" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Herbenova
Ředitelství školy mapa
nábř. Komenského
Mateřská škola mapa
Mládežnická
Mateřská škola mapa
Růžičkova
Individuální pracoviště mapa

Profil školy

 

Charakteristika - profil školy


Základní údaje

Název: Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace
Sídlo:   Herbenova 2969/4, Břeclav 690 03
IČO:     708 387 71
Zřizovatel: Jihomoravský kraj
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: ijmxfsk

Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením v rámci předškolní a školní povinné docházky. Poskytujeme vzdělání dětem se všemi stupni mentálního postižení, s poruchami autistického spektra, vadami řeči a souběžným postižením více vadami.
Zařízení navštěvují děti a žáci nejen z Břeclavi, ale i z okolních obcí celého břeclavského regionu, pro imobilní žáky je zajišťován svoz společností Remedia Plus, z.ú. Škola svou spoluprací s poskytovatelem sociálních služeb – Remedií - může vzdělávat všechny děti bez ohledu na stupeň jejich postižení.
Těmito možnostmi získává v břeclavském regionu významné postavení a stává se stále více společenským a vzdělávacím centrem, které vytváří rovné příležitosti pro předškolní děti a děti školou povinné, ale i pro dospělé se zdravotním postižením. Nabízí jim možnosti v rámci celoživotního vzdělávání a v přípravě jejich budoucího uplatnění na trhu práce.

Přehled oborů vzdělání

Hlavním předmětem činnosti organizace dle zřizovací listiny pod č.j. 20/174 ze dne 30. dubna 2015 a Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině, který nabyl účinnosti 1. července 2017 je:

1.„Příspěvková organizace jako mateřská škola zřízená podle ustanovení § 181 odst. 1) písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje předškolní vzdělávání dětem se závažnými vadami řeči, souběžným postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro děti s mentálním postižením; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a části druhou, a prováděcími předpisy k zákonu.“

2. „Příspěvková organizace jako základní škola zřízená podle ustanovení § 181 odst. 1) písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje základní vzdělávání žákům se souběžným postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro žáky s mentálním postižením; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a části třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.“

3. Příspěvková organizace jako školní jídelna - výdejna (§3141) poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119   a prováděcími předpisy k zákonu.

4. Příspěvková organizace jako školní družina (§ 3143) poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118, a prováděcími předpisy k zákonu.

5. Příspěvková organizace jako školní klub (§ 3143) poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118, a prováděcími předpisy k zákonu.

Výchovně-vzdělávací proces probíhá na čtyřech pracovištích na území města Břeclav.

Materiálně-technické zázemí

Budova na ulici Herbenova 4 je sídlem ředitelství školy. Majitelem budovy je Krajský úřad Jihomoravského kraje, škola ji má v právu užívání. Budova se těší poměrně dobrému technickému stavu. Byla provedena renovace vstupů do budovy (bezbariérový přístup) s inovací systému zabezpečení školy. Nově byla vyměněna okna v celé budově. Je zde celkem 10 kmenových učeben, každá je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu. Výuka pracovní výchovy probíhá ve cvičné kuchyni, kovodílně a na školním pozemku, který náleží areálu školy. Škola disponuje počítačovou učebnou, dvěma učebnami pro individuální výuku, malou cvičebnou a dílnou pro výrobu keramiky, kde nechybí ani keramická pec a hrnčířský kruh.
V pěti kmenových třídách jsou vzděláváni žáci základní školy a ve čtyřech třídách žáci školy speciální. Školní družina má dvě oddělení. Ranní i odpolední provoz prvního oddělení je realizován v místnosti vybavené pro klidové aktivity s přilehlou hernou. Druhé oddělení využívá ke své činnosti jednu z učeben. Při zařízení pracuje i školní klub. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky – ICT, keramický, sportovní, hudebně-dramatický a logopedický.
Okolí školy je pěkné, upravené. V areálu školy se také nachází budova školní jídelny - výdejny, volejbalové hřiště, doskočiště, dětské hřiště, školní pozemek a velká travnatá plocha pro odpočinkové aktivity, kterou mohou žáci využívat i v době přestávek. K výuce na čerstvém vzduchu slouží venkovní učebna.
Pedagogičtí pracovníci mají své kabinety, společnou sborovnu a volný přístup k internetu a kopírkám. Také mohou využívat odbornou literaturu z učitelské knihovny.

Budova na Nábř. Komenského 10  je také vlastnictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje a škola ji má v užívání.Budova prošla mnoha renovacemi. Ve dvou třídách zde probíhá vzdělávání 25 dětí s těžkými vadami řeči. Jedna z nich je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu.
K dispozici je logopedická pracovna a školní jídelna - výdejna. Mateřská škola využívá přilehlou zahradu, jejíž vybavení je postupně obnovováno a obohacováno. Budova nemá bezbariérový přístup.

Pracoviště Mládežnická 3 je umístěno v pronajatých prostorách v budově bývalé Soukromé střední odborné školy, v pavilonu III. Zde probíhá ve dvou třídách vzdělávání předškolních dětí s poruchami autistického spektra a souběžným postižením více vadami. Obě třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu. K dispozici je pracovna pro individuální práci s dítětem a školní jídelna - výdejna. K pobytu venku slouží přilehlá zahrada s herními prvky. Do budovy je možný bezbariérový přístup.

Pracoviště Růžičkova 5 je místem působnosti společnosti Remedia Plus z.ú. Zde se nachází jedna třída pro dětí se souběžným postižením více vadami a denní stacionář.

 

Výchovně - vzdělávací činnost školy

Ve škole pracuje celkem 32 pedagogických pracovníků, hospodářka, administrativní pracovnice, personalistka a 6 provozních zaměstnanců.

Činnost školního poradenského pracoviště zajišťují výchovná poradkyně, školní psycholog a metodik prevence.

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle inovovaného školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“. Vychází ze zásady „být při tom", je uplatňováno prožitkové učení a při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra je využívána metodika strukturovaného učení.

V ZŠ probíhá vzdělávání ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu „Herbenka ZV“ zpracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kdy bylo učivo v jednotlivých předmětech redukováno a doplněno digitálními kompetencemi.

Ve 4. až 9. ročníku je vyučován předmět Informatika.

V ZŠ speciální se vzdělávání uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu „Herbenka 2“ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠS, díl I. a II.

Žáci s poruchami autistického spektra jsou integrováni na základě věku a jejich mentálních schopností do příslušného ročníku a typu vzdělávání.

Škola spolupracuje s partnerskou organizací Remedia Plus z.ú. i v oblasti péče o dospělé absolventy. Zajišťuje výuku v kurzu Keramika a výroba dárkových předmětů.

Další činnost školy je velmi pestrá. Žáci absolvují výcvik plavání a bruslení. Každoročně se konají Sportovní hry mládeže, okresní kolo organizuje naše škola. Žáci soutěží i v recitaci, nejprve ve školním kole, poté v okresním kole a úspěšně i v oblastním kole. Účastní se sportovních i výtvarných soutěží. Na podzim a na jaře probíhá cvičení v přírodě, v jarním období je spojeno s ekologickou tématikou. Ve spolupráci s Policií ČR získávají žáci znalosti a dovednosti z dopravní výchovy, besedují s policisty, soudcem a dalšími zajímavými lidmi. Realizujeme exkurze, návštěvy výstav, muzeí, besed, filmových a divadelních představení, daří se organizovat zájezdy do brněnských divadel a výlety za krásami naší vlasti. Zajišťujeme pobyt žáků ve škole v přírodě.


Škola je zapojena do projektů „Školní mléko“, „Ovoce do škol“,  „Krokus", „Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav IV“, „Záložka do knihy spojuje školy“ a „Implementace DZ JMK“.
Ve škole pracuje Žákovský parlament, jehož členové byli zvoleni žáky školy jako zástupci jednotlivých tříd. Vždy poslední pátek v měsíci se koná shromáždění žáků, kde hodnotíme uplynulý měsíc, vyhlašujeme „Borce měsíce“, popřejeme těm, kteří měli narozeniny, předáváme ocenění získaná v různých soutěžích a informujeme o důležitých událostech.

Škola a veřejnost

O životě na „Herbence“ informujeme širokou veřejnost prostřednictvím médií a školních webových stránek. Žáci spolu s klienty Integračního centra prezentují každoročně své keramické výrobky na městských vánočních trzích. Škola se úspěšně zapojuje do soutěží uměleckého a sportovního charakteru nejen v celostátním, ale i v mezinárodním měřítku. V rámci přeshraniční spolupráce se pravidelně setkáváme se spřátelenou školou z Malacek.
Poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení vzdělávacím institucím, připravující budoucí pedagogické pracovníky.

Škola vykonává v rámci projektu "Implementace DZ JMK" činnost Centra metodické pomoci. Účelem projektu je poskytování metodické podpory školám v našem regionu, které integrují žáky s lehkým mentálním postižením.

Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, Školskou radou a Spolkem rodičů Herbenka, z.s.
Dále spolupracujeme:

- s Masarykovou Univerzitou v Brně, UP Olomouc (poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení) a dalšími vzdělávacími institucemi,    připravující budoucí pedagogické pracovníky                                                        
- se školami v regionu (organizace společných akcí pro žáky, metodická pomoc pedagogům).
- se školskými poradenskými centry,
- s MÚ Břeclav, OSPOD, IQ Roma Břeclav, Svaz tělesně postižených, Policie ČR, Okresní soud v Břeclavi
- s firmami v regionu

Cenná je spolupráce s rodiči. Organizujeme aktivity, které mohou se svými dětmi v rámci školy sdílet (dílničky, besídky, Den otevřených dveří, výlety, pobytové zájezdy, exkurze).

Velmi si vážíme spolupráce se sponzorskými firmami, které nám pomáhají finančními a věcnými dary, ale i vzájemnou spoluprací při organizaci různých akcí pro naše děti a žáky.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout