" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Úřední deska

Výsledky voleb členů Školské rady

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky v Mateřské škole a základní škole Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizaci pro volební období 2024 - 2027

Na základě výsledků byli do školské rady zvoleni tito kandidáti:

a) za zákonné zástupce nezletilých žáků

     1.    Ing. Jitka Střižíková           

     2.    Iva Horáková          

     3.    Jaroslav Zbytovský  

                      

b) za pedagogické pracovníky

    1. Mgr. Květoslava Migotov

    2. Mgr. Pavla Vlčková

    3. Mgr. Radka Navrátilová

 

V Břeclavi 21. 6. 2024 

                                              

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

 

Pracoviště nábř.  Komenského 2014/10                   Pracoviště Mládežnická 3330/3

                        MŠK  2    přijat/a                                              MŠM 1    přijat/a

                        MŠK  3    přijat/a                                              MŠM  2    přijat/a

                        MŠK  4    přijat/a                                              MŠM  3    přijat/a

                        MŠK  5    přijat/a                                              MŠM  4    přijat/a

                        MŠK  6    přijat/a

 

 • Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn do 25. 6. 2024.
 • Lhůta na odvolání začíná běžet ode dne 8. 6. 2024, poslední den odvolací lhůty je 24. 6. 2024. Rozhodnutí nabývá právní moci marným uplynutím lhůty, tedy 25. 6. 2024.
 • Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 • Zveřejněním uvedeného seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání za oznámená. Proto se rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nedoručují do vlastních rukou poštovní zásilkou nebo osobním předáním.
 • Rozhodnutí o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout po telefonické domluvě na ředitelství školy.
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče k základnímu vzdělávání bude doručeno zákonnému zástupci uchazeče poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Datum vyvěšení: 7. 6. 2024                                        Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

  


Kandidátní listina pro řádné volby členů do školské  rady

pro volební období 2024 - 2027 tištěná varianta zde.

 

Ve stanoveném termínu se přihlásili tito kandidáti:

za zákonné zástupce nezletilých žáků:

 1. Iva Horáková
 2. Jaroslav Zbytovský
 3. Jitka Střižíková
 4. Petra Domesová
 5. Ingrid Štrausová

za pedagogické pracovníky:

 1. Květoslava Migotová
 2. Pavla Vlčková
 3. Radka Navrátilová

V Břeclavi 5. 6. 2024 

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

VYHLÁŠENÍ VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY 

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky

V souladu s § 167, odstavcem 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a volebním řádem schváleným usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 33/INA-VOK ze dne 3. 12. 2015 (dále jen volební řád) vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky v Mateřské škole a základní škole Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizaci.

Školská rada projednává a schvaluje dokumenty školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Každý ze zákonných zástupců má právo volit nebo být volen do Školské rady. Předpokladem je věk 18 a více let a právní způsobilost.

Oprávněné osoby mohou podávat své přihlášky na kandidáty na členy školské rady v ředitelně školy a na odloučených pracovištích v Břeclavi:

nábř. Komenského 2014/10 – Bc. Barbora Tomanová

Mládežnická 3330/3 – Bc. Martina Lindnerová

Růžičkova – Mgr. Eliška Zugárková

Přihlášku je možné si stáhnout níže nebo vyzvednout v kanceláři školy.

Lhůta pro podání přihlášek zákonnými zástupci žáků a pedagogických pracovníků je ode dne vyhlášení voleb do pátku 4. 6. 2024, poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány.

Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 5. června 2024 na internetových stránkách školy, na úřední desce u vchodu do areálu školy a na nástěnce na odloučených pracovištích.

Rodiče volí tři zástupce zákonných zástupců žáků a pedagogičtí pracovníci školy tři zástupce pedagogických pracovníků.

Volby proběhnou v jednom kole tajným hlasováním ve čtvrtek 20. června 2024 od 7:00 do 15:00 hodin v budově ředitelství školy Herbenova 2969/4 v Břeclavi.

Hlasovací lístek vhodí volič do volební urny v ředitelně.

Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost členům volební komise, budou-li k tomu vyzváni. Hlasovací lístky obdrží voliči od svých třídních učitelů. Na hlasovacím lístku s abecedním seznamem kandidátů volič zakřížkuje pořadové číslo toho kandidáta, kterému dává svůj hlas nebo odevzdá hlasovací lístek nevyplněný.

Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce školy u vchodu do areálu školy, na odloučených pracovištích a na webových stránkách školy dne 21. června 2024.

Podrobný volební řád bude vyvěšen na nástěnce školy u vchodu do ředitelny, na odloučených pracovištích a na webových stránkách školy.

V Břeclavi dne 20. května 2024                     

 

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení k základnímu vzdělávání

prijimaci rizeni k zakladnimu vzdelavani

 

Směrnici pro poskytování informací podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

 

 


Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

ve školním roce 2023-2024

20230612104530924

 

 

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání

ve školním roce 2023-2024
naleznete zde.

 

Zapis MS 2023 1
Zapis MS 2023 2

 

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 15. září 2022 zveřejněním na úřední desce u hlavního vchodu do areálu školy, na internetových stránkách školy www.zsherbenova.cz a na nástěnce v budovách odloučených pracovišť.

Ředitelka školy vyzvala zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků.

Návrhy na kandidáty bylo možné předat či zaslat do pátku 23. září do 14.00 hod. k rukám ředitelky školy, která je zaevidovala a jejich seznam zveřejnila na úřední desce u hlavního vchodu do areálu školy, na internetových stránkách školy www.zsherbenova.cz a na nástěnce v budovách odloučených pracovišť dne 26. září 2022.

Ředitelka školy jmenovala pětičlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

     Mgr. Alice Magdonová, předseda

     Mgr. Pavla Kimová, členka

     Mgr. Lenka Benadová, členka

     Markéta Čermáková, členka

     Eliška Trepáčová, členka

Volby proběhly ve středu 5. října 2022 od 7.00 – 15.00 hod. v budově ředitelství Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizace:

Hlasovalo 28 zákonných zástupců z celkového počtu 56 (50%), dva hlasy byly neplatné.

Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

 1. Martina Štefečková    16
 2. Dominika Michalski      5
 3. Věra Kvasnovská         4
 4. Olga Gabčová              1
 5. Judita Gabčová            0

Na základě výsledků byla do školské rady za zákonné zástupce zvolena:

PhDr. Martina Štefečková

 
V Břeclavi dne 6.10.2022                                                        Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Ředitelka Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizace vyhlašuje doplňovací volby do školské rady dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dle volebního řádu školské rady, a to volbu 1 člena do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Způsob podání kandidatur

Pokud máte zájem kandidovat, vyplňte přihlášku, kterou si můžete vyzvednout v kanceláři školy.

Termín podání přihlášky: nejpozději do 23. 9. 2022 do 14:00 hodin, poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány.

Místo podání: ředitelna školy, Herbenova 2969/4, Břeclav

Zveřejnění kandidátní listiny: 26. září 2022 ve 14:00 na webových stránkách školy a na úřední desce

u vchodu do areálu školy.

Každý zákonný zástupce obdrží hlasovací lístek, na kterém zaškrtne jednoho z navržených kandidátů.

Volby proběhnou dne 5. října v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Místo konání: ředitelství školy na ulici Herbenova 2969/4, Břeclav

Způsob voleb: tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva

Hlasovací lístek vhodí volič do volební urny v ředitelně.

Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost členům volební komise, budou-li k tomu vyzváni. Hlasovací lístek obdrží voliči od svých třídních učitelů. Na hlasovacím lístku s abecedním seznamem kandidátů volič zakřížkuje pořadové číslo toho kandidáta, kterému dává svůj hlas nebo odevzdá hlasovací lístek nevyplněný.

Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách.Členem školské rady se stává kandidát podle pořadí v doplňovacích volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce školy u vchodu do areálu školy, na odloučených pracovištích a na webových stránkách školy dne 6. října 2022.

 

 icon pdf  
VOLEBNÍ ŘÁD
 icon pdf
Volby 5.10.2022 - Kandidátní listina

 

V Břeclavi 15. 9. 2022                                              Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

pvvs 21 23

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení k základnímu vzdělávání ve školním 

roce 2022-2023 naleznete zde.

 

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 naleznete zde.

 

VYHLÁŠENÍ VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s § 167, odstavcem 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a volebním řádem schváleným usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 33/INA-VOK ze dne 3. 12. 2015 (dále jen volební řád) vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky v Mateřské škole a základní škole Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizaci.

Školská rada projednává a schvaluje dokumenty školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Každý ze zákonných zástupců má právo volit nebo být volen do Školské rady. Předpokladem je věk 18 a více let a právní způsobilost.

Oprávněné osoby mohou podávat své přihlášky na kandidáty na členy školské rady v ředitelně školy a na odloučených pracovištích v Břeclavi:

nábř. Komenského 2014/10 – Bc. Dana Stočesová

Mládežnická 3330/3 – Bc. Martina Lindnerová

Růžičkova – Mgr. Eliška Zugárková

Přihlášku je možné si stáhnout níže nebo vyzvednout v kanceláři školy.

Lhůta pro podání přihlášek zákonnými zástupci žáků a pedagogických pracovníků je ode dne vyhlášení voleb do pátku 4. 6. 2021, poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány.

Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 5. června 2021 na internetových stránkách školy, na úřední desce u vchodu do areálu školy a na nástěnce na odloučených pracovištích.

Rodiče volí tři zástupce zákonných zástupců žáků a pedagogičtí pracovníci školy tři zástupce pedagogických pracovníků.

Volby proběhnou v jednom kole tajným hlasováním v pondělí 21. června 2021 od 7:00 do 15:00 hodin v budově ředitelství školy Herbenova 2969/4 v Břeclavi.

Hlasovací lístek vhodí volič do volební urny v ředitelně.

Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost členům volební komise, budou-li k tomu vyzváni. Hlasovací lístky obdrží voliči od svých třídních učitelů. Na hlasovacím lístku s abecedním seznamem kandidátů volič zakřížkuje pořadové číslo toho kandidáta, kterému dává svůj hlas nebo odevzdá hlasovací lístek nevyplněný.

Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách.Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce školy u vchodu do areálu školy, na odloučených pracovištích a na webových stránkách školy 22. června 2021.

Podrobný volební řád bude vyvěšen na nástěnce školy u vchodu do ředitelny, na odloučených pracovištích a na webových stránkách školy.

V Břeclavi dne 27. května 2021                                                                                                       Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 icon pdf  
VOLEBNÍ ŘÁD

 

 

 

 

Kandidátní listina pro řádné volby členů do školské rady pro volební období 2021 - 2024

 Ve stanoveném termínu se přihlásili tito kandidáti:

 za zákonné zástupce nezletilých žáků:

 1. Kateřina Čermáková
 2. Monika Tarodyová
 3. Petra Domesová
 4. Marcela Kalužíková
 5. Eva Benešová
 6. Tibor Bugyi
 7. Jana Frydrychová

  za pedagogické pracovníky:

 1. Jaroslava Seifertová
 2. Regina Svobodová
 3. Markéta Menšíková

 

V Břeclavi 5. 6. 2021                                                

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Výsledky voleb členů Školské rady

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky v Mateřské škole a základní škole Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizaci pro volební období 2021 - 2024

Na základě výsledků byli do školské rady zvoleni tito kandidáti:

a) za zákonné zástupce nezletilých žáků

     1.    Kateřina Čermáková             

     2.    Eva Benešová            

     3.    Marcela Kalužíková                         

 

b) za pedagogické pracovníky

 1. Mgr. Jaroslava Seifertová
 2. Mgr. Regina Svobodová
 3. Ing. Markéta Menšíková

 

V Břeclavi 22. 6. 2021  

                                              

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ naleznete zde.

  

Vzhledem k okolnostem (COVID_19) bylo při zápisu dětí, žáků pro školní rok 2020/2021 postupováno dle pokynu zřizovatele, pokynů Ministerstva školství nebo orgánů hygienické služby.

Zákonní zástupci nebo další oprávněné osoby se vztahem k dítěti doručili potřebné dokumenty k provedení zápisu poštou, elektronicky, osobně bez kontaktu nebo vhozením do označené schránky. Někteří žadatelé o přijetí dítěte, žáka ke vzdělávání přiložili dokumenty nad rámec povinných dokumetů dle ustanovení § 28, odst. 2,3 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Zpravidla byly přikládány prosté kopie rodného listu dítěte, doklady o očkování, kopie OP apod.  

Na základě pokynu Pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného na základě článku 37 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 a dle zákona 110/2019 Sb. budou po ukončení všech úkonů dokumenty postoupené nad rámec zákonných požadavků fyzicky skartovány. Současně budou vymazány v elektronické poště přijaté emaily včetně emailových adres žadatelů. V případě přijetí budou nově údaje zaregistrovány do školní matriky.


 


 

Informace o činnostech zpracování osobních údajů (GDPR)

 naleznete zde.

 


 

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (GDPR)

 naleznete zde.

  

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout