" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

                            
Rada školy na období let 2018 - 2021
     
    Zástupci pedag. pracovníků: 

Mgr. Jana Petrjanošová
Mgr. Marta Gálová
Marie Němcová

 
     
    Zástupci rodičů:

Zuzana Čechová (Svrčková)
Lenka Černochová
Lucie Fikrová
 
     
    Zástupce zřizovatele:

PhDr. David Malinkovič
Ing. Hana Hřebačková
Bc. Jarmila Pěčková
 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLSKÉ RADĚ DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
• Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a   dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
• Školskou radu zřizuje zřizovatel.
• Školská rada má devět členů, kteří jsou jmenování a voleni:
   třetinu, tj. 3 členy, jmenuje zřizovatel;
   třetinu, tj. 3 členy, volí zákonní zástupci žáků ze svých řad;
   třetinu, tj. 3 členy, volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy.
• Ředitel školy nemůže být členem.
• Funkční období členů školské rady je tříleté.
• První zasedání školské rady svolává ředitel.
• Rada volí ze svých členů předsedu, na svém prvním zasedání také stanoví svůj jednací řád.
• Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda.
• Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

• Mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Funkční období členů školské rady je tři roky, funkční období člena školské rady, zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v bezprostředně předcházejících řádných volbách (tedy jiných volbách než předčasných a doplňovacích).
Funkce zvoleného člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) vznikem neslučitelnosti podle ust. § 167 odstavce 2 věty třetí školského zákona (člen rady se stane ředitelem školy)
c) smrtí,
d) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy,
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách.