" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Vnitřní řád školní družiny

1. Školní družina nebo školní klub slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy.

    Do družiny se zařazují žáci 1. stupně základní školy, 1. a 2. stupně základní školy speciální. Oddělení se naplňuje do počtu 14 žáků.

2. Družina a klub jsou v provozu po celý školní rok. Se souhlasem zřizovatele je možné jejich provoz o prázdninách přerušit.

3. O zařazení žáka do družiny nebo klubu rozhoduje ředitel školy.

    Rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují dítě do družiny na zápisních lístcích. Paní vychovatelce sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka

    z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině provádějí rodiče písemnou formou.

4. Činností družiny se mohou zúčastnit i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený

    pro  oddělení.

5. Za bezpečnost žáků v družině odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny, a to od příchodu  žáka až do jeho odchodu z družiny.

   Do družiny převádí žáky vychovatelka, která je přebírá od vyučujících ve třídách.

6. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka

    neodpovídá.

    Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně.

7.  Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině ve vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole tj. udělování napomenutí, důtky třídního

     učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

     Pokud žák narušuje soustavně školní řád, činnost školní družiny, může být rozhodnutím  ředitele z družiny vyloučen.

 

     V družině se vede tato dokumentace: zápisový lístek, přehled výchovně vzdělávací práce docházkový sešit

 

     V Břeclavi dne 31. 8. 2018                                                   Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

Směrnici k úplatě za mimoškolní vzdělávání naleznete na odkaze zde.

 

IMG 4548

IMG 4533

IMG 4545

IMG 4550

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout