" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Školní klub

 

Školní klub sdružuje tyto zájmové kroužky:


Hudebně - dramatický


Pondělí


14.00 - 15.00

Sportovní

Úterý

14.00 - 15.00


Internet


Středa


14.00 - 15.00


Keramika

Čtvrtek


13.45 - 14.45

 

Logopedický

Středa

Čtvrtek

 

12:30 – 13:30

 

 

 

Vnitřní řád školního klubu

 

1. Školní klub slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy.

   Do klubu se zařazují žáci 1. a 2 stupně základní školy a základní školy speciální.    

   Klub se dělí na skupiny, které se diferencují podle zaměření činnosti. Skupina se naplňuje nejvýše do počtu 14 žáků.

2. Klub je v provozu po celý školní rok. Se souhlasem zřizovatele je možné jejich provoz o prázdninách přerušit.

3. O zařazení žáka do klubu rozhoduje ředitel školy.

   Rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují dítě do klubu na zápisních lístcích.

   Paní vychovatelce sdělí písemně rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka. Omluvu nepřítomnosti žáka v klubu provádějí rodiče písemnou 

   formou. 

4. Činností klubu se mohou zúčastnit i žáci nezařazení do klubu, pokud se  této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do klubu stanovený

    pro oddělení nebo skupinu.

5. Za bezpečnost žáků v klubu odpovídají pedagogičtí pracovníci klubu, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu z klubu.

   Do klubu žáci docházejí samostatně.

6. Žák bez vědomí pedagogického pracovníka klub neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do klubu se nedostavil, škola neodpovídá.

   Ve školním klubu se žák řídí pokyny pedagogického pracovníka, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně.

7. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školním klubu se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole tj. udělování napomenutí, důtky třídního 

    učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

    Pokud žák narušuje soustavně školní řád nebo činnost školního klubu, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

V klubu se vede tato dokumentace: zápisový lístek žáků přihlášených k pravidelné docházce, přehled práce zájmového útvaru, docházkový sešit.

 

V Břeclavi dne 31. 8. 2018                                                   Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

                                                                                            

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout