" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Úřední deska

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 naleznete zde.

 

VYHLÁŠENÍ VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s § 167, odstavcem 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a volebním řádem schváleným usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 33/INA-VOK ze dne 3. 12. 2015 (dále jen volební řád) vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky v Mateřské škole a základní škole Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizaci.

Školská rada projednává a schvaluje dokumenty školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Každý ze zákonných zástupců má právo volit nebo být volen do Školské rady. Předpokladem je věk 18 a více let a právní způsobilost.

Oprávněné osoby mohou podávat své přihlášky na kandidáty na členy školské rady v ředitelně školy a na odloučených pracovištích v Břeclavi:

nábř. Komenského 2014/10 – Bc. Dana Stočesová

Mládežnická 3330/3 – Bc. Martina Lindnerová

Růžičkova – Mgr. Eliška Zugárková

Přihlášku je možné si stáhnout níže nebo vyzvednout v kanceláři školy.

Lhůta pro podání přihlášek zákonnými zástupci žáků a pedagogických pracovníků je ode dne vyhlášení voleb do pátku 4. 6. 2021, poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány.

Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 5. června 2021 na internetových stránkách školy, na úřední desce u vchodu do areálu školy a na nástěnce na odloučených pracovištích.

Rodiče volí tři zástupce zákonných zástupců žáků a pedagogičtí pracovníci školy tři zástupce pedagogických pracovníků.

Volby proběhnou v jednom kole tajným hlasováním v pondělí 21. června 2021 od 7:00 do 15:00 hodin v budově ředitelství školy Herbenova 2969/4 v Břeclavi.

Hlasovací lístek vhodí volič do volební urny v ředitelně.

Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost členům volební komise, budou-li k tomu vyzváni. Hlasovací lístky obdrží voliči od svých třídních učitelů. Na hlasovacím lístku s abecedním seznamem kandidátů volič zakřížkuje pořadové číslo toho kandidáta, kterému dává svůj hlas nebo odevzdá hlasovací lístek nevyplněný.

Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách.Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce školy u vchodu do areálu školy, na odloučených pracovištích a na webových stránkách školy 22. června 2021.

Podrobný volební řád bude vyvěšen na nástěnce školy u vchodu do ředitelny, na odloučených pracovištích a na webových stránkách školy.

V Břeclavi dne 27. května 2021                                                                                                       Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 icon pdf  
VOLEBNÍ ŘÁD

 

 

 

 

Kandidátní listina pro řádné volby členů do školské rady pro volební období 2021 - 2024

 Ve stanoveném termínu se přihlásili tito kandidáti:

 za zákonné zástupce nezletilých žáků:

 1. Kateřina Čermáková
 2. Monika Tarodyová
 3. Petra Domesová
 4. Marcela Kalužíková
 5. Eva Benešová
 6. Tibor Bugyi
 7. Jana Frydrychová

  za pedagogické pracovníky:

 1. Jaroslava Seifertová
 2. Regina Svobodová
 3. Markéta Menšíková

 

V Břeclavi 5. 6. 2021                                                

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Výsledky voleb členů Školské rady

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky v Mateřské škole a základní škole Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizaci pro volební období 2021 - 2024

Na základě výsledků byli do školské rady zvoleni tito kandidáti:

a) za zákonné zástupce nezletilých žáků

     1.    Kateřina Čermáková             

     2.    Eva Benešová            

     3.    Marcela Kalužíková                         

 

b) za pedagogické pracovníky

 1. Mgr. Jaroslava Seifertová
 2. Mgr. Regina Svobodová
 3. Ing. Markéta Menšíková

 

V Břeclavi 22. 6. 2021  

                                              

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ naleznete zde.

  

Vzhledem k okolnostem (COVID_19) bylo při zápisu dětí, žáků pro školní rok 2020/2021 postupováno dle pokynu zřizovatele, pokynů Ministerstva školství nebo orgánů hygienické služby.

Zákonní zástupci nebo další oprávněné osoby se vztahem k dítěti doručili potřebné dokumenty k provedení zápisu poštou, elektronicky, osobně bez kontaktu nebo vhozením do označené schránky. Někteří žadatelé o přijetí dítěte, žáka ke vzdělávání přiložili dokumenty nad rámec povinných dokumetů dle ustanovení § 28, odst. 2,3 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Zpravidla byly přikládány prosté kopie rodného listu dítěte, doklady o očkování, kopie OP apod.  

Na základě pokynu Pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného na základě článku 37 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 a dle zákona 110/2019 Sb. budou po ukončení všech úkonů dokumenty postoupené nad rámec zákonných požadavků fyzicky skartovány. Současně budou vymazány v elektronické poště přijaté emaily včetně emailových adres žadatelů. V případě přijetí budou nově údaje zaregistrovány do školní matriky.


 


 

Informace o činnostech zpracování osobních údajů (GDPR)

 naleznete zde.

 


 

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (GDPR)

 naleznete zde.