" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Úřední deska

 

Výzva pro občany Jihomoravského kraje

Zapojte se do činnosti školských rad na školách zřizovaných krajem! 

Podrobnosti naleznete zde.

 

 

 

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova,

příspěvková organizace

     se sídlem Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav

Č.j.: ZŠ/25/2020/Ma 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, zveřejňuje podle ustanovení § 34 odst. 6, a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Pracoviště nábř. Komenského 10

MŠH2   přijat/a                             MŠH3   přijat/a                          MŠH4   přijat/a                      

MŠH5   přijat/a                             MŠH6   přijat/a                          MŠH8   přijat/a     

MŠH9   přijat/a             


Pracoviště Mládežnická 3

MŠH7   přijat/a                             MŠH10   přijat/a                         MŠH11   přijat/a


Lhůta na odvolání začíná běžet následující den 26. 5. 2020, poslední, patnáctý den odvolací lhůty je 9. 6. 2020.

Rozhodnutí nabývá právní moci marným uplynutím lhůty, tedy 10. 6. 2020.

 

Datum vyvěšení: 25.5.2020                                      

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Vzhledem k okolnostem (COVID_19) bylo při zápisu dětí, žáků pro školní rok 2020/2021 postupováno dle pokynu zřizovatele, pokynů Ministerstva školství nebo orgánů hygienické služby.

Zákonní zástupci nebo další oprávněné osoby se vztahem k dítěti doručili potřebné dokumenty k provedení zápisu poštou, elektronicky, osobně bez kontaktu nebo vhozením do označené schránky. Někteří žadatelé o přijetí dítěte, žáka ke vzdělávání přiložili dokumenty nad rámec povinných dokumetů dle ustanovení § 28, odst. 2,3 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Zpravidla byly přikládány prosté kopie rodného listu dítěte, doklady o očkování, kopie OP apod.  

Na základě pokynu Pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného na základě článku 37 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 a dle zákona 110/2019 Sb. budou po ukončení všech úkonů dokumenty postoupené nad rámec zákonných požadavků fyzicky skartovány. Současně budou vymazány v elektronické poště přijaté emaily včetně emailových adres žadatelů. V případě přijetí budou nově údaje zaregistrovány do školní matriky.


 

 

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova,
příspěvková organizace

se sídlem Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav

Č.j.: ZŠ 12/2020/Ma

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v základní škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

přidělené registrační číslo výsledek řízení
ZŠ 1 přijat/a
ZŠ 2 přijat/a
ZŠ 3 přijat/a

 

Datum zveřejnění: 4. 5. 2020

Mgr. Alice Magdonová
ředitelka školy

 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

budou přijímány v termínu od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

 

Zápis proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace

ze školského poradenského zařízení) příslušné škole:

·      doručením do datové schránky školy (ID: ijmxfsk)

·      e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

·      poštou na adresu ředitelství školy

·      osobně zákonným zástupcem dítěte v budově školy, Herbenova 4, po tel. domluvě termínu osobní schůzky.

(tel. č. 702 187 061 Mgr. Alice Magdonová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Zákonní zástupci dítěte doručí:

- žádost o přijetí do MŠ
- čestné prohlášení o očkování
- souhlas se zpracováním osobních údajů
- informovaný souhlas
- kopii rodného listu dítěte
- kopii očkovacího průkazu dítěte
- doporučující stanovisko školského poradenského zařízení - SPC, PPP 

Veškeré potřebné formuláře k podání žádosti o přijetí jsou k dispozici v sekci  „Ke stažení“.

Každé žádosti bude přiřazeno registrační číslo, které Vám bude po přijetí Vaší žádosti telefonicky sděleno.

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou uvedeny v sekci "Kritéria pro přijetí do MŠ"

·       Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole, a to u hlavního vstupu do areálu školy. Dále se uvedený seznam zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na webových stránkách školy www.zsherbenova.cz.

·       Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn v pondělí 25. 5. 2020 na dobu 15 dnů, tedy do 9. 6. 2020.

·       Zveřejněním uvedeného seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout po telefonické domluvě.

·       Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče k základnímu vzdělávání bude doručeno zákonnému zástupci uchazeče poštovní zásilkou do vlastních rukou.

V případě nejasností využijte výše uvedené kontakty.

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova,

příspěvková organizace

se sídlem Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav

 

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

 

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce budou přijímány v termínu

od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

 

Zápis proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského

poradenského zařízení) příslušné škole:

 

  • osobně zákonným zástupcem dítěte po domluvě v budově ředitelství školy, Herbenova 4

     (tel. č. 702 187 061, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

     Je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

  • poštou  (veškeré formuláře potřebné k podání žádosti jsou k dispozici v sekci „Ke stažení“ na webových stránkách školy).      Do obálky vložte také doporučení SPC a kopii rodného listu dítěte.

 

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě odkladu podají zákonní zástupci žádost o odklad povinné školní docházky a doporučení SPC k odkladu.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Po ukončení mimořádných opatření proběhne setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení ses prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

V případě nejasností využijte výše uvedené kontakty.

 

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

 


 


 

Informace o činnostech zpracování osobních údajů (GDPR)

 naleznete zde.

 


 

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (GDPR)

 naleznete zde.