" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Aktivity Mládežnická

Začátek školního roku

Září je pro naši školku novým začátkem. Nově příchozí děti se seznamují s prostředím mateřské školy, ostatními dětmi a paní učitelkami.

Při návštěvě místního zahradního centra jsme nakoupili květiny, kterými jsme si vyzdobili vstup do školky.

Slunečného podzimního počasí jsme využili k procházce do parku, kde jsme sbírali kaštany. Na pěší zóně jsme vyzkoušeli nedávno nainstalovaný Poesiomat – stačí devětkrát zatočit klikou, zmáčknout tlačítko a ozve se písnička nebo mluvené slovo.

K našemu městu neodmyslitelně patří železnice. Prohlédli jsme si nádraží, vlakové i autobusové. Několika rychlíkům jsme zamávali na šťastnou cestu.

FOTOGALERIE: Začátek školního roku

Hravé učení

Užívali jsme si výtvarné činnosti, práci s kinetickým pískem, rytmizaci s jednoduchými hudebními nástroji, počítání se nám také líbilo.

Dali jsme klíčit semínka řeřichy, hrachu a zeleniny, pozorovali je, zkusili malý experiment, jak prší z mraku. Při vzdělávacích činnostech a procházkách jsme vnímali nastupující jarní přírodu s rozkvetlými stromy a keři, slunečným počasím.

V nedalekém zahradnictví jsme nakoupili květináče a kytičky, kterými jsme si vyzdobili vchod do školky.

FOTOGALERIE: Hravé učení

Přerušení provozu MŠ

I když byl provoz školky přerušen, nezaháleli jsme. Veškeré prostory byly uklizeny, vydezinfikovány, včetně veškerého nábytku, hraček, stavebnic, pomůcek, všechny textilie byly vyprány, vyžehleny.

Abychom měli prostředí školky ještě krásnější, paní učitelky vytvořily jarní výzdobu.

FOTOGALERIE: Přerušení provozu MŠ

Distanční výuka

Z důvodu vládního nařízení  došlo od 1. března  k přerušení provozu všech mateřských škol v České republice.

Vzdělávání přešlo do distanční podoby. Na základě domluvy si rodiče jedenkrát týdně vyzvedávali pro své děti náměty činností a aktivit, které paní učitelky vytvářely v souladu s týdenními vzdělávacími plány. Byly jim předány pracovní listy, inspirace k tvoření, aktuální písničky a básničky, odkazy na webové stránky, nápady na činnosti s dětmi, které podporují rozvoj ve všech vzdělávacích oblastech  - rozvoji komunikačních dovedností, předmatematických dovedností, zrakového a sluchového vnímání, rozvoji hrubé a jemné motoriky, ...

Chtěli bychom znovu poděkovat rodičům za výbornou spolupráci a zpětnou vazbu, která nás velmi těší a také motivuje k další práci.

FOTOGALERIE: Distanční výuka

Skřítek z poštovní obálky

Naše školka se zapojila do celoročního projektu paní Konvalinové s názvem „Skřítek z poštovní obálky“. Jedná se o postavičku skřítka, která putuje po jednotlivých školkách.

Průběžně jsme podle dopisu od skřítka plnili různé úkoly -  postavit skřítkovi domeček, zazpívat si jeho písničku, cvičit s ním v různých sportovních disciplínách, vyrobit papírovou loutku, hrát hru na hledání předmětů.

Skřítek k nám přicestoval v poštovní obálce v pátek 26. února, poslední den před přerušením provozu mateřské školy z důvodu vládního nařízení. Stihli jsme se s ním přivítat a ukázat mu domeček s postýlkou, který jsme mu přichystali.

V plnění úkolků jsme pokračovali po opětovném otevření školky. Poté jsme se se skřítkem rozloučili, pečlivě ho zabalili do poštovní obálky a poslali dětem do další školky.

FOTOGALERIE: Skřítek z poštovní obálky

Naše školka

O nás 

Naše mateřská škola je určena pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) a se souběžným postižením více vadami.

Jsme odloučeným pracovištěm Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav.

Na základě mnohaletých zkušeností vytváříme pro děti podnětné prostředí pro vzdělávání. Pomocí všech smyslů provázíme děti světem poznávání a objevování okolního světa. V dětech podporujeme radost, jistotu a sebedůvěru.

Filozofie naší mateřské školy

Chceme-li dítěti porozumět a pomoci mu, musíme v něm vidět celistvou osobnost, individualitu, která určitým způsobem vnímá svět, prožívá ho a cítí, raduje se a zlobí se, osobnost, která se cítí být někdy i ohrožena, která potřebuje pozornost, která o něco usiluje a chce se dorozumět.

Východiskem pro naši práci je podporovat individuální rozvoj každého dítěte jako osobnosti vzácné a specifické. Chceme dětem předávat a zprostředkovat základní životní zkušenosti cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb.

Předškolní vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“

C – cíl, cesta

E – empatie, elán

S – spoluvytváření

T – tvořivost

I – iniciativa, individuální přístup

Č – čas, činorodost

K – komunikace, kooperace, kamarádství

Y – objevování nového

FOTOGALERIE: Naše mateřská školka

 

Rámcový režim dne

Provoz: pondělí–pátek: 6,00 – 16,00 hod.

Je možné předem dohodnout individuální dobu příchodu a odchodu dítěte.

Stanovený denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí.

6,00 - 8,00 – scházení dětí, klidné a postupné začleňování dětí do dopoledních her a činností, spontánní hry, výtvarné a pracovní činnosti     

8,00 - 8,10 – úklid hraček

8,10 - 8,30 – pohybové aktivity, rozcvička

8,30 - 8,40 – úklid, hygiena

8,40 - 9,00 – svačina

9,00 - 9,30 – výchovná činnost, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové, či frontální, vycházející z třídního vzdělávacího programu, hravé       a relaxační chvilky zaměřené na paměťové hry, procvičování všech smyslů, jazykovou průpravu, grafomotoriku, zpěv

9,30 - 9,50 – úklid, přesnídávka, hygiena

9,50 - 11,35 – pobyt venku-výchovná činnost a hry na školní zahradě, pohybové aktivity,pracovní a sezónní činnosti, vycházky, poznávací aktivity.      Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu, silném větru, dešti a při inverzi.

11,35-12,00 – hygiena, oběd

12,00-12,15 – příprava na odpočinek, některé děti odchází domů

12,15-13,45 – čtení pohádky, odpočinek. Po obědě cca. 80 min. odpočívají všechny děti. Ty děti, které mají rozdílnou potřebu spánku a odpočinku, se mohou zapojit do připravených řízených činností, které neruší spící děti (např. cvičení jógy pro děti).

13,45-14,15 – převlékání, hygiena, odpolední svačina  

14,15-16,00 – odpolední činnosti, odchod dětí domů, odpolední zájmové činnosti dle volby dětí, individuální práce s dětmi, dokončení práce dopoledních činností, pohybové činnosti, relaxace, v letním období pobyt venku spojený se sezónní činností

Tato organizace se může přizpůsobovat činnostem daného dne. Důležité je, aby děti byly v mateřské škole přítomny do 8,10 hod., kdy začíná společná práce s dětmi.

FOTOGALERIE: Hry, cvičení, aktivity venku

 

Školní jídelna

O skladbu jídelníčku se starají odborné pracovnice ŠJ ZŠ Kupkova Břeclav a zajišťují, aby strava byla pestrá, vyvážená a odpovídala požadavkům zdravé výživy. Každý den mají děti k dispozici nabídku ovoce a zeleniny pro doplnění jídelníčku. Po celý den mají děti přístup k tekutinám (voda, čaj, mléko).

Třídy

V naší mateřské škole jsou děti rozděleny do dvou tříd. Vzhledem k tomu, že se jedná o děti s poruchou autistického spektra (PAS) a kombinovaným postiženým, je počet dětí ve třídě snížen.

Sluníčka

Třída se nachází v přízemí budovy mateřské školy. Skládá se z herny s ložnicí. Zařízení a vybavení třídy je uzpůsobeno pro děti od tří let. Kapacita třídy je 10 dětí. Hry a činnosti jsou zaměřeny především na adaptaci, sebeobsluhu, hygienické návyky a činnosti zaměřené na pracovní, společenské a kulturní návyky.

FOTOGALERIE: Třída sluníčka

 Medvídci

Třída se nachází v přízemí budovy mateřské školy. Skládá se z herny s ložnicí. Zařízení a vybavení třídy je uzpůsobeno potřebám předškolních dětí. Kapacita třídy je 10 dětí. Vzdělávací činnosti jsou zde zaměřeny na zvyšování nároků na pozornost, soustředění a samostatnost při plnění zadaných úkolů.

FOTOGALERIE: Třída Medvídci

 

Edukačně stimulační činnosti

Snažíme se dětem maximálně usnadnit přechod do základní školy. Využíváme k tomu speciálně pedagogické a pedagogické metody, a to metodu strukturalizace, vizualizace, individuálního přístupu, motivace, přiměřenosti, postupných kroků, průběžného opakování, povzbuzování, sociálního učení, prožitkového, situačního a kooperativního učení; využíváme hry tvořivé, námětové a didaktické, pohybové aktivity, poznávací vycházky, hudební, manipulační, výtvarné a pracovní aktivity, oslavy svátků a kulturní vyžití. Z pomůcek to jsou např. strukturované karty, pracovní listy, komunikační karty, procesní schémata a řada dalších motivačních pomůcek. Klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností a dovedností v průběhu celého dne přirozeným kontaktem s dětmi i individuální logopedickou péčí. Podporujeme různorodé formy pohybu pro zdravý vývoj dětí.

FOTOGALERIE: Ukázka pomůcek

 

Další naše aktivity

Aromaterapie

V rámci prevence respiračních onemocnění používáme 100% přírodní esenciální olej značky Salus formou odpařování difuzérem.

Éterické oleje nemají žádné vedlejší účinky a posilují přirozenou imunitu organismu. Většina éterických olejů má silný antiseptický, antibakteriální a protiplísňový účinek, takže si dobře poradí s nejrůznějšími virózami a nachlazením. Přispívá ke zlepšení alergické rýmy, astmatu a problémům s dýcháním. Do prostoru se oleje dávkují kontrolovaně. Pro čistotu ovzduší v prostorách mateřské školy používáme také čističku vzduchu.

Jóga – jednoduché hravé cvičení

Jóga nabízí skvělé možnosti, jak do běžného dne ve školce vnést radost z pohybu a uvolnění. Cvičení jógy je pro děti prospěšné, protože podporuje a rozvíjí jejich přirozenou potřebu pohybu. Děti mohou jogínskými pozicemi hravě vyjadřovat samy sebe nebo napodobovat své okolí. Pohyb a klid se v józe vzájemně doplňují, což napomáhá zdravému vývoji dětí.

Kranio-sakrální terapie pro děti

Kranio-sakrální terapie, v překladu z latiny lebko-křížová terapie, je nejen velmi příjemnou a relaxační metodou typu jemná energetická masáž, ale hlavně velmi účinnou léčebnou i preventivní metodou na celou řadu potíží, a to zejména psychosomatického původu. Obě hemisféry začínají rovnocenně spolupracovat a vynášet do vědomí vnitřní moudrost a schopnost využívat náš skrytý potenciál. V podvědomí a na buněčné paměťové úrovni se odblokují staré nezdravé programy. Kranio-sakrální biodynamika je terapeutická metoda, která celostním a bezpečným přístupem pomáhá našemu systému najít cestu k rovnováze, tedy zpět ke zdraví.                                                                                                                              Tato terapie je vhodná i pro všechny děti bez rozdílu věku - od miminek až po mladistvé, pro děti postižené, při jakýchkoli zdravotních a psychických potížích. Bez ohledu, jaké jsou jejich verbální vyjadřovací schopnosti.                                                                                                   

Jsme velmi rádi, že sdružení Modrá vážka - autismus Břeclav a okolí nabídla naší škole možnost spolupráce s terapeutkou, která metodu kranio-sakrální terapii s úspěchem praktikuje.

S dětmi se zapojujeme do výtvarných soutěží, celorepublikové aktivity pro MŠ „Skřítek z obálky“.                                                                        Divadelní představení, různé exkurze (návštěva hasičského sboru, Městské policie, autobusové stanice Bors, nemocnice Břeclav, městské knihovny), výlet vláčkem do malé ZOO v Moravské Nové Vsi, Planetárium, jsou akce, které jsme, vzhledem k epidemiologickým opatřením vlády ČR, zatím nemohli realizovat.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout