" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

                            
Rada školy na období let 2021 - 2024
     
    Zástupci pedag. pracovníků: 

Mgr. Regina Svobodová - předsedkyně
Mgr. Jaroslava Seifertová                  Ing. Markéta Menšíková

 
     
    Zástupci rodičů:
PhDr. Martina Štefečková
Marcela Kalužíková                             Kateřina Čermáková
 
     
    Zástupce zřizovatele:

Ing. Marcela Pardovská                   Ing. Daniel Trubač                             Šimon Mišurec

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLSKÉ RADĚ DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
• Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a   dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
• Školskou radu zřizuje zřizovatel.
• Školská rada má devět členů, kteří jsou jmenování a voleni:
   třetinu, tj. 3 členy, jmenuje zřizovatel;
   třetinu, tj. 3 členy, volí zákonní zástupci žáků ze svých řad;
   třetinu, tj. 3 členy, volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy.
• Ředitel školy nemůže být členem.
• Funkční období členů školské rady je tříleté.
• První zasedání školské rady svolává ředitel.
• Rada volí ze svých členů předsedu, na svém prvním zasedání také stanoví svůj jednací řád.
• Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda.
• Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

• Mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Funkční období členů školské rady je tři roky, funkční období člena školské rady, zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v bezprostředně předcházejících řádných volbách (tedy jiných volbách než předčasných a doplňovacích).
Funkce zvoleného člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) vznikem neslučitelnosti podle ust. § 167 odstavce 2 věty třetí školského zákona (člen rady se stane ředitelem školy)
c) smrtí,
d) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy,
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách.

 

  Jednací řád školské rady

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.  

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné nařízením EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto nařízením.

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, v ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady a ověřuje ho předseda. K zápisu se přikládá prezenční listina. Zápis se rozesílá všem členům školské rady, bud' klasickou nebo elektronickou poštou. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada zároveň uvede, zda se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu, zda se podílela na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy, zda projednala návrh rozpočtu a inspekční zprávu ČŠI a zda podala podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení, tj. 9. 9. 2021 .

V Břeclavi dne: 9. 9. 2021

Mgr. Regina Svobodová, předsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout