dispozici v sekci Ke stažení)
- přihlášku (potvrzenou pediatrem; k vyzvednutí v ředitelně školy)

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace svým ředitelem ve správním řízení.

  • Před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci uchazeče (dítěte) dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to 2. 6. 2020.     
  • Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole, a to u hlavního vstupu do areálu školy. Dále se uvedený seznam zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na webových stránkách školy www.zsherbenova.cz.
  • Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn v pondělí 8. 6. 2020  na dobu 15 dnů, tedy do 24. 6. 2020.
  • Zveřejněním uvedeného seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání za oznámená. Proto se rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nedoručují do vlastních rukou poštovní zásilkou nebo osobním předáním.
  • Rozhodnutí o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout 10. – 12. 6. 2020.
  • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče k základnímu vzdělávání bude doručeno zákonnému zástupci uchazeče poštovní zásilkou do vlastních rukou.

V Břeclavi dne 3. 2. 2020                                                                                                   Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

Formuláře jsou k dispozici v sekci Ke stažení.