" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Úřední deska

Oznámení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ naleznete zde.

  

Vzhledem k okolnostem (COVID_19) bylo při zápisu dětí, žáků pro školní rok 2020/2021 postupováno dle pokynu zřizovatele, pokynů Ministerstva školství nebo orgánů hygienické služby.

Zákonní zástupci nebo další oprávněné osoby se vztahem k dítěti doručili potřebné dokumenty k provedení zápisu poštou, elektronicky, osobně bez kontaktu nebo vhozením do označené schránky. Někteří žadatelé o přijetí dítěte, žáka ke vzdělávání přiložili dokumenty nad rámec povinných dokumetů dle ustanovení § 28, odst. 2,3 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Zpravidla byly přikládány prosté kopie rodného listu dítěte, doklady o očkování, kopie OP apod.  

Na základě pokynu Pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného na základě článku 37 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 a dle zákona 110/2019 Sb. budou po ukončení všech úkonů dokumenty postoupené nad rámec zákonných požadavků fyzicky skartovány. Současně budou vymazány v elektronické poště přijaté emaily včetně emailových adres žadatelů. V případě přijetí budou nově údaje zaregistrovány do školní matriky.


 


 

Informace o činnostech zpracování osobních údajů (GDPR)

 naleznete zde.

 


 

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (GDPR)

 naleznete zde.