" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Školní klub

 

Školní klub sdružuje tyto zájmové kroužky:


Internet


Pondělí


14.00 - 15.00

Sportovní

Úterý

14.15 - 15.15


Keramika


Čtvrtek


13.45 - 14.45


Pěvecký


Pátek

13.30 - 14.30

 

Logopedický

Úterý

Čtvrtek

 

13:00 – 14:00

 

 

 

Řád školního klubu

 

 1. Školní družina nebo školní klub slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy.

  Do družiny se zařazují žáci 1. stupně základní školy, 1. a 2. stupně základní školy speciální. Oddělení se naplňuje do počtu 14 žáků.

  Do klubu se zařazují žáci základní školy.

  Klub se dělí na skupiny, které se diferencují podle zaměření činnosti. Skupina se naplňuje nejvýše do počtu 14 žáků.

 2. Družina a klub jsou v provozu po celý školní rok. Podle místních podmínek je možné jejich provoz o prázdninách přerušit.

 3. O zařazení žáka do družiny nebo klubu rozhoduje ředitel školy.
  Rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují dítě do družiny nebo klubu na zápisních lístcích.
  Paní vychovatelce sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině i v klubu provádějí rodiče písemnou formou.

 4. Činností družiny a klubu se mohou zúčastnit i žáci nezařazení do družiny a klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a klubu a stanovený pro oddělení nebo skupinu.

 5. Za bezpečnost žáků v družině a v klubu odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny nebo klubu, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu z družiny nebo klubu.
  Do družiny převádí žáky vychovatelka, která je přebírá od vyučujících ve třídách.
  Do klubu žáci docházejí samostatně.

 6. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
  Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně.

 7. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině ve vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
  Pokud žák narušuje soustavně školní řád, činnost školní družiny nebo školního klubu, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

  V družině se vede tato dokumentace: zápisový lístek, přehled výchovně vzdělávací práce docházkový sešit

  V klubu se vede tato dokumentace: zápisový lístek žáků přihlášených k pravidelné docházce, přehled práce zájmového útvaru, docházkový sešit.
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout